ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2020
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Bilgilendirmenin Non-İnvaziv Prenatal Test Hakkındaki Görüş ve Kaygılara Etkisinin Belirlenmesi
Determination of the Effect of Briefing on Opinions and Concerns about Non-Invasive Prenatal Test
Mustafa Levent Özgönül, Mekin Sezik, Derya Alparslan, Mustafa Kemal Alimoğlu
doi: 10.5505/tjob.2020.95967  Sayfalar 34 - 46
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık çalışanları ve diğer bireylerin doğum öncesi tanı testleri hakkındaki görüş ve kaygılarını belirlemek karşılaştırmak ayrıca yapılacak işlem hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin görüş ve kaygılar üzerindeki etkisini araştırmak üzere planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada yazarlar tarafından hazırlanan bir veri toplama formu kullanılmıştır. Formun başında katılımcılara araştırmaya ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde “doğum öncesi tarama testleri bilgilendirme metni” yer almaktadır. Bu bölümdeki metin “kısa” ve “uzun” olmak üzere iki ayrı düzeyde hazırlanmıştır. Veri toplama formunun üçüncü bölümünde ise katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve gebelikle ilgili deneyimlerine yönelik sorular yer almaktadır. Formun son kısmında ise, katılımcıların invaziv olmayan prenatal test (NİPT)kullanımına yönelik görüşlerini (18 adet) ve teste dair kaygılarını (14 adet) belirlemek üzere tümü beşli Likert tipi maddeden oluşan toplamda 32 adet madde yer almaktadır. Çalışmada, herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmamıştır.
BULGULAR: Katılımcıların en yüksek oranda kaygı algısına sahip olduğu iki madde, testin tüm genetik yapıyı tarayacak şekilde genişlemesi ve maliyet nedeni ile uygulamadaki eşitsizliklerdir. Uzun ve kısa bilgilendirme metni verilen katılımcıların anket sorularına verdikleri yanıtlar karşılaştırıldığında sadece “bu testi kendim veya eşim için yaptırma konusunda doktorum ne önerirse onu yaparım” maddesinin ortalama puanı, uzun form verilenlerde kısa form verilenlere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksek olarak bulunmuştur. Ortalama madde skorlarında bunun dışında anlamlı fark saptanmamıştır. NİPT hakkında verilen kısa ya da uzun bilgilendirmenin ankette yer alan test hakkındaki görüş ve kaygı belirten maddelerin istatistik puanlarını önemli oranda değiştirmediği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NİPT hakkındaki bazı görüş ve kaygılar sağlık çalışanları ve sağlık dışı alanlardaki bireyler arasında, ayrıca sağlık çalışanlarının branşlarına göre, farklılıklar göstermektedir. Testin anne ve bebek açısından güvenirliği, genetik danışmanlık ihtiyacı, tarama içeriğinin genişlemesi ve devlet desteği gibi hususlar sağlık çalışanları ve sağlık dışı alanlardaki katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır. NİPT hakkında farklı düzeylerde yazılı bilgilendirme yapılması konuyla ilgili görüş ve tutumlarda önemli değişikliğe yol açmıyor gözükmektedir. Mevcut verilerin, daha geniş çalışma gruplarında boylamsal şekilde ve nitel yöntemler de kullanılarak doğrulanması gereklidir.
INTRODUCTION: This study was planned to determine and compare the opinions and concerns of healthcare professionals and other individuals about prenatal diagnostic tests and to investigate the effect of detailed information about the procedure to be performed on opinions and concerns.
METHODS: A data collection form prepared by the authors was used in this study. At the beginning of the form, the participants were given information about the research. In the second section, “Prenatal screening tests information text” that has been prepared in two different levels as “short” and “long” was included. There were questions about the sociodemographic characteristics of the participants and their experiences about pregnancy in the third part of the data collection form. In the last part of the form, there were 18 questions to determine the opinions of the participants about the use of non-invasive prenatal tests (NIPT) and 14 questions to determine the concerns about the use of NIPT. All of the32 questions consisted of five-point Likert type items. Any population sampling was not utilized in the present study.
RESULTS: The two items, in which the participants have the highest perception of anxiety were the expansion of the test to screen the entire genome and the inequalities in accessibility due to cost. When answers given to the questionnaire items given long and short information texts were compared, the mean score from the item “I would only do whatever my doctor suggested to have this test done for myself or my spouse” was statistically significantly higher in those given the long text compared to those given the short text. There were no significant differences in mean item scores except this item. Short or long briefing son NIPT did not generally seem to change the views and concerns about the test.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Some opinions and concerns about NIPT differ among healthcare professionals and other participants, as well as across different branches of healthcare professionals. Issues such as the reliability of the test for the mother and the baby, requirement for genetic counseling, extension of the screening content, and public funding of the test are emphasized by healthcare professionals, and non-healthcare individuals. Providing written information about NIPT at different levels does not seem to lead to a significant change in views and attitudes on the subject. Existing data need to be longitudinally validated in larger study groups using qualitative methods.

3.
Hemşirelerde Kişisel Değerler ile Etik Duyarlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Personal Values and Ethical Sensitivity in Nurses
Yeliz Karaçar, Kerime Bademli, Mustafa Levent Özgönül
doi: 10.5505/tjob.2020.70188  Sayfalar 47 - 58
GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin bakım sürecinde yaşanan olayların etik boyutunun olup olmadığını anlayabilmesi ve etik sorunla karşılaştığı noktada uygun kabul edilebilir kararlar verebilmesi için etik duyarlılığa sahip olması gereklidir. Etik ilkelere dayalı davranış; tutum ve davranışlara yön veren kişisel değerlerin bir uzantısıdır. Etik açıdan uygun karar verme sürecinde hemşirenin kendi değerlerini tanıması önemlidir. Bu çalışmada, hemşirelerin kişisel değerleri ve etik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve kişisel değerler ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, tanımlayıcı ve ilişkisel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra başlanmıştır. Bu çalışmanın verileri, Mayıs 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi kliniğinde çalışan 114 hemşirenin bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin toplanmasında; hemşirelerin tanıtıcı bilgilerini içeren “Bilgi Formu”, “Salford- Scott Hemşirelik Değerleri Ölçeği” ve “Byrd’nin Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra parametrik ve non parametrik testler kullanılmış, ölçekler arası ilişkinin değerlendirilmesinde ise Spearman korelasyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde (22,798 ±3,27), en çok önem verilen kişisel değerden en az önem verilen değer sırasının entelektüel merak, eğitsel başarı, kendini kontrol etme, dürüstlük, özgecilik ve dindarlık olduğu belirlenmiştir. Etik ve değerler konusunda eğitim alanların hemşirelik değerleri ölçeği toplam puan ortalamalarının ve alt boyut alanlarından entelektüel merak, eğitsel başarı, kendini kontrol etme ve dindarlık boyutu puan ortalamalarının eğitim almayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu ve kişisel değerler ile etik duyarlılık arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür. Etik duyarlılığı yüksek ve kişisel değerlerinin farkında olan bir hemşire, etik karar verme sürecini etkili şekilde yönetebilir ve uygun hasta bakımını sağlayarak, hasta memnuniyeti ve bakım kalitesini arttırabilir. Bu bağlamda, hemşirelik yöneticilerinin hizmet içi eğitimlerde etik konularına yönelik daha kapsamlı içerikler hazırlayarak programlarını oluşturmaları, var olan programları da etik konu başlıkları ile güçlendirmeleri önerilmektedir. Hemşirelerin kişisel değerlerini ve etik duyarlılık düzeylerini etkileyen değişkenlerin daha anlaşılır olabilmesi açısından nitel çalışmaların katkısı olacaktır.
INTRODUCTION: Nurses need to have ethical sensitivity in order to understand whether there is an ethical dimension to the events experienced in the care process and to make appropriate decisions at the point where they encounter an ethical problem. Behavior based on ethical principles; It is an extension of personal values that guide attitudes and behaviors. It is important for nurses to recognize their own values in the ethical decision making process. This study was carried out to determine the relationship between ethical sensitivity and personal values of nurses.
METHODS: The descriptive and relational research design was used in the study. Ethics committee and institutional permission of the study was obtained. The study collected data from face-to-face questionnaires from 114 nurses working in a University Hospital clinics between July 2018 and March 2019. Ethics committee, institution permission and written consent were obtained. In collecting data; “Information Form” containing the introductory information of nurses, “Salford-Scott Nursing Values Scale” and “Byrd’s Ethical Sensitivity Test for Nurses” were used. In addition to descriptive statistics, parametric and nonparametric tests were used in the analysis of the data, and Spearman correlation analysis was used to evaluate the relationship between the scales.
RESULTS: The ethical sensitivity of the nurses was determined to be moderate. In the scale of values, it was determined that the nurses obtained scores from the dimensions of intellectual curiosity, self- control, educational achievement, honesty, alturism and religiosity from the highest score to the lowest score, respectively. It was determined that the total score averages of the nursing values scale of those who were trained in ethics and values and the intellectual curiosity, educational achievement, self- control and religiosity dimension scores were significantly higher than those who did not receive education.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was seen that the ethical sensitivity of the nurses was at a medium level and there was no relationship between personal values and ethical sensitivity. A nurse who is highly ethical and aware of her personal values can effectively manage the ethical decision making process and increase patient satisfaction and quality of care by providing appropriate patient care. In this context, it is recommended that nursing managers create training programs for ethical sensitivity and values in in-service trainings and strengthen existing programs. It is recommended to conduct qualitative studies on variables that affect the personal values and ethical sensitivity levels of nurses.

4.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler
Professional Perception of Values and Affecting Factors in Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics
Nurcan Kırca
doi: 10.5505/tjob.2020.87528  Sayfalar 59 - 69
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerler algısı ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı tipte planlanmıştır ve çok merkezli olarak yürütülmüştür. Araştırmaya kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan 52 hemşire katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ)” kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %46,2’si 40 yaş ve üzeri ve %80,8’i lisans mezunudur. Katılımcıların %55,8’inin hemşire olarak toplam çalışma süresi 16 yıl ve üzeridir. Katılımcıların HPDÖ’nden aldıkları toplam puan ortalaması 132,90±14,38’dir. Bu çalışmada hemşirelerin profesyonel değerlere verdikleri önemin yüksek olduğu görülmektedir. Hemşirelerin mesleği isteyerek seçme, meslekten memnun olma ve eğitim durumlarına göre HPDÖ ve alt boyutlarından alınan toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerden mesleğini isteyerek seçen, mesleğinden memnun olan, eğitim durumu lisansüstü olan katılımcıların profesyonel değerler algısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitimin profesyonel değer algısının oluşması ve öneminin kavranmasındaki yeri düşünüldüğünde hemşirelik eğitimi sırasında profesyonel değerlere yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin gerçekçi olması ve klinik uygulamalar ile pekiştirilmesi önemlidir.
INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the professional values perception and the influencing factors of nurses working in the obstetrics and gynecology clinics.
METHODS: This study was planned in a descriptive type and conducted in a multi-center. 52 nurses working in obstetrics and gynecology clinics participated in the study. The data were collected using “Personal Information Form” and “Nurses Professional Values Scale (NPVS)”.
RESULTS: 46.2% of the nurses participating in the study are 40 years old and above and 80.8% are undergraduate. The total working time of 55.8% of the participants as a nurse is 16 years or more. The total score average of the participants from the NPVS is 132.90 ± 14.38. In this study, it is seen that the importance that nurses attach to professional values is high. It was determined that there is a statistically significant difference between the total mean scores obtained from the NPVS and its sub-dimensions according to the nurses’ willingly choosing the profession, being satisfied with the profession and their educational status (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants who voluntarily chose their profession from nurses, who were satisfied with their profession, and whose educational background was graduate, had a higher perception of professional values. Considering the importance of education in the formation of professional value perception and its importance, it is necessary to provide training for professional values during nursing education. In addition, it is important that these trainings are realistic and reinforced with clinical applications.

5.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakımında Etik Tutumu ve Etkileyen Faktörler
Ethical Attitude and Affecting Factors in Nursing Care of Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics
Nurcan Kırca, Mustafa Levent Özgönül
doi: 10.5505/tjob.2020.26598  Sayfalar 70 - 79
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakımında etik tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma kesitsel tipte planlanmıştır ve çok merkezli olarak yürütülmüştür. Araştırmaya kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan 64 hemşire katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Bakımında Etik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin %62,5’i etik ile ilgili eğitim almışlardır. Hemşirelerin %31,3’ünün sık sık etik sorunlar ile karşılaştıkları ve %45,4’ünün etik sorunları çözümlemede sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların yaş, çalışma yılı, kadın doğum kliniğinde çalışma yılı, etik sorunlarla karşılaşma durumları ve etik konusunda eğitim alma durumu ile ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Eğitim durumu ve etik sorunları çözebilme durumu ile ölçek toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin yaşı, hemşire olarak toplam çalışma yılı, kadın doğum kliniğinde çalışma yılı etik sorunlarla karşılaşma durumları ve etik eğitimi alma durumlarının etik tutumları üzerinde etkili olduğu, eğitim durumunun ise etkili olmadığı görülmüştür. Hemşirelik etiği konusunda verilen eğitimlerin teorik yönden zengin bir içeriğe sahip olmasının yanında uygulamalar ile de pekiştirilmesinin, hemşirelerin farkındalığının ve sorunları çözümleyebilme becerilerinin arttırılmasında etkili olabilir.
INTRODUCTION: The objective of this study is to determine the ethical attitudes of nurses working in the obstetrics and gynecology clinics and the factors affecting those attitudes in nursing.
METHODS: This study was planned in a cross-sectional type and conducted in a multi-center. 64 nurses working in obstetrics and gynecology clinics participated in the study and data were collected using the “Personal Information Form” and “Ethical Attitude Scale for Nursing Care”. Ethics committee and institution permission was obtained for the research.
RESULTS: 62.5% of the nurses received training on ethics. It was determined that 31.3% of the nurses frequently encounter ethical problems and 45.4% of them have difficulties in solving ethical problems. There is a statistically significant difference between the age, working year, work year of the participants in the obstetrics clinic, their exposure to ethical problems, the status of the participants being educated on ethics and their mean scores from the scale (p<0.05). There was no significant difference between the educational status and the ability to solve ethical problems and the total score mean.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was observed that their ethical attitudes were affected by the age of the nurses, the total year of work as a nurse, the working year in the obstetrics clinic, the situation of encountering ethical problems and the status of receiving ethical education, whereas the education level did not. In addition to having a rich theoretical content in the training of nursing ethics, strengthening it with applications can be effective in increasing nurses’ awareness and their ability to solve problems.

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
6.
Seçimlerimizin Etik Açısından Değerlendirilmesinin Zorunluluğu Üzerine Bir Eleştiri
A Critique on the Necessity of Ethical Evaluation of our Choices
Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2020.70893  Sayfalar 80 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale