ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Tıp Etiği Çerçevesinde Sezaryen [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 114-125 | DOI: 10.5505/tjob.2021.22931

Tıp Etiği Çerçevesinde Sezaryen

Harun Kırılmaz1, Ebrar Ulusinan2
1Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık alanındaki en önemli gelişmelerden birisi anne ve yenidoğanın risk altında olduğu durumlarda hayat kurtarıcı olan sezaryendir. Ancak gereği dışında kullanıldığında herhangi bir yararı olmamakla birlikte, her cerrahi işlem gibi çeşitli riskler de taşımaktadır. Sezaryen annede anesteziye maruz kalmanın getirdiği komplikasyonlar, doğum sonrası kanamanın daha fazla olması, taburculuğun uzaması, iyileşmenin gecikmesi gibi riskler oluşturmaktadır. Yenidoğanda ise ciddi solunum sorunları, taburculuğun uzaması, düşük olasılıkla da olsa sezaryen esnasında meydana gelen komplikasyonlar, anestezi ile ilgili risklere neden olmaktadır. Bunlara ek olarak ekonomik açıdan da bir yük oluşturmaktadır. Anne adayının doğum ile ilgili yeterince bilgilendirilmemesi, doğum esnasında doktorunun da bulunmasını istemesi, sezaryenin daha güvenli olduğunu düşünmesi gibi sebepler anne adaylarını sezaryen seçeneğine yönelten unsurlardan bir kaçıdır. Bu durum bazı risklerle birlikte etik sorunların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sezaryenin gerekli durumlar dışında talep edilmesinin sebeplerini ve bu durumun ortaya çıkardığı etik sorunları tartışarak sezaryen oranlarını azaltmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada endikasyonsuz yapılan sezaryenin etik boyutlarından bahsedilmiştir. Tıbbi gereklilik dışında yapıldığında her cerrahi girişim gibi bazı riskleri olan sezaryenin sıklığını, sebeplerini ve olası çözüm önerileri etik boyutlar temel alınarak tartışmak için bu derleme çalışması hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, normal doğum; tıp etiği

Caesarian in the Framework of Medical Ethics

Harun Kırılmaz1, Ebrar Ulusinan2
1Sakarya University Faculty of Business Administration Department of Health Management
2Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Health Sciences Department of Health Management

One of the most important health developments is the caesarean section, which saves lives when mother and newborn are at risk. But while it has no benefit when used outside the need, it also carries a variety of risks, such as each surgery. Caesarean section presents risks such as complications caused by exposure to anesthesia in the mother, increased bleeding after delivery, prolongation of discharge, and delayed recovery. In addition to these, it also creates an economic burden. Reasons such as the fact that the expectant mother is not adequately informed about the birth, wants her doctor to be present during the birth, thinks that a caesarean section is safer are some elements that lead the expectant mother to the cesarean section option. This, along with some risks, leads to the emergence of ethical problems. The purpose of this study is to analyze the reasons why cesarean section is requested other than necessary situations and to discuss the ethical problems caused by this situation and to offer solutions. In the study, the ethical dimensions of the caesarean performed without indication were mentioned. This review study was prepared to discuss the frequency, causes and possible solution suggestions for cesarean, which carries some risks like any surgical intervention, although it does not have any benefits for the mother and newborn when performed outside of medical necessity, based on ethical dimensions.

Keywords: Cesarean section, natural childbirth; medical ethics

Harun Kırılmaz, Ebrar Ulusinan. Caesarian in the Framework of Medical Ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 114-125

Sorumlu Yazar: Harun Kırılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale