ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Ütopya (1516) ve Walden (1854)’da Hayvan Algısı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 206-215 | DOI: 10.5505/tjob.2016.92905

Ütopya (1516) ve Walden (1854)’da Hayvan Algısı

Muhammet Arslan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Hayvanların ahlaki statülerinin belirlenmesi ekonomik ve duygusal değerlerinin etkisiyle her zaman önemli olmuştur. Bu statü, insan ile hayvan arasındaki ilişkinin şekillenmesinde de etkin rol oynamıştır. Thomas More ve Henry David Thoreau'nun ütopyalarının incelendiği çalışmada, eserlerdeki hayvan algısının ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elde edilen bulgular Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi (1978) ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. Çalışma için tarihin iki önemli döneminden "ütopik" örnekler seçilmesinin amacı; hayvan algısının tarihsel perspektifte değişiminin ortaya konması ve hayvanların ütopyalardaki konumlarının belirlenmesidir.
BULGULAR: Thomas More Ütopya’yı 16. yüzyılda; feodal düzenden kapitalist düzene geçişin de etkisiyle, hayvanların kendi başlarına birer amaç değil, araç olarak değerlendirildikleri bir dönemde yazarken; Thoreau ise Walden’ı, More'dan üç yüzyıl sonra, sanayileşme ile birlikte yeni tarımsal üretim metotlarının ve hayvanlara yönelik yeni bakış açılarının ortaya çıktığı bir dönemde kaleme almıştır. More'un eserinde hayvanlar Ütopyalıların düşünce dünyalarında özsel bir değer olarak değil, ideal bir toplum inşası amacına hizmet eden birer “nesne” olarak yer bulmuşlardır. Thoreau'da ise hayvan algısı, diğer tüm canlılar gibi hayvanların da "var olmaları" sebebiyle değerli oldukları yönündedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Söz konusu eserlerdeki hayvan algısını ortaya koymanın; 16 ve 19. yüzyıllarda hayvanların toplumsal konumlarının ve ahlaki statülerinin belirlenmesine fayda sağlayacağı ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan algısı, hayvan hakları, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ütopya, Walden

Animal Perception on Utopia (1516) and Walden (1854)

Muhammet Arslan
Department of Veterinary History and Deontology, Ankara University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The moral status of animals has always been important because of their economic and emotional values. This status has also played an important role on the relationship between human and animals. The purpose of the study was to present the perception of animals on two respective utopias of Thomas More and Henry David Thoreau.
METHODS: The obtained data was associated with the Universal Declaration of Animal Rights (1978). The aim to select “utopic” examples from two important periods of time; was to reveal the change of animal perception and the place of animals through historical ongoing.
RESULTS: Thomas More wrote the Utopia in 16th century on which the animals were evaluated as “means to an end” instead of being “end in themselves”; while Thoreau wrote the Walden in a time which was three centuries after More; new agricultural production methods and different approaches to understand the animals have arisen following the industrialization process. In More’s work, animals were not considered as “essential” values in the world of thought of Utopians, instead, they were considered as “objects” which only serves the purpose of building the ideal society. In the case of Thoreau; animal perception was evaluated as that they are precious only because of their “existence” just like all living creatures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be said that presenting the perception of animals on those respective utopias, might be beneficial for the determination of the societal place and moral status of animals in 16th and 19th centuries.

Keywords: Animal perception, animal rights, Universal Declaration of Animal Rights, Utopia, Walden

Muhammet Arslan. Animal Perception on Utopia (1516) and Walden (1854). Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 206-215

Sorumlu Yazar: Muhammet Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale