ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarının serbest eczacıların iş doyumu üzerine etkisi: Kalitatif bir çalışma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 36-46 | DOI: 10.5505/tjob.2015.29591

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarının serbest eczacıların iş doyumu üzerine etkisi: Kalitatif bir çalışma

Gizem Gülpınar1, Mehmet Barlas Uzun1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prosedürlerini yerine getirirken iş doyumu duygularının nasıl etkilendiğinin ortaya konmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya dahil edilen gönüllü 9 eczane eczacısına yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme kayıtları incelenerek temalar oluşturulmuştur.
BULGULAR: Bu bölümde SGK uygulamalarının eczacıların iş doyumu üzerine etkisiyle ile ilgili eczacılarla yapılan görüşmelerden elde edilen temalar ve eczacıların bu temaları kapsayan yorumlarına yer verilmiştir. Elde edilen temalar; eczacılık uygulamaları ile ilgili düzenlemeler, mesleki eğitim, mesleki saygınlık, meslektaşlarla ilişkiler, personel yönetimi, maddi kaygılar, danışmanlık hizmetleri, hastaların davranış ve tutumları olmak üzere 8 başlıkta incelenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eczacıların günlük iş yükünün büyük bölümünü SGK uygulamaları oluşturmaktadır. Ülkemizdeki eczacıların iş doyumu SGK uygulamalarından etkilenmektedir. Eczacıların iş doyumunu arttırmak üzere alınması gerekli pek çok önlem olduğu bu çalışma ile ortaya konmuştur. Kuşkusuz bu çalışmanın, belirlenen sorunları ve çözümlerini daha doğru biçimlerde ve uygun söylemle ortaya koyabilmek açısından gelecekteki çalışmalara zemin sunduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: iş doyumu, serbest eczacı, SGK uygulamaları, iş yükü

The effects of Social Security Institution implementations on community pharmacists’ job satisfaction: A qualitative study

Gizem Gülpınar1, Mehmet Barlas Uzun1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Ankarra University Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmacy Management, Ankara, Turkey
2Ankara University School Of Medicine, Department Of Deontology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to describe how the job satisfaction community pharmacists received affects from Social Security Institution’s (SSI) implementations.

METHODS: Nine community pharmacists have been included in this study. Semi-structured interviews are carried out with each participant. Records of interviews are examined and themes are created accordingly.
RESULTS: Themes regarding effects of SSI implementations on job satisfaction obtained from interviews and interpretations of community pharmacists are given in findings part. These themes are; regulations regarding pharmacy practices, professional education, professional reputation, relationships with colleagues, personnel management, financial worries, consultancy services, patient behaviors and attitudes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SSI implementations are seen as the big part of the community pharmacists’ work load. In Turkey, community pharmacists’ job satisfaction is affected from SSI implementations. It is demonstrated with this study, there are plenty of measures that should be taken to increase the job satisfaction of community pharmacists. Certainly it can be said that this study prepared a ground for the future studies to present the identified problems and their solutions accurately and by suitable expression.

Keywords: job satisfaction, community pharmacist, SSI implementations, work-load

Gizem Gülpınar, Mehmet Barlas Uzun, Neyyire Yasemin Yalım. The effects of Social Security Institution implementations on community pharmacists’ job satisfaction: A qualitative study. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(1): 36-46

Sorumlu Yazar: Gizem Gülpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale