ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Doğal Kaynak Yönetimine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakış [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 151-161 | DOI: 10.5505/tjob.2020.75436

Doğal Kaynak Yönetimine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakış

Zerrin Çelik
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir, Türkiye

Günümüz dünyasında doğal kaynakların ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemi daha da artmıştır. Bu çalışmada, doğal kaynaklar yönetimi ve toplumsal cinsiyet faktörü bağlamında kadının önemi incelenmeye çalışılmıştır. Kırsalda kadınların doğal kaynakları kullanım şekilleri, geleneksel cinsiyet rolleri ile doğrudan ilintilidir. Kadınlar, doğal kaynakları kullanarak öncelikle aileleri, sonrasında da toplum için gıda sağlamaktadır. Bununla beraber kadınların doğal kaynakların bozulması ya da tükenmesinden erkeklere göre daha fazla ve farklı şekilde etkilendiği de bilinmektedir. İkincil kaynakların kullanıldığı çalışmada; kırsalda kadın ve doğal kaynaklar etkileşimi, sürdürülebilir doğal kaynaklar yönetimi, kaynakların korunması ve geliştirilmesinde kadınların rolü ve sorumlulukları etik bağlamda değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal kaynaklar, toplumsal cinsiyet, kırsal kadın, kadınların gücü ve etkisi, etik

Natural Resources Management on Gender Perspective

Zerrin Çelik
International Agricultural Research and Training Center, Department of Agricultural Economics, Izmir, Turkey

In today’s world, the importance of natural resources in economic and social development has increased even more. In this study, the importance of women in the context of natural resources management and gender factor is examined. The way women use natural resources in rural areas is directly linked to traditional gender roles. Women employ natural resources to provide food their families and then society. It is also known that women are more and differently affected by the degradation or depletion of natural resources than men. However women’s point of view differ from men’s, it is clear that this issue disregarded in researches on natural resources and ecosystem services. In this context, it is necessary to examine the gender dimension and determine the criteria in researches on natural resources and ecosystem services. This study, in which secondary sources are used, examine interactions between women and natural resources in rural area, sustainable natural resources management, protection and development of resources emphasizes the role and responsibilities of women to be evaluated in the context of ethics.

Keywords: Natural resources, gender, rural women, women’s power and effect, ethics

Zerrin Çelik. Natural Resources Management on Gender Perspective. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 151-161

Sorumlu Yazar: Zerrin Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale