ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 151-164 | DOI: 10.5505/tjob.2018.42714

Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi

Güven Soner
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Wit filmindeki Hemşire Susie Monahan karakterinin Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımı çerçevesinde incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada film incelemesi, nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizi; desenleri, temaları, varsayımları ve anlamları tanımlamak için belirli bir materyal gövdesinin dikkatli, ayrıntılı, sistematik bir incelemesi ve bütünüyle yorumlanmasıdır. İçerik analizi 2001 yılında vizyona giren ‘Wit’ filmi için uygulanmış ve filmdeki Hemşire Susie Monahan karakteri Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Filmin ana karakteri, İngiliz Edebiyatı profesörü Vivian Bearing’dir. Vivian Bearing aldığı over kanseri tanısı nedeniyle tam doz kemoterapi tedavisi almaya başlamaktadır. Film boyunca doktorlar Bearing’e duygusuz ve kapalı bir iletişim ile yaklaşır ve ona bir araştırma konusu olarak davranmaktadırlar. Hemşire Monahan karakteri ise filmde tıbbın insani yanını temsil eden profesyonel bir hemşiredir. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının aksine Hemşire Monahan, Bearing ile empatik, şefkatli, saygılı bir ilişkiye sahiptir. Monahan, Bearing’in son anına kadar, hemşirelik bakımını özenle sunmakta ve Bearing’in savunuculuğunu yapmaktadır. Hemşire Susie Monahan’ın Virginia Avenel Henderson’ın hemşirelik tanımı çerçevesi ile örtüşen bir hemşire olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşire Susie Monahan karakteri, Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımını karşılayan bir hemşiredir. ‘Wit’ film; hemşirelik öğrencileriyle etik, hemşirelik etiği, hasta-hemşire ilişkisi gibi konuları tartışmak için önemli bir filmdir.

Anahtar Kelimeler: Belgesel ve gerçeklere dayalı filmler, hemşirelik, hemşirelik etiği

An Analysis of the Characteristics of Nurse Susie Monahan Character in ‘Wit’ Film within the Framework of Nursing Definition of Virginia Avenel Henderson

Güven Soner
Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Sciences Department of Nursing Department of Public Health Nursing, Samsun

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the characteristics of Nurse Susie Monahan character in the Wit film within the framework of nursing definition of Virginia Avenel Henderson.
METHODS: In the research, film analysis was done by content analysis which is one of the qualitative research methods. Content analysis; is a careful, detailed, systematic review and a thorough interpretation of a particular material body to define patterns, themes, assumptions and meanings. The content analysis was applied for the film ‘Wit’ which was released in 2001 and analyzed Nurse Susie Monahan character in the film within the framework of nursing definition of Virginia Avenel Henderson.
RESULTS: The main character of the film is Vivian Bearing, professor of English Literature. Vivian Bearing is taking full-dose chemotherapy treatment for ovarian cancer diagnosis. Throughout the film, doctors approach Bearing with an insensitive and closed communication, and they treat him as a research subject. Nurse Monahan is a professional nurse who represents the human side of medicine in the film. Unlike doctors and other health professionals, Nurse Monahan has an empathic, compassionate and respectful relationship with Bearing. Monahan diligently carries out nursing care and advocates for Bearing until the last moment of Bearing. Nurse Susie Monahan appears to be a nurse who coincides with Virginia Avenel Henderson’s nursing definition framework.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurse Susie Monahan is a nurse in Virginia Avenel Henderson’s definition of nursing. ‘Wit’ is an important film to discuss about ethics, nursing ethics, patient-nurse relationship with nursing students.

Keywords: Documentaries and factual films, nursing, nursing ethics

Güven Soner. An Analysis of the Characteristics of Nurse Susie Monahan Character in ‘Wit’ Film within the Framework of Nursing Definition of Virginia Avenel Henderson. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 151-164

Sorumlu Yazar: Güven Soner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale