ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(1): 25-37 | DOI: 10.5505/tjob.2014.65375

Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri

M. Cumhur İzgi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Bağımsız, tikel varoluşa sahip birey, benliğinin bilincine sahip olarak kendi kararlarını verebilmekte ve bu kararları doğrultusunda eyleyebilmektedir. Bu özellikler mahremiyet kavramının temellendirilmesini sağlamakta, böylece mahremiyet özerk kişi olmanın temel niteliklerinden biri haline gelmektedir. Mahremiyet kavramının bu bağlamda ele alınması sadece özel alana işaret eden bir kavram boyutunu aşmasına neden olmaktadır. Böylece mahremiyet, hem özgürlük bilinci gereği kendi kendini belirleme, hem de kendisi dışındaki çevreyi kendi ilgisine göre kontrol etme anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması mahremiyet kavramı içinde yer alarak birey
olmanın olanağını sağlayan bileşenlerden kabul edilir, ulusal ve uluslararası belgelerde konunun önemine vurgu yapılır ve gerekli yaptırımlar oluşturulur. Hassas veri olarak kabul edilen kişisel sağlık bilgilerinin korunmasının, sağlık hakkının elde edilmesi, hekimlik mesleğinin temel değerlerinden olan sır saklama sorumluluğunun ve güvenin sürdürülmesi açısından ayrı bir önemi söz konusudur. Tüm bu değerlendirmelere karşın Türkiye’de bireylerin tüm sağlık bilgileri kendileri bilgilendirilmeksizin, onamları alınmaksızın toplanmakta, depolanmakta ve yaygınlaştırılmaktadır. Bu makalede, mahremiyet ve sağlık hakkının örselenmesine neden olacak, birey olma olanağını zedeleyecek bu yaklaşım insan hakları bağlamında ele alınarak irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gözetim, kişisel veri, mahremiyet, özerklik, kişisel sağlık bilgisi

The concept of privacy in the context of personal health data

M. Cumhur İzgi
Akdeniz University Medical Faculty, Department of Medical History and Medical Ethics

An individual, being independent and having a particular existence, consciously makes his/her decisions and acts upon. Such characteristics lay the foundations of the privacy concept. Thus, privacy becomes a fundamental feature of becoming an autonomous person. Considering the privacy concept within this respect, leads privacy to transcend its dimension highlighting merely the private sphere. Therefore, privacy means self-determination in accordance with liberty consciousness as well as controlling the outer sphere in accordance with his/her interest. Protecting personal data and ensuring information security are involved in the concept of privacy and deemed as components enabling change of being an individual. National and international certificates emphasize on importance of this issue and necessary related sanctions have been imposed. Protection of personal health information, considered as sensitive data, has a distinct importance in terms of gaining health right, keeping the secret and sustaining the confidence, which are among fundamental values of profession of medicine. In spite of all these assessments, all health information of individuals in Turkey have been collected, stored and extended without informing them and taking their consent. This study examines this approach, which will cause to tumble privacy and health rights and damage change of being individual, within context of human rights.

Keywords: Observation, personal data, privacy, autonomy, personal health data

M. Cumhur İzgi. The concept of privacy in the context of personal health data. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(1): 25-37

Sorumlu Yazar: M. Cumhur İzgi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale