ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Feminist etik açısından gebeliğin sonlandırılması [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 158-164 | DOI: 10.5505/tjob.2017.63935

Feminist etik açısından gebeliğin sonlandırılması

Berat Alp Çevlikli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Feminizm, erkek egemen toplumun hayatın neredeyse her alanında kadınlara yaptığı baskılara etik bir karşı çıkış olarak doğmuştur. Kadınların geçmişte ve günümüzde bu baskıları en çok hissettikleri alandan birisi de istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması konusudur. Bu çalışma, feminist teorisyenlerin ve destekçilerinin istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasını ne şekilde algıladıklarını ve hangi argümanlarla bunu savunduklarını veya karşı çıktıklarını analiz etmeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada; kendi kişisel kitaplığımdan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi'nden, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Merkez Kütüphanesi'nden, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi'nin İnternet üzerinden sunmuş olduğu veritabanlarına uzaktan erişim olanağından yararlanılarak kaynakça bölümünde belirtilmiş olan metinlere ulaşıldı.
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma, feminist etik açısından gebeliğin sonlandırılması ile ilgili daha önce yazılmış derleme metinleriyle uygun olarak bir tarafı veya görüşü savunmamaktadır. Fakat çalışma göstermektedir ki feminizm düşüncesi günümüzden yalnızca 250 yıl, akademik camiada taraftar bulan ve özünden gelen eleştirel boyutunun yapıcılık kazanarak ciddi temelleri olan felsefi bir düşünce olduğu kabul edilmesi ise günümüzden yalnızca 50 yıl öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, feminist düşünceler, gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili yazılan tıbbi, hukuki, felsefi vb. metinlerde daima yer bulmalı, sesine daha çok kulak verilmeli, düşünsel içeriği her fırsatta geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Feminist Etik, Kürtaj, Gebelik

Feminist ethical approach to termination of pregnancy

Berat Alp Çevlikli
Marmara University Medical School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Feminism was born as an ethical opposition to the women's oppression by patriarchal society in almost every aspects of life. Termination of an unwanted pregnancy is one such aspect of life where this oppression is felt most intensively both in the past and still today. The aim of this study is to analyze how the feminist theorists and their supporters percieve the issue of termination of pregnancy and with which arguments they defend or object it.


METHODS: The texts and books which were used in this study are accessed via my own personal library, Library of Marmara University Faculty of Medicine, Prof.Dr Orhan Oğuz Central Library of Marmara University and the remote access service to the databases of Marmara University Library which is offered by the library's itself.
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study, in accordance with the neutral stance of the previous revisionary texts written on the termination of pregnancy, doesn't support any specific thought or side regarding feminist ethical approach to the termination of pregnancy. But the study shows that feminism has been in this world not more than 250 years and in the academic field not more than 50 years as a serious philosophical idea which gained supporters and a constructive stance by going beyond it's critical nature. Ergo, feminist views should be voiced more, should be taken more seriously and it's intellectual content should be improved whenever possible in the philosophical, medical, legal, etc. texts written on the termination of pregnancy.

Keywords: Feminist Ethics, Abortion, Pregnancy

Berat Alp Çevlikli. Feminist ethical approach to termination of pregnancy. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 158-164

Sorumlu Yazar: Berat Alp Çevlikli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale