ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2021
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Gürkan Sert
Sayfa 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Kabul Edilebilirlik, Eşitlik ve Hakkaniyet: Pandemi ve Doğal Afetler Sırasında Sınırlı Sağlık Kaynakları İçin Adil Bir Tahsis Modeli
Acceptability, Equality, and Equity: A Fair Allocation Model for Scarce Healthcare Resources During Pandemics and Natural Disasters
Ercan Avci
doi: 10.5505/tjob.2021.51423  Sayfalar 135 - 143
GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 salgını, sınırlı sağlık kaynaklarının tahsisi konusunun yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Pandemiler ve doğal afetler sırasında sınırlı kaynaklara olan ihtiyacın hızlı bir biçimde artması nedeniyle belirli tahsis yöntemlerinin uygulanması kaçınılmazdır ve bu yöntemler potansiyel fayda ve yükleri adalet ilkesi çerçevesinde dağıtmalıdır. Bu makale kısaca dört tahsisat modelini incelemekte ve toplam faydayı en üst düzeye çıkarmak için, sosyal ve etik kabul edilebilirlik, eşitlik ve hakkaniyet paralelinde yeni bir yaklaşım önermektedir. Bu amaca ulaşmak için Kabul Edilebilirlik, Eşitlik ve Hakkaniyet (KEH) modeli altı ilke önerir: a- şeffaflık ve eşit muamele, b- objektif değerlendirme ve denetim, c- devam eden tedavileri sürdürme, d- önemli görevleri yerine getiren bireylere öncelik, e- puanlama sistemi ve f- aynı koşullara sahip bireyler için çekiliş. Önerilen model, kaynakların sadece tıbbi gerçeklere değil, aynı zamanda tedavi gören hastalar için devam eden tıbbi prosedürlerin sürdürülmesi gibi sosyal ve etik hususlara dayalı olarak tahsis edilmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: -
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: -
INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic has necessitated revisiting the matter of allocating scarce healthcare resources. During pandemics and natural disasters, applying certain allocation methods is inevitable due to an uncontrollable surge in the need for scarce resources, and those methods should distribute potential benefits and burdens according to the principle of justice. This article briefly studies four allocation models and proposes a new approach to maximize total benefits with social and ethical acceptability, equality, and equitability. For accomplishing that goal, the Acceptability, Equality, and Equity (AEE) model recommends six principles, atransparency and equal treatment, b- objective assessment and supervision, c- sustaining ongoing treatments, d- priority to individuals performing crucial tasks, e- scoring system, and f- lottery for individuals with the same conditions. The AEE model suggests allocating scarce resources not only based on medical facts but also social and ethical considerations, such as sustaining ongoing medical procedures for patients who are undergoing medical treatment and winning public support through transparent, objective, and fair implications.
METHODS: -
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: -

3.
Hemşirelik Öğrencilerinde Mahremiyet Bilinci ve Etik Duyarlılık
Privacy Consciousness and Ethical Sensitivity in Nursing Students
Duygu Kurt
doi: 10.5505/tjob.2021.82621  Sayfalar 144 - 153
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinci ve etik duyarlılıklarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırma, bir üniversitesinin sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve klinik uygulamaya çıkmış olan 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütüldü (n=362). Veriler Anket Formu, Mahremiyet Bilinci Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21,21±1,65 yıl olup %37’si üçüncü sınıf öğrencisi ve %71,8’i kadındı. Öğrencilerin %57,2’si hemşirelikte etik dersi aldığını ve %78,9’u hemşirelikte etik ilke ve sorumlulukları bildiğini belirtti. Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği toplam puan ortalaması 51,04±4,10, Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalaması 89,54±23,34 olarak bulundu. Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği toplam puan ortalaması ile Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinçleri yüksek, etik duyarlılıkları orta düzeydir. Teorik ve klinik eğitimlerde öğrencilerin etik duyarlılıklarını arttırmaya yönelik etkinliklerin planlanması önerilmektedir.
INTRODUCTION: This study was conducted to determine the privacy consciousness and ethical sensitivity of nursing students.
METHODS: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 2nd, 3rd and 4th year nursing students who were educating in the nursing department of health college of a university and participated into clinical practice (n=362). The data were collected by using a Questionnaire Form, the Privacy Consciousness Scale and the Moral Sensitivity Questionnaire.
RESULTS: The mean age of the students was 21.21±1.65 years, 37% of them were the third grade students and 71.8% of them were famele. Nursing students 57.2% stated that they took the ethics course in nursing and 78.9 knew the ethical principles and responsibilities in nursing. The total score of the Privacy Consciousness Scale was 51.04±4.10 and the the Moral Sensitivity Questionnaire was 89.54±23.34 of the students. It was determined that there was a positive correlation between the total score of the students Privacy Consciousness Scale and the Moral Sensitivity Questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing students’ privacy consciousness are high, ethical sensitivity are moderate level. It is recommended to plan activities to increase the ethical sensitivity of students in theoretical and clinical training.

DERLEME
4.
Bilimsel Çalışma İlkeleri, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp
Scientific Study Principles, Ethics and Evidence-Based Medicine
Özlem Orhan, Hüseyin Emre Tepedelenlioglu
doi: 10.5505/tjob.2021.19970  Sayfalar 154 - 159
İnsanlığın başlangıcından bugüne nesnesi ve öznesi insan olan hekimlik mesleği, uygulamada etik kuralların benimsendiği, araştırmalarda etik dışı davranışların en çok göze battığı ve kuralların getirildiği alandır. Bu bağlamda hekimin araştırma ve yayın etiği ilkeleri açısından bilgilenmesi ve uygulamalarına yansıtması beklenir. Araştırma ve yayın etiği ilkeleri ihlalinin çoğu kez bu konudaki değerlerin bilgisizliğinden kaynaklandığı gözlenmektedir. Araştırıcının uzmanlık alanında yetkinliği kadar değer sistemi de önemlidir. Amacımız kanıta dayalı bilimsel araştırmalarda uyulması gereken ilkeler ve önemli etik noktaları vurgulamaktır.
Since the beginning of humanity until the present time, the discipline of medicine is in the area of the profession, of which is the object and subject is human, both embraced and violated ethical virtues in practice, and the rules are made for. At this aspect, it is expected that physician is acknowledged about the principles of scientific research with publication ethics and reflect to the applications. It is observed that the violation of the principles of scientific research with publication ethics is mostly originated from the lack of knowledge about these values. Researcher’s value system is at least as important as competence. We aimed to emphasize most important aspects stringent for the scientific researches.

VAKA ANALİZİ
5.
İmecan ya da Abartılı Bir “Bebek Kimin” Vakası
Child of the Whole Family or an Exaggerated “Whose Baby” Case
Selim Kadıoğlu, Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2021.26818  Sayfalar 160 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Bir Kalp Atışı Uzaklıkta: Texas Heart Beat Yasasına Bir Bakış
One Heart Beat Away: a Look to Texas Heart Beat Law
Bircesu Uslu
doi: 10.5505/tjob.2021.96530  Sayfalar 164 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale