ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Sovyetlerde Biyoetik İhlâllerine Yönelik Bir Eleştiri: Mihail Bulgakov’un “Köpek Kalbi” Eserinde İnsan-Hayvan Melezi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 34-42 | DOI: 10.5505/tjob.2019.35229

Sovyetlerde Biyoetik İhlâllerine Yönelik Bir Eleştiri: Mihail Bulgakov’un “Köpek Kalbi” Eserinde İnsan-Hayvan Melezi

Duygu Özakın
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Rusya’da biyoetik tartışmalarının tarihçesini ortaya koyan bu çalışma, Rus biyoetik anlayışının inşasında edebiyatın kurucu işlevlerine mercek tutmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, aynı zamanda bir tıp doktoru olan Rus yazar Mihail Bulgakov’un, insan hipofizini köpek bedenine naklederek melez bir tür geliştirmeye çalışan Doktor Preobrajenski’nin ve deney sonucu ortaya çıkan yaratığının hikâyesini anlattığı “Köpek Kalbi” adlı uzun öyküsü, Sovyet döneminde insanlara ve hayvanlara yönelik işlenen etik ihlalleri çerçevesinde incelenmiştir.
BULGULAR: İnceleme doğrultusunda ilgili eserin, Rus biyolog İlya İvanov’un 1920’li yıllarda insan-şempanze melezi canlılar üretmek adına Sovyet hükümetinin desteğiyle Afrika’da yürüttüğü ve deneklerin gönüllülük esasına göre seçilmemesi neticesinde sürdürmekten men edildiği bir dizi radikal deneyi eleştirdiği bulgulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, Sovyetlerde biyoetik ihlallerinin, tıp ve biyoloji bilimlerinin ideolojik aygıtlar olarak kullanılmasından ileri geldiği ve henüz biyoetik kavramı altında tanımlanmamış olan bu ihlallerin, kavramın batı dillerinden Rusçaya geçerek yaygınlaşmasından çok daha önce, edebi eserler aracılığı ile gündeme taşındığı sonucuna erişilmiştir.

Anahtar Kelimeler: biyoetik, biyopolitika, insan-hayvan melezi, Mihail Bulgakov, İlya İvanov.

A Criticism of Bioethical Violations in Soviet Union: Human-Animal Hybrid in Mikhail Bulgakov’s “Heart of a Dog”

Duygu Özakın
Erciyes University Institute of Social Sciences, Department of Russian Language and Literature, Kayseri

INTRODUCTION: The main objective of this study, which presents a short history of debates on bioetics in Russia is to examine closer the founding functions of literature in the construction of Russian bioethics.
METHODS: A former medical doctor Mikhail Bulgakov’s novella “Heart of a Dog” tells the story of Doctor Preobrazhensky, who tries to develop a hybrid species by transferring a human pituitary into a dog’s body and his experimanetal creature. The novella is examined within the framework of ethical violations commited against humans and animals during the Soviet period.
RESULTS: The findings show that the novella criticizes a series of state-funded radical experiments, which Russian biologist Ilya Ivanov carried out during 1920’s in Africa. Ivanov was prohibited to continue the experiments due to the fact that the subject group were not selected on a voluntary basis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that bioethical violations in Soviet era arose from the ideological instrumentalisation of medical and biological sciences. Besides, the violations, which had not yet been defined then under the concept of bioethics, were brought to the agenda through literary works long before the entrance and circulation of the concept from western languages into Russian.

Keywords: bioethics, biopolitics, human-animal hybrid, Mikhail Bulgakov, Ilya Ivanov.

Duygu Özakın. A Criticism of Bioethical Violations in Soviet Union: Human-Animal Hybrid in Mikhail Bulgakov’s “Heart of a Dog”. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 34-42

Sorumlu Yazar: Duygu Özakın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale