ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık ve Empati Ölçeği Skorlarının Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 131-142 | DOI: 10.5505/tjob.2020.63325

Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık ve Empati Ölçeği Skorlarının Değerlendirilmesi

Rıfat Vedat Yıldırım1, Tuğçe Şençelikel2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Kültürel duyarlılık, hastalarla etkileşimde bulunurken kültürel bilgileri kullanma ve tartışmalar ve tedavi önerileri sırasında kültürü göz önünde bulundurma isteğini ayrıca hastaların değerlerini, inançlarını ve tutumlarını anlama ve bunlara saygı göstermeyi içerir. Sağlık hizmeti sunucularının hastalarının kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve sağlıkta kültürün önemine duyarlı olmaları gerekmektedir. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu durumunu, düşünce yapısını anlaması olarak tanımlanır. Buna göre çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 öğrencilerine kültürlerarası duyarlılık ve empati skorlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 öğrencilerine kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ölçmek için, Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) ile Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş empatiyi ölçen bir özbildirim ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. Başkent Üniversitesi Tıp (T) ve Diş Hekimliği (D) Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinin KDÖ ve EÖ skorları Dönem 1 öğrencilerine göre daha fazla olması beklenmektedir. Gerekçesi ise Dönem 2 öğrencilerinin bir önceki yıl Tıp Etiği dersi almış olmalarıdır.
BULGULAR: Dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri arasında KDÖ ve EÖ skorları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. KDÖ toplam skoru ile EÖ skoru arasında bir korelasyon bulunmamıştır. Hem dönem 1 hem de dönem 2 öğrencilerinde kadınların empati ölçeği skorlarının erkeklerden fazladır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri arasında KDÖ ve EÖ skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığından bulguları birinci hipotezimizi desteklememektedir. KDÖ toplam skoru ile EÖ skoru arasında bir korelasyon bulunmadığından ikinci hipotezimiz de desteklenmemektedir. Dönem 1 ve dönem 2 öğrencilerinde kadınların empati ölçeği skorlarının erkeklerden fazla olduğu ve bu farkın da anlamlı olduğundan üçüncü hipotez, sadece EÖ bakımından desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürler arası duyarlılık, empati, etik

Evaluation of the Intercultural Sensitivity and Empathy Quotient Scale Scores of Term 1 and 2 Students of Baskent University Faculty of Medicine and Dentistry

Rıfat Vedat Yıldırım1, Tuğçe Şençelikel2
1Baskent University Faculty of Medicine Department of Medical History and Ethics
2Baskent University Faculty of Medicine Department of Biostatistics

INTRODUCTION: Cultural sensitivity includes the willingness to use cultural information while interacting with patients and to consider culture during discussions and treatment recommendations, as well as understanding and respecting the values, beliefs, and attitudes of patients. Health care providers need to be aware of the culures of their patients and be sensitive to the importance of culture in health. Empathy is defined as a person’s understanding of his / her state of mind and thinking by putting himself in his place. Therefore, intercultural sensitivity and empathy level of the students of the Faculties of Medicine and Dentistry constitute one of the main topics of this research.
METHODS: In this study these two scales were used such as Intercultural Sensitivity Scale (ISS) developed by Chen and Starosta, and Empathy Quotient Scale (EQS) developed by Baron-Cohen et al. It is expected that the ISS and EQS scores of the Term 2 students of Faculty of Medicine (M) and Dentistry (D) will be higher than the students of Term 1. The reason is that the students of Term 2 have taken Medical Ethics in the previous year.
RESULTS: There is no significant difference between the students in term 1 and term 2 in ISS and EQS scores. There is no correlation between the total score of ISS and the EQS score. The EQS scores of women in both term 1 and term 2 students are higher than men and this difference is statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since there is no significant difference between the ISS and EQS scores between term 1 and term 2 students, these findings do not support our first hypothesis. Our second hypothesis is not supported, as there is no correlation between the ISS total score and the EQS score. Since the EQS scores of women in term 1 and term 2 students are higher than men and this difference was also significant, our third hypothesis is supported only in terms of EQS.

Keywords: Intercultural sensitivity, empathy, ethics

Rıfat Vedat Yıldırım, Tuğçe Şençelikel. Evaluation of the Intercultural Sensitivity and Empathy Quotient Scale Scores of Term 1 and 2 Students of Baskent University Faculty of Medicine and Dentistry. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(4): 131-142

Sorumlu Yazar: Rıfat Vedat Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale