ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 26-35 | DOI: 10.5505/tjob.2016.02996

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri

Gökhan Aslım1, Aşkın Yaşar2
1Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji Anabilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de kamu veteriner hekimleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında yer alan kurumlarda görev yapabilmektedirler. Bu çalışmada Türkiye’nin farklı illerinde, Bakanlıkta farklı birimlerde görev yapan veteriner hekimlerin kamu çalışma hayatına dair görüşlerinin ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Bakanlığa bağlı kurumlarda kalıcı kadroda bulunan veteriner hekimler çalışmanın ana kütlesini oluşturdu. Türkiye’nin yedi bölgesinde random olarak belirlenen yedi ilde (Adana, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Şanlıurfa) 630 veteriner hekime yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulandı. Katılımcılara kamu veteriner hekimliğine ilişkin 20 soru yöneltildi. Elde edilen verilerin SPSS 20.0 istatistik programı ile sıklık dağılımlarına bakıldı ve ki-kare analiz testine tabi tutuldu.
BULGULAR: Çalışmada katılımcıların %60,’ünün (n=380) garanti bir iş olmasından dolayı kamuda çalışmayı tercih ettiği; kamuda en sık karşılaşılan sorunların mali ve özlük haklarından kaynaklanan sorunlar (% 33,5; n=211) ve iş yükü fazlalığı/personel yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar (%26,5; n=167) olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak veteriner hekimler için önemli bir çalışma alanı olan kamu kurumlarında istihdamın artarak devam etmesinin kamuda yer alan iş yükü fazlalığını azaltacağı ve kamu kurumlarında çalışma imkânlarının daha da iyileştirilmesinin kamuda çalışanların kendini güvende hissetmesine ve kamuya bakış açısına pozitif katkı sağlayacağı ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kamu, veteriner hekim

Some evaluations about public work life from veterinarians who work in the Ministry of Food Agriculture and Livestock

Gökhan Aslım1, Aşkın Yaşar2
1Aksaray University, Faculty Of Veterinary Medicine, Dept. Of History Of Veterinary Medicine And Deontology, Aksaray, Turkey
2Selçuk University, Faculty Of Veterinary Medicine, Dept. Of History Of Veterinary Medicine And Deontology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Public veterinarians in Turkey are able to function in the central and provincial institutions in Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In this study, the veterinarians who work in different provinces and different departments in the Ministry, aimed to put forward their views on the public career.
METHODS: In this study veterinarians working in permanent positions in the institutions attached to the Ministry were the main subject of the work.Face to face interview questionnaire was administered to 630 veterinarians who were determined randomly in seven cities in seven regions of Turkey (Adana, Erzurum, Istanbul, Izmir, Konya, Samsun and Sanliurfa). Twenty questions about public veterinary medicine were asked to the participants. Frequency distribution were tested using SPSS 20.0 statistical software and chi-square analyze was applied to the obtained data.
RESULTS: In this study 60.3% of participants (n = 380) prefer to work in the public sector because it is a guarantee job. The determined most common problems encountered in the public sector were the financial and personal rights (33.5%; n = 211) and excess workload/staffing problems (26.5%; n = 167).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of continuing increasing the employment of veterinarians will reduce the excess workload in public which is an important area of work for public institutions located and further improvement of working conditions will contribute to feeling safe and will provide a positive viewpoint to the public work.

Keywords: The Ministry of Food Agriculture and Livestock, public sector, veterinarian

Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar. Some evaluations about public work life from veterinarians who work in the Ministry of Food Agriculture and Livestock. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(1): 26-35

Sorumlu Yazar: Gökhan Aslım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale