ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
İslami dünya görüşü: modern, demokratik ve seküler bir ülkede etik [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 15-25 | DOI: 10.5505/tjob.2016.79664

İslami dünya görüşü: modern, demokratik ve seküler bir ülkede etik

John Valk1, Mualla Selçuk2
1Renaissance Koleji, New Brunswick Üniversitesi
2İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Modern ve demokratik Türkiye, yüzünü Batı dünyasına çevirmiş ve kuruluşundan itibaren din ve devlet ilişkilerini birbirinden ayırmıştır. Türkiye aynı zamanda halkının ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir; İslam dini, kültürü şekillendiren önemli bir unsur olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda, geleneksel anlayışların artması ve politik İslam’ın yükselmesinin etkisiyle Türkiye’nin giderek seküler yapılarının sarsılacağı konusunda bazı çevrelerce çeşitli endişeler yaşanmaktadır. Fakat bu kaygılar,
eksik bir İslam nosyonundan veya yanlış anlamalar ve yanlış yorumlardan kaynaklanıyor olamaz mı? İslam’ın değerleri ile modern, demokratik ve laik değerlerin uyum içinde olması mümkün değil midir? İslam’ın kutsal kaynaklarında yer alan ahlâki prensipler ve değerler evde, okulda ve camiide genç insanlara ve yetişkinlere öğretim konusu yapılmaktadır. Bu prensipler ve değerler sadece öğretim konusu yapılan ve
bilinen değerler olmakla kalmayıp aynı zamanda çağdaş değerlerle ahenk içinde olamazlar mı? Hatta daha da ötesine geçilerek modern ve demokratik değerlerin gelişmesine katkı sağlayamazlar mı? Bu makale, İslam hakkında düşünmekle ilgili bir paradigma değişikliğinin ipuçlarına işaret etmekte ve modern, demokratik ve laik bir ülkede kaygı ve çatışmalardan uzak bir etik yaklaşım sunmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi ve doktora öğrencisi bir dizi çalıştay düzenleyerek, disiplinlerası bir yaklaşım içeren dünya görüşü çerçeveleri kullanarak İslam hakkında yeni bir anlayış geliştirmiştir. Bu yeni anlayış, günümüzde ortaya çıkan tartışmalı bazı etik konuların ışığında insan olmak ne demektir, sorusu üzerinde de düşünmeye yardımcı olmuştur.
BULGULAR: Dünya görüşü yaklaşımının, tartışma yöntemi ve yeni sorular sormak suretiyle katılımcıların İslam anlayışları üzerinde daha derin düşünmelerine ve anlayışlarını derinleştirmelerine destek olduğu görülmüştür. Bu yaklaşımın İslam’ı bir yaşam biçimi ve yaşam görüşü olarak ortaya koymaya imkân sağladığı belirlenmiştir. Yaklaşım, aynı zamanda yeni tıbbi teknolojiler, kürtaj ve özel eğitime muhtaç kişiler gibi hususlar karşısında insan olmak ne demektir, sorusunu araştırmaya kapı aralamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İslam dininin eğitimini disiplinlerarası dünya görüşü yaklaşımıyla yapmak bir paradigma dönüşümü sunabilir. Yaklaşımın ana yöntemi olan Sokratik yöntem (Buldurma yöntemi), katılımcıları canlı ve sürekli bir arayış içine sokabilir, fikirlerini başkaları ile tartışma ve bireyin kendi fikirlerini, inançlarını ve düşüncelerini oluşturma yolunu açabilir. İslam’ın dünya görüşüne veya diğer dini ve seküler dünya görüşlerine disiplinlerarası bir çerçevede yaklaşmak öğretmenler için etkin bir eğitim ortamı sağlayabilir. Bu yaklaşım,
kalıp bilgiler sunmaz; aksine, öğrenciyi öğrenme sürecine dahil eder. Öğrencileri, inançlarını derinleştirmeye, inançlarının ve değerlerinin farkında olmaya ve dayandıkları kaynakların kökenini keşfetmeye davet eder.

Anahtar Kelimeler: Dünya görüşü, insanın anlamı, etik, Kur’an, kürtaj, din eğitimi

An islamic worldview: ethics in a modern, democratic and secular state

John Valk1, Mualla Selçuk2
1Renaissance College, University of New Brunswick
2Faculty of Divinity, Ankara University

INTRODUCTION: Turkey is a modern, democratic and secular state that has had much of its focus directed to the Western world, with a laïcité dominating state policy and the public square. Yet, Turkey is also overwhelmingly Islamic; Islam continues to shape its culture and its traditions. Turkey is manifestly if not reluctantly religious.
Concerns have surfaced that a growing traditional, politicized Islam is undermining Turkey’s secular republican policies. But might this fear be misplaced – a misunderstanding or misconstrued notion of Islam? Might Islam be quite compatible with a modern, democratic and secular Turkish state?
Islam has ethical principles and values that arise from its sacred scripture and the teachings that flow from it; taught to younger and older alike in the home, mosque, or school. Might these ethical principles and values not only be discernable, but also quite compatible, and perhaps even beneficial, for a modern, democratic and secular Turkey?
This article will highlight a paradigm shift in thinking about Islam that also presents an ethical approach that is neither to be feared nor at odds with a modern, democratic and secular state.
METHODS: A group of professors and graduate students at Ankara University, using a transdisciplinary worldview framework unfolded through a series of workshops, developed a new understanding of Islam. That new understanding also assisted them in thinking about what it means to be human in light of controversial ethical issues that arise today.
RESULTS: The worldview framework allowed participants to deepen their understanding of Islam through open discussion and by asking new questions. It revealed to them a dynamic Islam as a vision of life and a way of life, one that also explored what it means to be human in light of ethical issues pertaining to inclusion, disabilities, abortion and new medical technologies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A transdisciplinary worldview framework approach to Islam can present a paradigm shift for many Muslims. With its Socratic pedagogical approach it allows participants to engage in a dynamic and ongoing exploration and discussion of their ideas with others and determine for themselves their thoughts, beliefs and notions. A transdisciplinary worldview approach to Islamic ethics, or that of any other religious or secular worldview, is a valuable resource for ethics teachers. It is not prescriptive but engaging. It admits no neutrality and challenges students to deepen their Islamic faith, discern their ethical beliefs and values, and explore the sources on which they are based.

Keywords: Worldview, meaning of the human, ethics, Quran, abortion

John Valk, Mualla Selçuk. An islamic worldview: ethics in a modern, democratic and secular state. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 15-25

Sorumlu Yazar: John Valk, Canada
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale