ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Devran Bebek Üzerine: Önlenebilir Anne Ölümleri ve Etik Sorumluluk [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 92-94 | DOI: 10.5505/tjob.2017.99608

Devran Bebek Üzerine: Önlenebilir Anne Ölümleri ve Etik Sorumluluk

Can Ilgın
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: önlenebilir anne ölümü, üç gecikme modeli, riskli gebelik

About Baby Devran: Preventable Maternal Deaths and Ethical Responsibility

Can Ilgın
Marmara University School of Medicine, Department of Public Health

Keywords: preventable maternal death, three delays model, high risk pregnancy

Can Ilgın. About Baby Devran: Preventable Maternal Deaths and Ethical Responsibility. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 92-94

Sorumlu Yazar: Can Ilgın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale