ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin, Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Karşılaştıkları Zorluklar ve Özyeterlikleri ile İlgili Görüşleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 52-73 | DOI: 10.5505/tjob.2017.02986

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin, Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Karşılaştıkları Zorluklar ve Özyeterlikleri ile İlgili Görüşleri

Fatih Namal1, Mehmet Demirci2, Şükrü Keleş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Denizli
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Lisansüstü eğitim lisans eğitimi sonrası belirli bir alanda bilimsel çalışma ve pratik yapacak ya da akademisyen olarak yetişecek kişilerin çalışma alanı ile ilgili uzmanlaşma ve bilimsel araştırma yapabilme ve yayınlama ile ilgili yeterliliklerini kazandıkları önemli bir eğitim aşamasıdır. Genç araştırmacılardan bilim topluluğunun sahip olduğu genel etik ilkelere uygun olarak bilimsel çalışma yapmaları beklenir. Bu nedenle bilimsel sorumluluk içinde hareket etmekle yükümlü olan araştırma görevlileri, bilgi eksikliği başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak, araştırma ve yayın etiği açısından sorunlu olabilecek tutum ve davranışlarda bulunabilmektedirler. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel bilim dallarında çalışan araştırma görevlilerinin araştırma ve yayın etiği açısından öz yeterlilikleri ile ilgili görüşleri değerlendirilecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamızda yarı yapılandırılmış bir soru formu üzerinden derinlemesine görüşme yapılarak, niteliksel bir çalışma yürütülmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel bilim dallarında çalışan toplam 10 araştırma görevlisi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonrası elde edilen veriler, ham kütüklere dönüştürülmüş ve ardından veriler tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Görüşmelerden elde edilen verilerden tema ve ana temalar oluşturulmuştur. Araştırma konusu ile ilgili ortaya konan ana tema ve temalar “Bilimsel Araştırmanın Amacı”, “Araştırma Yönetimi”, “Araştırmada İletişim ve İlişkiler” ve “Araştırmacının Nitelikleri” bağlamları altında incelenmiştir. Çalışmamızda özellikle kişisel çıkar için araştırma yapma, kişiler arası hiyerarşinin araştırma sürecine yaptığı olumsuz etkiler, istemedikleri çalışmalara dâhil olmak, araştırma ile ilgili görev dağılımlarının ve makale isim sıralarının netleştirilmemesi öne çıkan bulgularımız olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın bulguları, lisansüstü seviyede eğitim alan öğrencilerin araştırma ve yayın etiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu durumun pek çok önemli bileşeni vardır. Söz konusu bileşenlerden biri, eğitimine devam eden genç akademisyenlerin çoğunluğunun bilimsel bir araştırmanın planlama, yürütme ve raporlama aşamalarında deneyimli araştırmacılar tarafından yeterince yönlendirilmemesidir. Bunun dışında, bilimsel araştırmaların yapılma gerekçesidir. Genç akademisyenlerin üniversitenin akademik geleneklerinden ve değerlerinden etkilendiği açıktır. Bu nedenle, bilimsel araştırma yapma motivasyonları, içinde bulundukları akademik üretim ikliminden olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Araştırma ve yayın etiği açısından kuşku duyulmayacak bilimsel çalışmaların yürütülmesi, evrensel bilimsel değerleri benimsemekle olanaklıdır. Bu nedenle sadece akademik yaşamın önemli bir parçası olan araştırma görevlilerinin değil, aynı zamanda diğer öğretim elemanlarının da araştırma ve yayın etiği konusundaki yeterliklerini zaman zaman gözden geçirmeleri faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: araştırma görevlisi, araştırma ve yayın etiği, öz yeterlik

Ankara University School of Medicine Basic Science Research Assistants' Opinions about Research and Publication Ethics Challenges and Self-Sufficiency

Fatih Namal1, Mehmet Demirci2, Şükrü Keleş3
1Department of Medical History and Deontology, Health Sciences University, Gülhane Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Medical History and Ethics, Pamukkale University, Medical Faculty, Denizli, Turkey
3Department of Medical History and Ethics, Hacettepe University, Medical Faculty, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Post-graduate education constitutes the most important training process that people who will make scientific studies and practice in a certain area or who will grow up as academicians gain proficiency in specialization and scientific research and publication in the field of their study. It is expected young researchers to conduct scientific studies in accordance with general ethical principles that the scientific community has. Therefore research assistants who are obliged to act in scientific responsibility can be found in attitudes and behaviors that may be problematic in terms of research and publishing, depending on various reasons, especially the lack of information. In this study, the opinions of the research staff working in the basic science branches of the Ankara University Faculty of Medicine will be evaluated regarding their self-sufficiency in terms of research and publication ethics.
METHODS: In our research, a qualitative study was carried out by conducting in-depth interviews through a semi-structured questionnaire. Face-to-face interviews were conducted with a total of 10 research assistants working in the basic science branches of the Ankara University Faculty of Medicine. The data gained from the interviews was converted to raw logs and analyzed thematically.
RESULTS: Themes and main themes was composed by the data obtained from the interviews. The revealed themes and main themes related with the topic of the research were considered under “The Purpose of Scientific Research", "Research Management", "Communication and Relations in Research", "Qualifications of the researcher" contexts. In our study, we have come to prominent findings especially, conducting research for personal benefit, the negative effects of the interpersonal hierarchy on the research process, to be included in studies they do not want to, the distribution of tasks related to research and the clarification of article name rankings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study indicate that the students who are studying at the graduate level do not have sufficient knowledge about research and publishing. This situation has many important components. One such component is that the majority of young academics who are continuing their education are not adequately guided by experienced researchers during the planning, execution and reporting phases of a scientific research. Another one is the justification of the conduction of scientific researches. It is clear that young academics are influenced by the university's academic traditions and values. For this reason, their motivations for conducting scientific research are influenced positively or negatively by the academic production climate they are in. It is possible to embrace universal scientific values to carry out scientific studies that will not be doubtful in terms of research and publication ethics. Therefore, it may be beneficial to review their proficiency in research and publishing ethics, not only for researchers, who are an important part of academic life, but also for other faculty members.

Keywords: Research assistant, research and publication ethics, self-sufficiency

Fatih Namal, Mehmet Demirci, Şükrü Keleş. Ankara University School of Medicine Basic Science Research Assistants' Opinions about Research and Publication Ethics Challenges and Self-Sufficiency. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 52-73

Sorumlu Yazar: Fatih Namal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale