ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Başkent Üniversitesi 2. sınıf, Tıp ve Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili bakış açısının değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 165-176 | DOI: 10.5505/tjob.2017.43534

Başkent Üniversitesi 2. sınıf, Tıp ve Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili bakış açısının değerlendirilmesi

Rıfat Vedat Yıldırım1, Ersin Öğüş2, Gizem Atgüden3, Can İbiş3, Barış Eser3, Denizhan Akpınar3, Zeynep Balaban3, Ezgi Avşaroğlu3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II Öğrencisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada tıp eğitimi alan öğrencilerin hayvan deneylerine olan bakış açısının tıp eğitimi almayan öğrencilerden farklı olup olmadığı ve eğer bir farklılık varsa bu farkın istatistiksel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Joffie ve ark.’nın çalışmasında yapılan anket Türkçeye çevrilip kullanılmıştır. Yapılan öndeğerlendirmeye göre Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden 29, Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden 59 kişi olmak üzere toplam 88 katılımcıya anket uygulanmıştır. Katılımcılara bilgilendirme yapıldıktan sonra, hayvan deneyleri ile ilgili önce bir argüman (A) sunulup bu argümana katılıp katılmadıkları ve her argümanı takiben karşı argümanların (KA) argümanı daha az inandırıcı hale getirip getirmediği sorgulanmıştır. Aynı zamanda karşı argümanlar ile ikna olanların yüzdeleri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların 29’u (%33,00) erkek, 59’u (%67,00) kadındır.
Bölümlerin ikna olma yüzdelerine bakıldığında ise KA1.1 ve KA2.3 ile ikna olma oranının her iki grupta da düşük olduğu görülmektedir. KA1.1, KA1.2, KA2.2, KA3.1, KA3.2 ile ikna olan Tıp öğrencilerinin oranı Hukuk öğrencilerinden fazladır.
A5, A6 ve A7’ye Tıp öğrencilerinin “Evet” yanıtı verme oranı Hukuk öğrencilerine göre düşüktür.
KA5 ve KA6 ile ikna olma yüzdelerinin her iki bölüm için de düşük olduğu görülmektedir. Tıp öğrencilerinin KA5 ve KA7 ile ikna olma oranı Hukuk öğrencilerinden düşüktür, KA6’da ise yüksektir.
A8, A11 ve A12’de Tıp öğrencilerinin “Evet” yanıtı verme oranı Hukuk öğrencilerine göre yüksek olup, A9 ve A10’da ise düşüktür.
Ancak tüm bu oranlar arasındaki farklar istatistik olarak anlamlı değildir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anket, 29’u Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 59’u Hukuk Fakültesi öğrencisi toplam 88 öğrenciye uygulanmıştır. Joffie ve ark.’nın çalışmasında ise anket sorularını 1220 tıp dışı, 194 tıp öğrencisi ve 19 bilim insanı yanıtlamıştır (toplam 1433).
Joffie ve ark. araştırmalarında tıp dışı katılımcılar ile tıp öğrencileri arasındaki yüzde farklarına ilişkin bir “p değeri” vermediklerinden bu farkların istatistik olarak anlamlı olup olmadıklarına dair elimizde bir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle karşılaştırma ancak bizim çalışmamızda elde edilen yüzdeler arasında yapılabilir.
Örneğin, KA1.1 ile bizim çalışmamızda Hukuk öğrencilerinin ikna olma oranı %14,30 iken, Joffie ve ark’nın çalışmasında tıp dışı katılımcılarda ikna olma oranını %92’dir. KA2.1, KA2.3, KA4, KA5, KA7, KA9.2, KA9.4 ve KA11.1 ile Hukuk öğrencilerinin ikna olma oranlarının Tıp öğrencilerinden yüksek olduğu görülmektedir. Ancak oranlar arasındaki bu farklar istatistiksel olarak anlamlı olmadığından hipotezimiz doğrulanamamıştır. Araştırmanın daha büyük bir örneklem genişliği ve daha heterojen bir katılımcı grubuna uygulanması ile sonucun değişip değişmeyeceğinin sorgulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan araştırmaları, hayvan deneyleri, etik

An evaluation of perspectives on animal researches of Baskent University term II students in Faculties of Medicine and Law

Rıfat Vedat Yıldırım1, Ersin Öğüş2, Gizem Atgüden3, Can İbiş3, Barış Eser3, Denizhan Akpınar3, Zeynep Balaban3, Ezgi Avşaroğlu3
1Baskent University Medical Faculty, Department of History of Medicine and Ethics
2Baskent University Medical Faculty, Department of Biostatistics
3Baskent University Medical Faculty, II. Term Student

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine whether the view of medical students from animal experiments is different from those who did not receive medical education and if there is a difference, this difference should be evaluated statistically.
METHODS: The survey conducted in the study of Joffie et al. was translated into Turkish. According to the preliminary study, a total of 88 participants, 29 of whom were 2nd grade students of the Faculty of Medicine and 59 of the second year students of the Law Faculty, were administered the questionnaire. After the participants had been informed, it was asked whether they were offered an argument (A) for animal experiments and whether or not they participated in the argument and also it is questioned whether the counter arguments (CA) make the argument less convincing. The percentage of those who were persuaded by counter arguments was compared.
RESULTS: Twenty-nine of the participants (33,00%) were male and 59 (67,00%) were female.
When the percentages of persuasion of the sections are examined, it is seen that the rate of convincing with CA1.1 and CA2.3 is low in both groups.
The proportion of medical students convinced by CA1.1, CA1.2, CA2.2, CA3.1, CA3.2 is higher than that of Law students.
In A5, A6 and A7, Medical students are less likely to respond "Yes" than Law students.
The percentage of convincing with CA5 and CA6 seems to be low for both parts. The rate of convincing Medical students with CA5 and CA7 is lower than that of Law students, whereas it is higher in CA6.
However, differences between all these ratios are not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study of Joffie et al., there is no information available on these differences are statistically significant, since they do not give a "p" for the percentage differences in their research. This comparison can only be made between the percentages obtained in our study.
For exaple, in our study with CA1.1, the conviction rate of law students was 14.30%, while the rate of convincing non-medical participants in Joffie et al's study was 92%.
In CA2.1, CA2.3, CA4, CA5, CA7, CA9.2, CA9.4 and CA11.1, it is seen that the Law students are more convinced than the Medical students. However, these differences between the ratios were not statistically significant, so our hypothesis was not confirmed. It is proposed to apply the survey to a larger sample size and a heterogeneous group of participants.

Keywords: Animal researches, animal experiments, ethics

Rıfat Vedat Yıldırım, Ersin Öğüş, Gizem Atgüden, Can İbiş, Barış Eser, Denizhan Akpınar, Zeynep Balaban, Ezgi Avşaroğlu. An evaluation of perspectives on animal researches of Baskent University term II students in Faculties of Medicine and Law. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 165-176

Sorumlu Yazar: Rıfat Vedat Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale