ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Hemşirelikte Ahlaki Sıkıntı ve Nedenleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 5-12 | DOI: 10.5505/tjob.2019.20982

Hemşirelikte Ahlaki Sıkıntı ve Nedenleri

Selin Keskin Kızıtepe1, Zeliha Koç2
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ahlaki sıkıntı, Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Derneği tarafından “hemşirelerin yapacakları uygun eylemi bildiği halde kişisel ve profesyonel değerlerine tamamen zıt olan bir eylemi yapmak zorunda kaldığı durumlarda yaşadıkları bir sıkıntı” olarak tanımlamıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemşirelerde ahlaki sıkıntının ortaya çıkmasına neden olabilecek faktörler: bakım sağlayıcılara ilişkin içsel faktörler, klinik durumlar ve çevredeki dışsal faktörler olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.
BULGULAR: Ahlaki sıkıntı, hemşirelik mesleğinin profesyonel gelişimini, sunulan bakım, tedavi ve uygulamaların kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle hemşirelerin ahlaki sıkıntı ile ilişkili durumları çözümleyebilmeleri için mesleki yaşamlarında ahlaki sıkıntı belirtilerini tanıyabilmeleri, ahlaki sıkıntı kaynaklarını belirleyebilmeleri ve ahlaki sıkıntının istenmeyen sonuçlarını azaltabilecek stratejileri öğrenmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ahlak, ahlaki sıkıntı

Moral Distress in Nursing and Its Causes

Selin Keskin Kızıtepe1, Zeliha Koç2
1Düzce University, Faculty of Health Sciences, Düzce, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: According to the definition of the American Association Critical Care Nurses, moral distress occurs when “nurses know the ethically appropriate action to take, but are unable to act upon it and they act in a manner contrary to their personal and professional values.”

METHODS: Factors that may cause moral distress in nurses can be examined under three titles as internal factors related to care providers, clinical conditions and external factors in the environment.
RESULTS: Moral distress may also adversely affect the professional development of nursing profession and the quality of care, treatments and practices provided.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In order to solve the situations related to moral distress, nurses need to be able to identify the symptoms of moral distress in their professional lives, to identify the causes of moral distress, and to learn the strategies that may reduce the undesirable consequences of moral distress.

Keywords: Nursing, moral, moral distress

Selin Keskin Kızıtepe, Zeliha Koç. Moral Distress in Nursing and Its Causes. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(1): 5-12

Sorumlu Yazar: Selin Keskin Kızıtepe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale