ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - Winter/Kış 2020
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Gıda Güvenliği ve Etik
Food Safety and Ethics
Mustafa Evren, Rahime Petek Ataman
doi: 10.5505/tjob.2020.54376  Sayfalar 169 - 177
Beslenmemizi sağlayan gıdalara, tarım ve gıda sistemleri aracılığıyla ulaşırız. Bu sistemler, gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, hazırlanması satışı ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları, etkinlikleri ve aynı zamanda sosyoekonomik ve çevresel etkileri kapsar. Tüketiciler için gıdaların güvenliği ve doğallığı son derece önemlidir. Bunun yanı sıra son yıllarda tarım ve gıda sistemlerinde etik konusu tüketiciler açısından ilgi alanı oluşturmaya başlamıştır. Etik ilkeler, kişisel ve mesleki davranışlar, sosyal davranışlar ve topluma karşı sorumlulukla ilgili değerleri veya erdemleri belirlemektedir. Tarım ve gıda etiği, gıda üretimi, işleme, pazarlama ve tüketim gibi tarladan sofraya tüm aşamalarda etkin olmalıdır. Özellikle gıdaya ulaşımda dünya genelinde büyük dengesizlikler vardır. Bu derlemede gıda üretimi ve güvenliğinde temel etik sorun alanları ve etik yaklaşımların neler olabileceği incelenmiştir.
We access our foods through agricultural and food systems. These systems encompass all elements and activities related to production, processing, storage, distribution, preparation, sale and consumption of foods as well as relevant socio-economic and environmental impacts. The safety and wholesomeness of foods have always been extremely important for consumers. Furthermore, in recent years, ethical issues in agricultural and food systems have become a new area of interest for consumers. Ethical principles determine values or virtues related to personal and professional behavior, social behavior and responsibilities towards society. Agricultural and food ethics must be effectively considered at all stages from farm to fork: food production, processing, marketing and consumption. There are significant inequalities around the World, especially in terms of access to food. In this review, basic ethical problem areas and respective ethical approaches in food production and food safety are reviewed.

3.
Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi?
Prohibition or Ethics Against Misleading Food Communications?
İlkay Yılmaz, Aziz Ekşi
doi: 10.5505/tjob.2020.71601  Sayfalar 178 - 182
Yanıltıcı yayınların gıda güvenliğini tehdit eden faktörlerden birisi olduğu bir gerçektir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile bu tehdit etkisini giderek artırmaktadır. Özelikle gıda konusunda uzman olmayan kişilerin bilim etiğine aykırı açıklamaları, toplumu hatalı yönlendirmektedir. Bu olgu bir yandan üreticiyi, işleyiciyi ve tüketiciyi, diğer yandan da ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bunun azaltılması için, son zamanlarda, yasaklayıcı bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Oysa bunu önlemenin en etkili yolu medya etiği kapsamında kanıta dayalı tartışma ortamının oluşturulması ve bilim etiğine uygun her görüşe yer verilmesidir. Ayrıca topluma bağımsız ve tarafsız bir bilim kurulundan güvenli bilgi desteği sağlanması da gereklidir.
It is a fact that misleading communication is one of the factors that threaten food safety. With the widespread use of social media, this threat is increasing its influence gradually. In particular, statements of non-experts against scientific ethics mislead the society on food. This phenomenon adversely affects the producer, processor and consumer on the one hand, and the national economy on the other. To mitigate these effects, a prohibitive approach seems to have come to the fore. However, the most effective way to prevent these adverse effects is to create an evidence-based discussion environment within the scope of media ethics and to include every opinion within the scope of scientific ethics. It is also necessary to provide reliable information to the public from an independent and impartial scientific committee.

4.
The Ethics of Organ Farming
Osebor Ikechukwu Monday
doi: 10.5505/tjob.2020.14632  Sayfalar 183 - 186
Ethics is a branch of philosophy that deals with distinctions between right and wrong. The primary concern of ethics is morally correct or incorrect, while expressing a sense of duty and obligation. Ethics studies human activities, which organ farming is one. Organ farming is the scientific method of using animals, such as pig, as an incubator to cultivate healthy genetically human organs. The organ farming raises ethical issues such as humanization of animal, introduction/invasions of new diseases to the public, animal welfare and the moral implication of inducing pluripotent cells. Using the method of a philosophical analysis, this paper maintains that Ethics of organ farming is significant because it serve as a guiding-binding thread, which holds genetic creation of human organs. The paper concludes that adherence to “organ farming ethics” would help to avert organ shortages and address ethical issues generated by organ farming.

ÖZGÜN MAKALE
5.
Askeri Tıpta, Askerlik ve Tıp Mesleklerinin Etkilerinden Ortaya Çıkan Etik İkilemler
Ethical Dilemmas Arising from the Implications of Military and Medical Professions in Military Medicine
Eray Serdar Yurdakul
doi: 10.5505/tjob.2020.96158  Sayfalar 187 - 197
GİRİŞ ve AMAÇ: Meslek grupları incelendiğinde, geçmişi insanlık tarihi kadar eski iki meslek olarak tıp ve askerlikten bahsedebiliriz. Başkaları için fedakarlık yapmak için doğası gereği gerekli olan bu iki meslek, tarih boyunca sürekli etkileşim halindedir. Askerlik; her zaman insan hayatını ve sağlığını tehdit etme potansiyeline sahipken aynı zamanda yaralanma, tedavi gibi tıbbi kavramların en çok iç içe olduğu meslektir. Tıp her zaman insan hayatını ve sağlığını korumayı amaçlar. Kuşkusuz toplumun hekimden beklentisi hastalık ve yaralanma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlığın korunmasıdır. Aslında zarar ve fayda vermeme ilkesi tıp etiğinin temelidir. Aksine, toplumun askerlik mesleğinden beklentisi, milli güvenliğin sağlanması amacıyla etki göstermesidir. Çalışmamızda; askerlere sağlık hizmeti veren bir hekim, tahrip edici bir gücün devamını sağlayarak tıp mesleğinin doğasına zıt mı hareket etmektedir sorusu gibi ikilemler incelenecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada öncelikle ahlak, etik, etik türleri, uygulamalı etik, medical etik, deontoloji, etik ikilem gibi konu ile ilgili kavramlar incelenmiştir. Özelde askeri hekimlik ile ilgili etik ikilemler inceleneceğinden dolayı bu konu ile ilgili yasal mevzuata değinilmiştir. Konumuz olan askerlik ve hekimlik mesleklerinin bir arada icra edilmesinden kaynaklanan problemler yakın tarihten örnekle felsefi olarak tartışılmıştır.
BULGULAR: Konu ile ilgili birçok yasal ve deontolojik düzenleme yapılmasına karşın, hekimler askerlik mesleği içinde mesleklerini icra ederken etik açıdan tartışmalı gri alanlar ile yüzleştikleri görülmüştür. Askeri hekim; bulunduğu hiyerarşik yapı içinde hizmet verdiği insanlar, onların yakınları, hizmet alan kurum karşısında klasik hekim-hasta ilişkisinin dışında konumlarla yüzleşmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Askeri Hekim olarak yapılacak tıbbi uygulamalarda askerlik ve hekimlik mesleklerine özgü davranışların çelişmesi, tıp mesleğinin icrası sırasında medical öncelikleri korumaya çalışırken askeri ilke ve kurallara uyulması veya içinde bulunulan statü nedeniyle hukuken uymak zorunda olunması pek çok etik ikilem doğurabilir. Bu etik ikilemler, ancak askerlik veya tıp doktoru olma önceliğinin sorgulanmasıyla çözülebilecek bir durum değildir. Maalesef basit bir çözümü olmayan bu ikilem, her vakanın kendine özgü bir özelliği olduğundan, o vakaya özgü kapsamlı bir analiz ile dengeli bir yaklaşımla yönetilebilir.
INTRODUCTION: When the profession groups are examined, we can talk about medicine and military service as two professions whose history are as old as human history. These two professions, which are inherently essential for making sacrifices for others, have been in constant interaction throughout history. While military service always has the potential to threaten human life and health, medical concepts such as injured treatment are the most needed professions. Medicine always aims to protect human life and health. Undoubtedly, the expectation of the society from the physician is to improve the conditions of illness and injury and to protect the health. In fact, the principle of not to give harm and benefit is the basis of medical ethics. On the contrary, the expectation of the society from the military profession group is to show an effect if necessary for the purpose of providing national security. In our study; dilemmas such as whether a physician providing health services to soldiers acts contrary to the nature of the medical profession by maintaining a destructive force will be examined.
METHODS: In the study, concepts related to the subject such as morality, ethics, types of ethics, applied ethics, medical ethics, deontology, and ethical dilemma were examined first. Since ethical dilemmas related to military medicine in particular will be examined, the legal regulations on this issue have been mentioned. The problems arising from the combined practice of military and medical professions, which are our subjects, have been philosophically discussed with examples from recent Turkish military history.
RESULTS: Although many legal and deontological arrangements have been made on the subject, it has been observed that physicians are faced with ethically controversial gray areas while performing their profession within the military profession. Military physician; The people he serves within the hierarchical structure he is in, their relatives, and the institution that receives the service, face positions other than the classical physician-patient relationship.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In medical practices to be carried out as a Military Physician, many ethical dilemmas may be encountered due to the behaviors that are specific to the profession, to comply with the determined principles and rules, or to have to comply legally. These ethical dilemmas are not a situation that can only be resolved by questioning the priority of being a soldier or medical doctor. Unfortunately, there isn’t any simple answer. Since each case has its own unique feature, a balanced approach can be demonstrated with a comprehensive analysis

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ile Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Association Between Ethical Sensitivity and Attitudes Towards Recording and Protecting Personal Data in Nursing Students
Esra Tural Büyük, Nihal Ünaldı Baydın
doi: 10.5505/tjob.2020.93685  Sayfalar 198 - 210
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıkları ile kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 514 hemşirelik öğrencisi oluşturmuş olup, 412 öğrenci çalışmamızın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan Tanımlayıcı Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği (HÖUEDÖ) ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği (HÖKSVKKTÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %44.4’ü klinik uygulamalarda etik sorunlarla karşılaştığını ve %89.3’ü klinik uygulamalarında hastaların kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına dikkat edildiğini belirtmişlerdir. HÖUEDÖ toplam puan ortalamasının 4.92±0.57 olduğu ve HÖKSVKKTÖ toplam puan ortalamasının ise 130.28±17.38 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyeti ile HÖUEDÖ ve HÖKSVKKTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve kadın öğrenciler için pozitif yönde olduğu saptanmıştır. Etik duyarlılık ölçeği toplam puan ortalamaları ile kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunması tutumun ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.421, **p<0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmışken, hastaların kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumlarının ise yüksek olduğu belirlenmiştir.
INTRODUCTION: This study was conducted to find out the association between ethical sensitivities of nursing students and their attitudes towards recording and protecting personal health data.
METHODS: The population of this descriptive study consists of 514 nursing students studying at nursing department of a university during 2019-2020 academic year spring term and the sample of the study consists of 412 students. Descriptive Information Form prepared by the researchers in line with the literature, Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students (ESQ-NS) and Attitude Scale for Recording and Protecting Personal Health Data for Nursing Students (ASRPPHDNS) were used as data collection instruments.
RESULTS: Results: 44.4% of the students stated that they encountered ethical problems in clinical practices and 89.3% stated that care was taken in recording and protecting personal health data in clinical practices. It was found that average total score of ESQ-NS was 4.92±0.57 and average total score of ASRPPHDNS was 130.28±17.38. Statistically significant association was found between students’ gender and average ethical sensitivity and attitude for recording and protecting personal health data scores and it was found to be positive for female students. A positive moderately significant association was found between average ESQ-NS total scores and ASRPPHDNS total scores (r=0.421, **p<0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was found that students had moderate level of ethical sensitivity and high attitudes towards recording and protecting patients’ personal health data.

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
7.
Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi
Ethical Analysis of the “The Doctor” Movie from a Medical Student’s Perspective
Dila Gönül Coşkun
doi: 10.5505/tjob.2020.65002  Sayfalar 211 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale