ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 74-86 | DOI: 10.5505/tjob.2017.07078

İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik

Haluk Aşar
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma biyoetiğin kökenlerine inerek onun nasıl ortaya çıktığını, ne olduğunu ve ne olması gerektiğini ortaya koymayı amaç edinmiştir. Biyoetik üzerine yapılan bu araştırma ile biyoetiğin günümüze kadar insan-merkezci canlı-merkezci ilkeler ikileminde ele alındığını ortaya koyacaktır. Ancak biyoetiğin kökenine indiğimizde ortaya çıkan bu ikilemin biyoetiğin ortaya çıkış amacından uzak olduğunu bize göstermektedir. Çünkü biyoetik insan-merkezci etiğe karşı yeni bir algılama ve yorumlama biçimi olarak öne sürülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın sonunda biyoetiğin ne olması gerektiği üzerine tekrardan düşünülecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerekli kaynaklar incelenecek ve karşılaştırılacaktır.
BULGULAR: Biyoetik insan-merkezci ve canlı-merkezci açıdan uygulamalı bir etik olarak kullanılmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biyoetiğin ne olduğu ve ne olması gerektiği üzerine tartışılacaktır. Sonuç olarak biyoetiğin yeni bir etik olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, insan-merkezcilik, canlı-merkezcilik, yeni etik

Bioethics in Dilemma of Anthropocentrism and Biocentrism

Haluk Aşar
Erciyes University, Literature Faculty, Philosophy Department, Kayseri

INTRODUCTION: This study aims to reveal how bioethics emerged, what it is and what it should be by descending on the origins of it. In this study about bioethics will be showed that bioethics has been evaluated in dilemma of anthropocentrism and biocentrism until today. But this dilemma that emerges when we turn to the origin of bioethics shows us that the bioethics is far from being intended. Because bioethics was introduced as a new perception and interpretation to world that against anthropocentric ethics. So, in the end of this study will be rethought on what should be of bioethics.
METHODS: The necessary resources will be examined and compared.
RESULTS: Bioethics in terms of anthropocentrism and biocentrism are used as an applied ethics
DISCUSSION AND CONCLUSION: It will be discussed what is bioethics and what it should be. As a result, it will be tried to show whether bioethics is a new ethics.

Keywords: Bioethics, anthropocentrism, biocentrism, new ethics

Haluk Aşar. Bioethics in Dilemma of Anthropocentrism and Biocentrism. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 74-86

Sorumlu Yazar: Haluk Aşar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale