ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve Etik İklim Algıları Arasındaki İlişki [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(1): 2-11 | DOI: 10.5505/tjob.2020.88598

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve Etik İklim Algıları Arasındaki İlişki

Mustafa Levent Özgönül1, Kerime Bademli1, Nurcan Kırca2, Mustafa Kemal Alimoğlu3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya,Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya,Türkiye
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde hemşirelerin “tükenmişlik” ve “etik iklim algıları” arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ilişki arayıcı çalışma orta ölçekli bir üniversite hastanesinde Mart 2019-Temmuz 2019 da yürütüldü. Tanımlayıcı ilişki arayıcı bu çalışmanın katılımcıları bir üniversite hastanesinde çalışan 241 hemşiredir. Veri toplamak için Sosyo-demografik veri formu, Etik İklim Anketi ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma grubunun ortalama düzeyde etik iklim algısına sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, iş yeri ve mesleği isteyerek tercih etme durumları hemşirelerinin etik iklim algıları üzerinde kısmen etkili olmuştur. Etik iklim ile tükenmişlik arasında kısmi bir ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, her birinin hemşirelik bakım kalitesi ve hasta güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen etik iklim algısı ve tükenmişlik arasında bir ilişki olabileceği görüşünü desteklemektedir. Kurumlarda daha iyi bir etik iklim yaratmak için eğitim, etik bazında kurumsal kurallar koyma, etik açıdan destekleyici bir çalışma ortamı oluşturma gibi müdahalelerin yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, etik iklim, algılamalar, hemşireler

The Relationship Between Burnout and Ethical Climate Perceptions of Nursing Staff Working in a University Hospital

Mustafa Levent Özgönül1, Kerime Bademli1, Nurcan Kırca2, Mustafa Kemal Alimoğlu3
1Akdeniz University Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Ethic Department, Antalya, Turkey
2Akdeniz University Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Antalya, Turkey
3Akdeniz University Faculty Of Nursing, Obstetrics And Gynecology Nursing Department, Antalya, Turkey
4Akdeniz University Faculty Of Medicine, Education Of Medicine Department, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This research was conducted in order to detect the relevance between “burnout” and “ethical climate perceptions” of nursing staff in a university hospital.
METHODS: This cross-sectional correlation study was carried out in a medium size university hospital between March 2019 and July 2019.Participants of this descriptive correlational study were 241 nurses working in a university hospital. Socio-demographic data form, Ethical Climate Questionnaire and Maslach Burnout Inventory were used to gather data for determining correlations.
RESULTS: It was detected that the study group had an average level of ethical climate perception. Work-place and willingness to prefer profession were partially effective on ethical climate perceptions of the staff nurses. A partial correlation was found between ethical climate and burnout.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study group has an average level of ethical climate perception. Our results support the hypothesis that there may be a relationship between ethical climate perceptions and burnout each of which is known to deteriorate nursing care quality and patient safety. We suggest preventive interventions such as training, setting ethics based organizational rules or creating supportive practice environments in terms of ethics to generate better ethical climate in the institutions.

Keywords: Burnout, ethical climate, perceptions, staff nurses

Mustafa Levent Özgönül, Kerime Bademli, Nurcan Kırca, Mustafa Kemal Alimoğlu. The Relationship Between Burnout and Ethical Climate Perceptions of Nursing Staff Working in a University Hospital. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(1): 2-11

Sorumlu Yazar: Nurcan Kırca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale