ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Türkiye’de 65 Yaşında Olmak: Birey ve Yeterli Olmanın Sonu mu? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 117-125 | DOI: 10.5505/tjob.2018.89410

Türkiye’de 65 Yaşında Olmak: Birey ve Yeterli Olmanın Sonu mu?

Abdullah Yıldız
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan yaşlı nüfusa paralel olarak yaşlılık ile ilgili etik sorunların da artacağı düşünülebilir. Özellikle yaşlıların yeterliliği ve özerkliği gibi konular, önemi artan etik sorunlar arasındadır. Bu çalışmada Türkiye’de mevcut haliyle etik bir sorun olduğu düşünülen, 65 yaşından itibaren kişilerin yeterliliklerinin sorgulanması konusu ele alınmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’de bazı kurumlar 65 yaş üzerindeki bireyleri karar verme aşamalarında yeterlilik denetimine tabi tutmaktadır ve bu her yeni durum için tekrarlanmaktadır. Sonuç olarak 65 yaş üstü bireyler, tıbbi bir durum olmadığı halde kendilerini, değerlendirici bir hekim karşısında bulmaktadırlar. Bu sorun alanını şu sorular çerçevesinde tartışılması amaçlanmıştır: “65 yaş, bir insanın yeterliliğini sorgulamak için ne ölçüde meşrudur? Yeterliliği sorgulanan bir insan kendisini nasıl hisseder? Daha önce hissettiği kişi olarak kalabilir mi? İnsanın birey olması veya yeterliliği ne zaman ortadan kalkar ya da kalkabilir mi? Buna kim ya da kimler karar verebilir?”
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut durumda 65 yaş üstü bireylerin özerkliğinin belli ölçüde ihlal edildiği ve 65 yaş üstünde olmanın normal dışı bir durum gibi algılanmaya başlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 65 yaş üstü bireyler, etik, yeterlilik, özerklik

To Be 65 Years Old in Turkey: Is It the End of Being an Individual and Competent?

Abdullah Yıldız
Department of Medical History and Ethics, Ankara University School of Medicine, Ankara Turkey

INTRODUCTION: It can be thought that ethical problems will rise as the population gets older. Issues such as competence and autonomy of the elderly are among the rising ehtical problems. The fact people aged 65 and over are being questioned about their competence, is an ethical problem in Turkey and this issue is discussed in this work.
METHODS: Many institutions subject people over 65 to adequacy audit in decision making stage and this is repeated for every new situation. As a result of this, people over 65 have to be examined by a doctor although there isn’t a medical condition. This problem has been discussed within the framework of the following questions: “In what extent is it legitimate to question the adequacy of a person aged over 65? How does a person feel when her/his adequacy is questioned? Can she/he be the same person as she/he feels before? When does being and individual or adequacy of a person disappear? And, who can decide in this issue?”
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been thought that autonomy of people over 65 years is violated partly and being over 65 years is perceieved as an abnormal situation.

Keywords: People aged over 65, ethics, competence, autonomy

Abdullah Yıldız. To Be 65 Years Old in Turkey: Is It the End of Being an Individual and Competent?. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 117-125

Sorumlu Yazar: Abdullah Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale