ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Mahremiyet Nedir? Mahremiyetin Sağlık Hizmetleri Penceresinden Görünürlüğü Nasıldır? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 110-116 | DOI: 10.5505/tjob.2018.49368

Mahremiyet Nedir? Mahremiyetin Sağlık Hizmetleri Penceresinden Görünürlüğü Nasıldır?

Elif Avaner
Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji A.D.

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsan doğasından kaynağını alan ve kadim bir olgu olan “mahremiyet”, giyim kuşamından, evlerin mimari tasarımlarına kadar yaşama dair insanın somut tercihlerini etkilemektedir. Mahremiyet; bireyin soyut sahiplikleri de dâhil olmak üzere özerkliği kapsamında korunması gereken bir değer, bir hak, bir duygu olarak bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerinde eylemlerine yön veren bir kavramdır. Aynı zamanda toplumun ahlak ve etiket kurallarını da şekillendirir.Çalışmanın amacı mahremiyet kavramını ve önemini ele almak, sağlık hizmeti sunumundaki yerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada mahremiyetin anlamı, kapsamı, insanın varlığı ve sosyal ilişkileri içinde özellikleri incelenmektedir. Korunması gereken bir değer, bir hak olarak mahremiyetin önemi, hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi değerler ve haklarla ilişkili olduğu, düşünürlerin gözüyle farklı düşünce sistemlerinde hangi ortak yönler ile korunmaya değer bulunduğu, tarihsel süreçte değişime uğrayan koşullar içinde uygulamaların nasıl etkilendiği, insanın geçirdiği değişim sonucunda ortaya çıkan yeni kavramlara nasıl ışık tuttuğu bakımlarından geniş bir alanın varlığı ortaya çıkmaktadır. Burada ayrıca özel olarak da sağlık etiği kapsamındaki önemini, sağlık hizmetlerinde mahremiyet kavramının kendine nasıl yer bulduğunu ve görünür olup olmadığını ele alacağız.
BULGULAR: İncelemeler sonucunda mahremiyet hakkının bireyin özerkliği ve toplumsal fayda için korunması gereken bir değer olduğu ortaya çıkmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık hizmetlerinin sunumu bakımından hasta hekim ilişkisinde hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve işlenmesi önemlidir. Ancak, mahremiyet konusunu sağlık etiği çerçevesinden ele aldığımızda hasta bilgilerinin saklanması, tıbbi uygulamalarda hasta mahremiyetine duyarlı olunması ve hekimin sır saklama ödevinin yerine getirmesi de mahremiyet hakkının korunmasını sağlamak için gerekliliktir.

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Özerklik, Sağlık Etiği, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Güvenliği

What is Privacy? How is the Visibility of Privacy from the Health Services Window?

Elif Avaner
Gülhane Medical Faculty, Medical History and Deontologia S.D.

INTRODUCTION: Having roots in human nature and as an ancient fact “privacy” effects the physical choices of humans from clothing and finery to architectural designs of homes. Privacy; as, including the non tangible assets of the individual, a value that should be protected within its individuality (autonomy), a right, a feeling is a guiding term for the individuals relationships with the other individuals and with the society. At the same time forms the societies moral and ethichet rules. The purpose of the study is to examine the concept and importance of privacy and to examine its place in health service delivery.
METHODS: In this study the meaning, scope, the specifications within humans being and social relations of the privacy is investigated. A vast area is appeared regarding the the importance of privacy as a right, value to be protected, in what circumstances it appered, with which rights and values it is related, with what common domains it is appreciated as to be protected in different ideologies, how practices changed regarding the changing circumstances in historical process, how it guides the new concepts appeared with the change of the human being. Here also specially its importance in scope of the health ethics, how privacy concept finds its place in health services and its visibility will also be evaluated.
RESULTS: As a result, it is revealed that the right to privacy is a value that should be protected for the autonomy and social benefit of the individual.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to record and process patient information in relation to patient physician in terms of healthcare delivery. However, when we deal with confidentiality from the context of health ethics, it is necessary to keep patient information, to be sensitive to patient privacy in medical practice, and to fulfill the confidentiality duty of physician in order to maintain the right of privacy.

Keywords: Privacy, Autonomy, Health Ethics, Information Security

Elif Avaner. What is Privacy? How is the Visibility of Privacy from the Health Services Window?. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 110-116

Sorumlu Yazar: Elif Avaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale