ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2022
1.
Editörden
Editorial
Selim Kadıoğlu
Sayfa 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Klinik Stres Düzeyleri ve Meslek Algıları
Academic and Clinical Stress Levels and Profession Perceptions of Nursing Senior Students
Rana Can Özdemir, Serpil İnce, Nigar Ünlüsoy Dinçer
doi: 10.5505/tjob.2022.77699  Sayfalar 85 - 94
Meslek seçiminde, mesleğe uyum sağlamada ve verimli bir çalışma yaşamı sürdürmede o mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip olmak mesleğin gelişimi açısından önemlidir. Bu adayların hemşirelik algısı motivasyonlarını, özgüvenlerini, diğer disiplinlerin üyeleri ve hastalarla olan ilişkilerini etkileyebileceğinden önemlidir. Bu çalışmanın amacı, lisans hemşirelik öğrencilerinin akademik ve klinik stres düzeylerini ve hemşirelik mesleğine ilişkin algılarını belirlemektir.
Yöntem: Araştırma verileri “Tanıtım Formu”, “Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ)” ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma örneklemini son sınıf 183 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.
Bulgular: Öğrencilerin stres ölçek toplam puan ortalaması 67,36+1,48, meslek algısı ölçek toplam puan ortalaması 88,95+1,32. Öğrencilerin stres ölçek alt boyutlarında akademik stres puan ortalaması 33,78+7,79, uygulama stres puan ortalaması 33,57+7,83’tür. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçmeleri ile akademik stres puanları arasında anlamlı bir fark bulundu.
Sonuç: Çalışmada kız öğrencilerin erkeklere göre daha yüksek oranda hemşireliği seçtiği; katılımcıların yarısından fazlasının ilk beş tercihinde hemşirelik olduğu ve mesleği seçmekten memnun oldukları bulundu. Ayrıca öğrencilerin %80,90’ının iş garantisi nedeniyle mesleği seçtiği bulundu.
It is important to have a positive opinion and attitude when choosing and adapting to a profession and maintaining a productive working life. Nursing perception of final year students of vocational motivation, confidence, health professionals are important and affect their relationship with patients. The aim of this study is to determine the academic and clinical stress levels of undergraduate nursing students and their perceptions of the nursing profession.
Methods: Data has been gathered using “Information Form”, “Nursing Profession Perception Scale” and “Nursing Education Stress Scale”. The sample of 183 senior nursing students. Results: Stress scale average score was 67.36+1.48. Students’ profession perception scale mean was 88.95+1.32. Stress scale’s academic stress subscale score average was 33.78+7.79 whereas the application subscale score average was 33.57+7.83. There is a significant difference between students’ choice of the nursing profession and the academic stress scores.
Conclusion: Female students chose nursing as a profession at a higher rate than males; more than half of the participants had nursing in their first five choices and are satisfied with that choice also, 80.90% of the participants chose this profession due to job security.

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kaydedilmesine ve Korunmasına Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Attitudes of Nursing Students Towards Registration and Protection of Personal Health Data and Related Factors
Emine Derya İster
doi: 10.5505/tjob.2022.37232  Sayfalar 95 - 104
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kesitsel ve betimsel desende gerçekleştirilmiştir. Örneklemi bir üniversitede öğrenim gören 326 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kaydedilmesi ve Korunmasına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel sağlık verilerinin kaydedilmesi ve korunmasına yönelik tutum ölçeği puan ortalaması 3,81±0,86 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarını özdeğerlendirme düzeylerine göre kişisel sağlık verilerinin kaydedilmesi ve korunmasına ilişkin tutum ölçeği total ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kayıt ve kişisel sağlık verilerini korumaya yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermiştir.
This research was carried out to determine the attitudes of nursing students towards the registration and protection of personal health data and related factors. The research was carried out in cross-sectional and descriptive design. The sample consisted of 326 nursing students studying at a university. Data were collected with the “Student Descriptive Information Form” and the “Attitude Scale on Registration and Protection of Personal Health Data for Nursing Students”. Descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. The mean score of the students’ Attitudes scale towards the Registration and Protection of Personal Health Data scale was determined as 3.81±0.86. A statistically significant difference was determined between the total and sub-dimension point averages of the attitude scale regarding registration and protecting personal health data according to the self-evaluation levels of students’ academic achievement (p<0.05). This research has shown that nursing students’ attitudes towards registration and protecting personal health data are positive.

4.
Sağlık Hakkı ve Unsurları
The Right to Health and Its Elements
Sertaç Şahin Atabay
doi: 10.5505/tjob.2022.72324  Sayfalar 105 - 113
Sağlık hakkı geçmişi çok eskiye dayanmayan ve klasik insan hakları teorisi içinde kendisine yeni yer edinmeye başlamış bir kavramdır. Günümüzde insan hakları arasındaki teorik hiyerarşinin sınırlarının silikleştiği ve tüm insan haklarının birbiriyle ilişki içinde olduğu kabul edilmektedir. Sağlık hakkı da insan hakları teorisindeki bu gelişmeye paralel olarak hem uluslararası metinlerde hem de ulusal mevzuatımızda önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada sağlık hakkının tanımı ve unsurlarına değinilecektir. Bu kapsamda sağlık hakkının yer aldığı uluslararası belgelerden bahsedilecek, unsurları anlatılmaya çalışılacaktır. Daha sonra sağlık hakkı konusunda devletlerin ne gibi yükümlülükleri olduğuna değinilecek ve son olarak da Türk Hukuku’nda sağlık hakkına ilişkin düzenlemeler anlatılacaktır.
The right to health is a concept that does not have a long history and has newly begun to gain a place for itself in classical human rights theory. Today it is accepted that, the boundaries of the theoretical hierarchy of human rights are blurred and all human rights are interrelated. Parallel to the development of the human rights theory, the importance of right to health is increasing, both in international and national legal provisions. This study focuses on the definition and elements of the right to health. In this regard, the international legal provisions on the right to health and its main elements will be explored. Then, what kind of obligations that states have regarding the right to health will be mentioned. Finally, the legal provisions in the Turkish Law will be explained.

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
5.
Ölüme ve Ölmeye Dair Ölümsüz Bir Eser: Elisabeth Kübler-Ross’un “Ölüm ve Ölmek Üzerine” Kitabı
The Immortal Work of Elisabeth Kübler-Ross “On Death and Dying”
Yeşim Saraç
doi: 10.5505/tjob.2022.78941  Sayfalar 114 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Uyum Bozucu Gündüz Düşleri: Psikiyatri Etiği Açısından Yaklaşım
Ethical Approach to Maladaptive Daydreaming
Zeynep Kamak Sürmen
doi: 10.5505/tjob.2022.21033  Sayfalar 120 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale