ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 198-205 | DOI: 10.5505/tjob.2016.74436

GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi

Emin Kaplan
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Bingöl,

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye dört mevsimin yaşandığı tarımsal üretim çeşitliliği bakımından çok zengin üretim desenine sahip bir ülkedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi son yıllarda GAP’ın büyük bir çoğunluğunun hayata geçirilmesiyle tarımsal üretimde önemli adımlar atılmış olup Türkiye ölçeğinde önemli bir tarımsal üretim merkezi haline gelmiştir. Ülkedeki pamuk üretiminin yaklaşık %50’si bu bölgeden karşılanmaktadır(7).
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bununla birlikte bölgemiz Türkiye’deki buğday ve mercimeğin gen merkezlerindendir. Ayrıca son yıllarda GAP ile beraber sulanabilen alanların artmasıyla bölgedeki mısır üretiminde de önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ancak GAP’ın bölge için çok fazla faydası olmakla birlikte bazı olumsuz durumlara da neden olduğu görülmektedir.
BULGULAR: Nitekim GAP tarım alanlarında daha fazla ürün elde etmek adına insan ve çevre sağlığını tehdit edecek düzeyde çok fazla yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Kuşkusuz bu uygulamaların önemli bir kısmını bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan kimyasal pestisitler oluşturmaktadır. Çünkü kimyasal pestisitler sentetik zehirli maddeler oluptoprak, su ve hava ile birlikte bitkisel ürünlerde uzun süre kalıntı oluşturabilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle kimyasal pestisitler insan ve çevre sağlığı ile birlikte bölge ekolojisinde de bazı bozulmalara neden olmakla birlikte tarımsal üretimin yıllar içerisinde giderek düşeceği ve artık bu alanlarda üretimin yapılamayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada GAP tarım alanlarında kullanılan kimyasal pestisitlerin güvenilir gıda ve tarım etiğine olan etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: gap, pestisit, etik

The Effect of Pesticides Used in the GAP Region on Safe Food and Agricultural Ethics

Emin Kaplan
Bingöl University, Faculty Of Agriculture, Department Of Plant Protection Bingol

INTRODUCTION: 400/5000
Turkey is a country with a very rich production pattern in terms of the diversity of agricultural production experienced by all four seasons. Southeastern Anatolia Region has been taking important steps in agricultural production with the vast majority of GAP being alive in recent years and it has become an important agricultural production center in Turkey scale. Approximately 50% of cotton production in the country is covered in this region (7).
METHODS: However, our region is Turkey's wheat and lentil gene centers. In addition, in recent years there have been significant increases in corn production in the region with the increase of irrigable fields along with GAP. However, it is seen that GAP is causing too many benefits for the region as well as some negative situations.
RESULTS: As a matter of fact, in order to obtain more products in GAP agricultural areas, too many misapplications are being made to threaten human and environmental health. Of course, a significant proportion of these applications are chemical pesticides that are used to combat plant diseases and harm. Because chemical pesticides are synthetic toxic substances, they can form long-term residues in plant products together with soil, water and air.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For this reason, it is predicted that chemical pesticides will cause some degradation in the ecology of the region as well as human and environmental health, and that the agricultural production will gradually decrease over the years and that production can no longer be done in these areas. In this study, the effect of chemical pesticides used in GAP agriculture on the safe food and agricultural ethics was evaluated.

Keywords: gap, pesticides, ethics

Emin Kaplan. The Effect of Pesticides Used in the GAP Region on Safe Food and Agricultural Ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 198-205

Sorumlu Yazar: Emin Kaplan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale