ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Ulusal Hemşirelik Dergilerinde Makale Yayın Sürecinin Yayın Etiği Açısından İrdelenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 143-153 | DOI: 10.5505/tjob.2020.64326

Ulusal Hemşirelik Dergilerinde Makale Yayın Sürecinin Yayın Etiği Açısından İrdelenmesi

Şerife Yılmaz1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Düzce
2Uygulamalı Etik/Biyoetik ve Tıp Etiği, Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı, Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Genel Sekreteri

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de hemşirelik alanında yayınlanan dergilerin yayın etiği ve yayın etiği ihlallerine yönelik denetim ve yaptırım düzeneklerini değerlendirmek; makale yayın sürecini yayın etiği açısından irdelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de hemşirelik alanında yayımlanan dergileri temsilen dergi editörleri/editör yardımcıları oluşturmaktadır. Verilen cevaplar frekans dağılımıyla yüzdeliklerle ortaya konularak; cevaplardan oluşturulan temalar analiz edilip yorumlanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan dergi editörlerinin %77,7’si dergilerinde etik kurul izni istendiğini; %55,5’i dergiye gönderilen çalışmaları yayın etiği açısından değerlendirmek amacıyla etik kurul izni istediklerini; % 88,8’i dergiye gönderilen yazılarda kaynak gösterimi ile ilgili sorun yaşandığını; %44,4’ü bu tür sorunlarda yazarlardan düzeltme istediklerini; %44,4’ü etiğe aykırı davranış tespit edildiğinde yazının yayınlanmadığını; %44,4’ü İngilizce yayınlanmış bir çalışmanın çevirisinin yazarların sadece kendi isimlerini ekleyerek dergiye gönderilmesi durumunda yazının reddedildiğini; %22,2’si yazarlık hakkı ile ilgili sorun yaşadıklarını, %33,3’ü bu durumda yazıyı yayınlamadıklarını; sadece %22,2’si dergilerinde yayınlanan bir çalışmada etik ihlal bulunduğuna ilişkin bir bildirim aldıklarını; %33,3’ü dergilerinin hakemliğe yönelik etik ilkeleri bulunduğunu; %55,5’i yayın etiğine aykırı davranan hakemi hakemlikten çıkardıklarını; %44,4’ü dergilerinin çıkar çatışmasına dair özel ve yazılı bir politikası olmadığını belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İncelenen dergilerin kullandıkları ortak bir standart olmadığı; dergi editörlerinin yayın etiği ile ilgili eksiklerinin olduğu ve sorun yaşadıkları; bu konuda editörlerin bilgi ve farkındalıklarını sağlayacak eğitimlere ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yayın etiği, editörlük, hemşirelik dergileri

Examination of Article Publishing Period in Terms of Publication Ethics in National Nursing Journals

Şerife Yılmaz1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Duzce University Faculty Of Health Sciences, Department of Nursing History and Ethics, Duzce
2Professor of Bioethics, President of the Turkish Bioethics Association, Secretary General of the Agricultural and Food Ethics Association (TARGET)

INTRODUCTION: This study aims to examine the control and sanctioning mechanisms of the nursing journals in Turkey in terms of publication ethics and their reactions in case of publication ethics violations.
METHODS: This is a descriptive study. Population of the study was consisted of nursing journals in Turkey. The answers were interpreted by frequency distribution, percentages and themes were derived from the analysis of responses.
RESULTS: Of the journal editors who participated in the study, 77.77% stated that their journals request ethics committee approval; in 55.5%, the ethics committee approval requested to assess the studies in terms of publication ethics; 88.8% encountered ethical problems in referencing; and 44.4% had demanded corrections from authors for these problems. Of these editors 44.4% do not publish the article when he/she detected unethical behavior, 44.4% reject an article if it is just a translation of a published study, sent only by adding the names of translators as authors; 22.2% had difficulties about rightful authorship; 33.3% do not publish works if there is an author ship problem; 22.2% had received a notification that there was an ethical violation in a study published in their journal; 55.5% had terminated a reviewer’s involvement if there was an ethical violation; 44.4% stated that their journals do not have a specific and written policy for conflict of interest.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that the journals examined do not have a common ethical standard of scientific publishing; editors had insufficient knowledge about publishing ethics; and education is needed to provide editors’ knowledge and awareness about this issue.

Keywords: Publishing ethics, editorship, nursing journals

Şerife Yılmaz, Neyyire Yasemin Yalım. Examination of Article Publishing Period in Terms of Publication Ethics in National Nursing Journals. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 143-153

Sorumlu Yazar: Şerife Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale