ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği/Güvencesinin Hububat Sektörü Yönüyle Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 124-143 | DOI: 10.5505/tjob.2020.36449

Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği/Güvencesinin Hububat Sektörü Yönüyle Değerlendirilmesi

Erdoğan Güneş, Emrah Turmuş
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri sürecinde gıda güvenliği ve güvencesi önemlidir. Burada gıda güvencesi; bulunabilirlik, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik ve kararlılık boyutlarıyla ifade edilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada temel tahıl ürünleri olarak buğday ve mısırda arz ve talep yeterliliği ve özellikle salgın sürecinde olası durumu tartışılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada, Türkiye’de gıda güvencesinin sağlanmasında, buğday ve mısır ürünlerinin bulunabilirliği boyutunda artan nüfus ve pandemi karşısında üretimin dalgalı bir yapı izlediği ve perakende satışında fiyat artışlarının olduğu görülmüştür. Kaliteli buğdaya olan talep nedeniyle ithalatın yapılması sonucu buğday ürünün kendine yeterlilik derecesi bakımından risk oluşturabileceği ifade edilebilir. Türkiye mısır ürününde kendine yetemeyen ülke konumundadır. Mısırda arzı yurtiçi üretimle karşılanamamakta ve ithalat devam etmektedir. Diğer yandan ülkemizin gıda güvencesinin temel sorunu, gıdaya ulaşılabilirlik boyutunda yaşanmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de gelir dağılımının adaletli olmadığı, yoksulluk başta olmak üzere, gelir dağılımındaki eşitsizlik, artan tarımsal girdi ve gıda fiyatları hububat ürünlerine erişimi bu süreçte olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle gıda güvenliğinin sağlanması için yurtiçi kaliteli üretimin artması, üreticilerin ve üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, güvence, etik beslenme, buğday, mısır, pandemi

Evaluation of Grain Sector in Terms of Food Safety/Security in Turkey and the World

Erdoğan Güneş, Emrah Turmuş
Ankara University Faculty of Agriculture

INTRODUCTION: Food safety and security is important in the process of continuous physical and economic access to sufficient, healthy, reliable and nutritious food in order to meet the nutritional needs, food priorities that people need to live an active, and healthy life at all times. Here, food security is expressed in terms of availability, accessibility, usability and stability.
METHODS: In this study, the sufficient of supply and demand for wheat and corn as basic grain products and its possible situation especially during the epidemic process are discussed.
RESULTS: In the study, in ensuring food security in Turkey, wheat and maize production in the face of increasing population and the availability of the pandemic in size and wavy structure was found to be followed by the price increase in retail sales. It can be stated that as a result of the import due to the demand for quality wheat. Wheat may pose a risk in terms of the self- sufficiency degree of the product. Turkey is the country that cannot be self-sufficient in maize products. Its supply cannot be met by domestic production in maize and imports continue. On the other hand, the main problem of our country’s food security is experienced in terms of accessibility to food.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In Turkey, it is not equitable income distribution, especially poverty, inequality in income distribution, increasing access to agricultural inputs and food prices have negatively affected cereal production in this process. Therefore, in order to ensure food safety, it is necessary to increase domestic quality production and to support the sustainability of producers and production

Keywords: Food safety, security, ethics, nutrition, wheat, maize, pandemic

Erdoğan Güneş, Emrah Turmuş. Evaluation of Grain Sector in Terms of Food Safety/Security in Turkey and the World. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 124-143

Sorumlu Yazar: Erdoğan Güneş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale