ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Klinik öncesi dönemde verilen etik eğitiminin klinik döneme uygunluğu açısından irdelenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 47-62 | DOI: 10.5505/tjob.2015.68077

Klinik öncesi dönemde verilen etik eğitiminin klinik döneme uygunluğu açısından irdelenmesi

Belkıs Birden, Şerife Yılmaz Gören, Nuray Yaşar Soydan, N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ[|Tıp fakültesi öğrencilerinin klinik öncesi ve klinik dönemde aldıkları etik eğitimini, klinik uygulamalara nasıl yansıttıklarını anlamak ve bu konuda öğrencilerin duygu, düşünce ve algılarını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinden bu çalışmaya katılmayı kabul eden ve aydınlatılmış onamı alınan 11 kadın, 16 erkek toplamda 27 gönüllü odak grup görüşme oturumlarına katılmıştır. Toplamda üç odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler tematik analize tabi tutulmuştur.
BULGULAR: Bu araştırmada yedi ana tema ve bunlara ilişkin 23 alt başlık belirlenmiştir. Bunlar: Öğrencilerin fakültedeki ilk yıllara ait izlenimleri, öğrencilerin klinik öncesi dönemde etik derslerini değerlendirmeleri, eğitimin yapılandırılması, öğrencilerin klinik dönemde aldıkları etik derslerinin değerlendirilmesi, etik eğitimiyle yasal sorumluluk arasındaki ilişki, öğrencilerin daha yararlı bir etik eğitimi için önerileri ve son olarak “diğer” başlığı altında yer alan konulardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin klinik öncesi etik eğitiminin klinik dönem ile olan bağlantısını eleştirdikleri, bunun yanında yaşadıkları örneklerden bazı etik ikilemleri ayırt edebildikleri görülmüştür. Ayrıca, bütün dönemlerde rol modellerin davranışlarından etkilendikleri belirlenmiştir. Tıp eğitiminde gizli müfredatın etkisi de göz önünde bulundurularak etik derslerinin yapılandırılması ve rol modellerin konuyla ilgili eğitim alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klinik öncesi dönem, klinik dönem, tıp etiği eğitimi, gizli müfredat, rol modeller.

Examination of the appropriateness of the ethics education provided during the pre-clinical period for the clinical period

Belkıs Birden, Şerife Yılmaz Gören, Nuray Yaşar Soydan, N. Yasemin Yalım
Department Of Medical Ethics And History, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to reveal the feelings, thoughts and perceptions of the undergraduate medical students about the ethics education they have received during the preclinical and clinical period of their education, and how they have applied it to their clinical practice.
METHODS: Focus group discussion method, one of the data collection methods used in qualitative research is conducted in this research. Ankara University Medical School 6th grade students who agreed to participate in this study and who gave their informed consent were participated in the focus group discussions. 11 women and 16 men, a total of 27 volunteers participated to the research. Three focus group discussions were conducted. Thematic analysis is applied on the data obtained from focus group interviews.
RESULTS: In this study, seven major themes and 23 sub-headings related to them were identified. These are: The first year impressions of the students about the medical school, the evaluation of students about the preclinical ethics courses and the structure of ethics education during this period, the assessments of students on the ethics courses provided during clinical period, the relationship they considered between the legal responsibilities and ethics education, students’ suggestions for a more useful ethics education, and finally "other" issues that are important, but not related to any of the previous headings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The students criticized the preclinical medical ethics education for its disconnectedness with the clinical perioda; while it was observed that they are able to distinguish some of the ethical dilemmas they experience. In addition, they persistently declared that they are affected by the behavior of the role models in all the periods. It is suggested that the impact of the hidden curriculum in medical education should be taken into account in the structuring of ethics courses and the role models should also receive ethics education.

Keywords: Pre-clinical medical education, clinical medical education, medical ethics education, hidden curriculum, role models.

Belkıs Birden, Şerife Yılmaz Gören, Nuray Yaşar Soydan, N. Yasemin Yalım. Examination of the appropriateness of the ethics education provided during the pre-clinical period for the clinical period. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 47-62

Sorumlu Yazar: Belkıs Birden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale