ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi** [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 13-25 | DOI: 10.5505/tjob.2019.30306

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi**

Rana Can1, Meryem Türkan Işık2, Rabiye Erenoğlu3, Hatice Tambağ3, Gülay Halidi4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Antalya
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mersin
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu, Hatay
4Çukurova Üniversitesi Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı kişilerin genel nüfus içindeki oranının artışı ve diğer toplum kesimlerine göre daha fazla sağlık hizmeti tüketme ihtiyacı duyması, hem tıbbın hem de sağlık profesyonellerinin onlara yönelik ilgisinin artmasına neden olmuş ve dolayısıyla geriatri-gerontolojinin tıptaki ağırlığı artmıştır. Bu bağlamda sağlık alanına özgü görece daha yeni bir kavram olan “yaşlı ayrımcılığı” gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın çıkış noktası da yaşlı bireye sağlık bakım hizmeti veren yaşlı bakımı öğrencilerinin 65 yaş ve üzeri bireylere karşı tutumlarını belirlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini A Üniversitesi, B Üniversite ve C Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı bölümlerinde derslere devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 122 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama formunun ilk bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 12 soru yer almış, ikinci bölümünde ise UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği (UCLA-GA) kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların % 76,20’si erkek, % 57,40’ı ikinci sınıf öğrencisidir. Yaşlılığı katılımcıların %38,46’sı bireyin fiziksel ve ruhsal olarak gerilemesi şeklinde tanımlamıştır. Yaşlı ayrımcılığını “yaşlıyı önemsememek, dışlamak ve önyargılı olmaktır” şeklinde tanımlayanların oranı %22,68’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği maddelerinden en fazla katılım gösterdikleri üç ifade sırası ile; (1) “Yaşlı insanların geçmişten edindikleri deneyimleri dinlemek ilginçtir”,“Yaşlılarının bakımını sağlamak toplumun sorumluluğudur.” ve “Yaşlı insanların çoğunluğu onlarla birlikte olunmasından memnun olurlar.” şeklindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcıların büyük çoğunluğu geriatri ile ilgili aldıkları eğitimin yeterli olduğunu belirtmekte ve ölçekten aldıkları puan orta düzeyde olup yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutum orta düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı ayrımcılığı, UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği, Sağlık hizmeti.

Determination of Attitudes of Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students towards Elderly

Rana Can1, Meryem Türkan Işık2, Rabiye Erenoğlu3, Hatice Tambağ3, Gülay Halidi4
1School Of Medicine, Department Of Medical History And Ethics, Akdeniz University, Antalya
2Nursing Faculty, Mersin University, Mersin
3School Of Nursing, Hatay School Of Health, Mustafa Kemal University, Hatay
4Abdi Sütçü Vocational School Of Health Services

INTRODUCTION: With the rise of the elderly population and their health needs, the interest of medicine and health professionals in elderly health has increased. In connection with this, the term elderly discrimination has been a topic of discussion in recent years. This study is designed to measure Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students’ attitudues towards individuals 65 years of age and older.
METHODS: The study sample is composed of 122 registered students who agreed to participate in the study at A University, B University and C University Vocational School of Health Services Elderly Care Departments. The data collection form is composed of 12 questions measuring social demographic characteristics of participants and UCLA Geriatric Attitude Scale. Numbers, percentages and standard deviation are used while evaluating data
RESULTS: Majority of the participants, 76.2% were male, while 57.4% were 2nd year students. Aging was defined as an individual’s physical and mental decline by 38.46%. Elderly descrimination was defined as not prioritising, ostracising, and being biased against elderly by 22.68%. The three most selected statements in order in the UCLA Geriatric Attitude Scale were; “It is interesting listening to old people’s accounts of their past experiences.”, “It is society’s responsibility to provide care for the elderly.” and “Most old people are pleasant to be with.”

DISCUSSION AND CONCLUSION: Most study participants have indicated that their education on geriatrics has been adequate. In addition, study participants’ score are moderate; therefore, their attitude towards elderly discrimination is moderate.

Keywords: Elderly discrimination, UCLA Geriatric Attitude Scale, Health services

Rana Can, Meryem Türkan Işık, Rabiye Erenoğlu, Hatice Tambağ, Gülay Halidi. Determination of Attitudes of Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students towards Elderly. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 13-25

Sorumlu Yazar: Rana Can, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale