ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Merhamet Kavramı ve Schopenhauer’in Merhamet Yaklaşımının Değerlendirilerek Farklı Düşünürlerin Görüşleriyle Karşılaştırılması [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 126-131 | DOI: 10.5505/tjob.2018.07279

Merhamet Kavramı ve Schopenhauer’in Merhamet Yaklaşımının Değerlendirilerek Farklı Düşünürlerin Görüşleriyle Karşılaştırılması

Handan Şekure Akın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, ANKARA

Arthur Schopenhauer, şefkat ve merhametin filozofudur; onun felsefesinde “irade (istenç)”ve “merhamet” kavramlarına sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Bu çalışma, merhamet kavramını tanımlamayı, Schopenhauer’in felsefi bakışında merhamet ve ahlaka ilişkin görüşlerinin ne olduğunu araştırmayı ve aynı zamanda farklı görüşteki bazı düşünürlerin fikirleriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda merhametin farklı tanımları incelenmiş ve merhamet kavramını etik ve felsefi anlamda değerlendiren bazı düşünürlerin görüşlerinden söz edilmiştir.
Schopenhauer, Batı felsefi geleneğine paralel olmayan bir biçimde merhamete ahlaki ve metafizik bir önem vermiştir. Schopenhauer’e göre, “ahlak”, kimsenin birbirine zarar vermediği ve herkesin birbirine olabildiğince yardım ettiği bir ilişki biçimidir; merhamet duygusudur. Başka bazı filozoflar da merhametli olmanın ahlaki bir erdem olarak görülebileceğini vurgulamışlardır. Bu erdeme sahip olmak için merhametin doğasını anlamak gerekmektedir. Ahlaki değerin merhametin bir sonucu olarak gerçekleşebileceğine inanan Schopenhauer, sevgi ve şefkatin ahlaki açıdan iyi karaktere sahip bireylerde bulunacağına inanmaktadır. Bu yüzden kişinin iradesini desteklemesi gerektiğini düşünür. Egoizm ve kötülük ayrıca kötü davranış ve kötü fikirlere de neden olur. Schopenhauer’e göre, egoizmi ve kötülüğü çözecek tek şey merhamettir. Merhamet, insanı gerçek adalete ve insan sevgisine götüren bir duygudur.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Schopenhauer; duygu; iyilik; değer; ahlak; irade

The Concept of Compassion and the Comparison of Schopenhauer’s Approach to Compassion with the Ideas of other Philosophers

Handan Şekure Akın
Ankara University Faculty of Medicine History of Medicine and Ethics ANKARA

Arthur Schopenhauer is a philosopher of compassion and mercy; his concepts of willpower and compassion are frequently seen in his philosophy. This study aims to define the concept of compassion and morality are and at the same time, compare them with the ideas of some thinkers of different views. In this context, different definitions of compassion were examined and the views of some thinkers who evaluated the concept of compassion in the ethical and philosophical sense were mentioned.
Schopenhauer, applied a moral and metaphysical importance to compassion that is without parallel in the Western philosophical tradition. According to Schopenhauer,“morality” is a way of relationship in which nobody hurts one another and everybody helps each other so far as possible; is the feeling of compassion. Some other philosophers have also emphasized that compassion can be seen as a moral virtue. It is necessary to understand the nature of compassion in order to have this virtue. Believing that moral value can be realized as a result of compassion, Schopenhauer believes that love and compassion will be found in people of good moral character. That’s why he thinks that the person must suppres his willpower. Egoism and malice also cause to bad action and bad ideas in behaviours. To Schopenhauer, the only thing they would resolve egoism and malice is compassion. Compassion is an emotion that takes man to true justice and love of human as well.

Keywords: Compassion, Schopenhauer; emotion;favor; value; morality; will.

Handan Şekure Akın. The Concept of Compassion and the Comparison of Schopenhauer’s Approach to Compassion with the Ideas of other Philosophers. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 126-131

Sorumlu Yazar: Handan Şekure Akın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale