ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 98-109 | DOI: 10.5505/tjob.2016.94695

Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma

Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Profesyonalizm kavramı tüm dünyada yaygın olarak kullanılsa da, ne olduğuna dair açık bir tanım bulunmamaktadır. Bu durumun meslek kavramına yüklenen farklı anlamlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Tıbbi profesyonalizme ilişkin araştırma ve yayınların sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanmakta; bu kaynaklardaki bazı tanımlar ayrıntılı bir anahtar kelime listesini ortaya koymaktadır. Veteriner hekimliğinde bu konudaki çalışmalar insan hekimliği ile karşılaştırıldığında hala sınırlı sayıda kalmıştır. Bu araştırma, veteriner hekimliği alanında veteriner hekimlerin profesyonalizmi nasıl kavramsallaştırdıklarını tanımlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu nitel araştırma Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz olarak tasarlanmıştır. Örneklemde, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde çalışan veteriner hekimler yer almıştır. Örneklem stratejisi olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmış, daha sonra içerik analizi uygulanmıştır. Bu işlem sırasında bir uzman yardımıyla iç ve dış tutarlıklar kontrol edilmiştir. Analiz sonucunda anlam üniteleri oluşturulmuş ve sınıflandırılmıştır. Bulgular tablolar halinde gösterilmiş ve yorumlanarak tartışılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada, veteriner hekimliği ve insan hekimliğinde profesyonalizm kavramını tanımlamak için kullanılan birçok ortak terim olduğu saptanmıştır. Veteriner hekimliğinde profesyonalizm deneyimli ve deneyimsiz veteriner hekimler tarafından benzer yaklaşımlarla kavramsallaştırılmıştır. Katılımcıların bu kavrama yaklaşımlarında etik ve ahlaki değerler öncelikli olarak ve birlikte ifade edilmiştir. İyi veteriner hekim tanımının genel olarak veteriner hekimliğinde profesyonalizm tanımıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnsan hekimliği ile karşılaştırıldığında, veteriner hekimliğinde profesyonalizm kavramı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, veteriner hekimlerin profesyonalizmi; çoğunlukla tıbbi profesyonalizmi tanımlamak için kullanılan birtakım değerler ve beklenen davranışlarla ilgili bazı terim ve açıklamalar kullanarak kavramsallaştırdıklarını göstermiştir. Bunların arasında etik ve ahlaki değerlere öncelik verilmiştir. Bu değerlere ve davranışlara iyi veteriner hekimin tanımlanmasında da atıfta bulunulmuştur. Kuşkusuz, bu çalışmada verilen anlam ünitelerini veteriner hekimliğinde profesyonalizmi tanımlamak için yeterli değildir. Ancak bu ünitelerin, gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için iyi bir başlangıç noktası sundukları da kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Etik-ahlaki değerler, mesleki deneyim, veteriner hekimliğinde profesyonalizm, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz

A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine

Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
Ankara University Faculty Of Veterinary Medicine Department Of Veterinary History and Deontology

INTRODUCTION: Although the concept of professionalism is widely used in all over the world, there is no clear definition that describes exactly what it is. This is thought to result from different meanings which are attributed to the concept of profession. The number of researches and publications on medical professionalism has increased rapidly in recent years. In this sources some definitions reveal a detailed list of keywords. Compared with medicine, veterinary medicine has still got limited studies on this subject. This research was carried out to determine how veterinarians conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine.
METHODS: This qualitative study was designed as an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The sample was consisted of veterinarians who have carried out their duties at the Veterinary School of Ankara University. The sampling strategy was purposive sampling. Data were collected via semi-structured interviews then content analysis was applied. During this process, internal and external consistencies were checked with an expert’s help. As a result of the analysis the meaning units were created and classified. Results were shown in the tables, interpreted and then discussed.
RESULTS: In this study it is found that veterinary and human medicines have many common terms for conceptualization of professionalism. Veterinary professionalism were conceptualized with similar approaches by experienced and inexperienced veterinarians. Ethics and moral values were expressed primarily and together in participant’s approaches to this concept. The definition of good veterinarians is generally consistent with the definition of veterinary professionalism.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared with medicine, veterinary medicine has still got limited studies about professionalizm. This research shows that veterinarians conceptialize professionalism by using some terms and explanations related to some values and desired behaviors of which many of them are also used for conceptialize medical professionalism. Among them ethics-moral values have been given priority. These values and behaviours are also refered for the definition of good veterinarian. There is no doubt that the meaning units; which were given in this study are not enough for the definition of veterinary professionalism. However, these units offer a good starting point for similar works to be done in the near future.

Keywords: Ethical-moral values, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), professional experience, veterinary professionalism

Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya. A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 98-109

Sorumlu Yazar: Raziye Tamay Başağaç Gül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale