Turkish Journal of Bioethics: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2020
Özetleri Gizle | << Geri
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve Etik İklim Algıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Burnout and Ethical Climate Perceptions of Nursing Staff Working in a University Hospital
Mustafa Levent Özgönül, Kerime Bademli, Nurcan Kırca, Mustafa Kemal Alimoğlu
doi: 10.5505/tjob.2020.88598  Sayfalar 2 - 11
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde hemşirelerin “tükenmişlik” ve “etik iklim algıları” arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ilişki arayıcı çalışma orta ölçekli bir üniversite hastanesinde Mart 2019-Temmuz 2019 da yürütüldü. Tanımlayıcı ilişki arayıcı bu çalışmanın katılımcıları bir üniversite hastanesinde çalışan 241 hemşiredir. Veri toplamak için Sosyo-demografik veri formu, Etik İklim Anketi ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma grubunun ortalama düzeyde etik iklim algısına sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, iş yeri ve mesleği isteyerek tercih etme durumları hemşirelerinin etik iklim algıları üzerinde kısmen etkili olmuştur. Etik iklim ile tükenmişlik arasında kısmi bir ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, her birinin hemşirelik bakım kalitesi ve hasta güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen etik iklim algısı ve tükenmişlik arasında bir ilişki olabileceği görüşünü desteklemektedir. Kurumlarda daha iyi bir etik iklim yaratmak için eğitim, etik bazında kurumsal kurallar koyma, etik açıdan destekleyici bir çalışma ortamı oluşturma gibi müdahalelerin yapılması önerilir.
INTRODUCTION: This research was conducted in order to detect the relevance between “burnout” and “ethical climate perceptions” of nursing staff in a university hospital.
METHODS: This cross-sectional correlation study was carried out in a medium size university hospital between March 2019 and July 2019.Participants of this descriptive correlational study were 241 nurses working in a university hospital. Socio-demographic data form, Ethical Climate Questionnaire and Maslach Burnout Inventory were used to gather data for determining correlations.
RESULTS: It was detected that the study group had an average level of ethical climate perception. Work-place and willingness to prefer profession were partially effective on ethical climate perceptions of the staff nurses. A partial correlation was found between ethical climate and burnout.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study group has an average level of ethical climate perception. Our results support the hypothesis that there may be a relationship between ethical climate perceptions and burnout each of which is known to deteriorate nursing care quality and patient safety. We suggest preventive interventions such as training, setting ethics based organizational rules or creating supportive practice environments in terms of ethics to generate better ethical climate in the institutions.

DERLEME
3.
İnfertilite Tedavilerinde Etik Sorunlar
Ethical Issues in Infertility Treatments
Nurcan Kırca, Meryem Öngen
doi: 10.5505/tjob.2020.86547  Sayfalar 12 - 20
Tarih boyunca infertilite nedeniyle birçok kişi ciddi zorluklar yaşamıştır. Günümüzde üreme çağındaki çiftlerin %15’i infertiliteden etkilenmektedir. Bu doğrultuda 1900’lerde infertiliteye yönelik tedaviler geliştirilmeye başlanmıştır ve günümüzde infertil bireyin tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmıştır. Ancak infertilite tedavilerindeki bu gelişmelerle birlikte etik sorunlar da gündeme gelmiştir. İnfertilite tedavilerinde yer alan, gamet hücrelerinin kriyoprezervasyonu, embriyo transferi, dondurulan embriyolara ne yapılacağı, donör embriyo/gamet kullanımı ve uterus nakli gibi birçok uygulamanın etik boyutları tartışılmıştır. Ayrıca ülke yasaları ile etik ilkelerin çatıştığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, infertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin ve hemşirelerin etik değerlere sahip olmaları ve aynı zamanda ülke yasalarından da haberdar olmaları gerekmektedir. İnfertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin yapacakları uygulamalarda etik ilkelere uyarak ve bu konuda belirlenen yasalar çerçevesinde hareket etmeleri önemlidir.
Throughout history, many people have experienced serious difficulties due to infertility. Today, 15% of couples of reproductive age are affcted by infertility. In this direction, it was started to develop treatments for infertility in the 1900s and many treatment methods used in the treatment of the infertile individual have emerged today. However, with these developments in infertility treatments, ethical problems have also come to the fore. Ethical aspects of many applications in infertility treatments such as cryopreservation of gamete cells, embryo transfer, what to do with frozen embryos, use of donor embryo/gametes and uterus transplantation have been discussed. In addition, there are situations in which the laws of the country and ethical principles conflict. For this reason, health professionals and nurses working in the field of infertility must have ethical values and at the same time be aware of the laws of the country. It is important for health professionals working in the field of infertility to act in accordance with the ethical principles and within the laws determined in this regard.

4.
Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Usulsüzlük
Academic Dishonesty in Nursing Students
Serpil Özmen, Afife Yurttaş
doi: 10.5505/tjob.2020.98598  Sayfalar 21 - 28
Akademik usulsüzlük, yükseköğretim kurumlarında uzun yıllardır ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik usulsüzlük, bireyin eğitiminde başarısını ortaya koymaya çalışırken gerçekleştirdiği usulsüz ve etik-dışı davranışlar olarak ifade edilmektedir. Literatürde; kopya çekmek, intihal, başkalarının fikirlerini çalmak, kaynak ve referansları yanlış göstermek, bireysel olarak yapılması gereken çalışmaları yardım alarak tamamlamak gibi davranışların akademik usulsüzlüğe sebep olacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda internet, akıllı telefonlar vb. teknolojik araçların kullanımının yaygınlaşması akademik usulsüzlüğe eğilimi kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Hemşirelik eğitimi veren kurumlarda da bu problem azımsanamayacak düzeydedir. Bununla birlikte hemşirelik öğrencilerinin hem teorik hem uygulama ortamında akademik usulsüzlük davranışı eğiliminde olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin teorik olarak en fazla kopya çekmek ve intihal davranışı içerisinde bulundukları, uygulamada ise hasta bakımını, güvenliğini ve kalitesini ciddi şekilde etkileyecek usulsüz davranışlar sergiledikleri düşünülmektedir. Hemşirelik öğrencilerini akademik usulsüzlüğe iten sebepler arasında ise akademik başarı, teknolojik gelişmeler, ebeveyn baskısı, ödevler, kişisel deneyimler, ahlaki gelişimi engelleyen faktörler, stres, yaş, cinsiyet, akran ilişkisi ve zeka gibi faktörler olduğu belirtilmektedir. Bilim ve sanata dayalı, kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplini olan hemşirelikte, kaliteli bir hasta bakımı için öğrencilerin etik kurallara uygun olarak hareket etmesi beklenmektedir. Akademik usulsüzlük davranışlarının hem eğitimde hem hasta bakımında ciddi problemler oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin akademik usulsüzlük ile ilgili davranışlarının bilinmesi önemlidir. Bu derlemede akademik usulsüzlük tanımı, ilişkili olduğu kavramlar, akademik usulsüzlüğün nedenleri ve konu ile ilgili hemşirelik öğrencileri ile yapılan çalışmalar özetlenerek akademik usulsüzlük betimlenmeye çalışılmıştır.
Academic dishonesty has been a serious problem in higher education institutions for many years. Academic dishonesty is expressed as the irregular and unethical behavior that an individual performs while trying to demonstrate his success in his education. In the literature; It is stated that behaviors such as cheating, plagiarism, stealing the ideas of others, showing wrong sources and references, completing individual studies with help will cause academic dishonesty. At the same time, internet, smartphones, etc. The widespread use of technological tools is thought to facilitate the tendency to academic irregularity. This problem can not be underestimated in institutions that provide nursing education. However, it is stated that nursing students tend to behave in academic dishonesties in both theoretical and practical environments. It is thought that students theoretically exhibit the most cheating and plagiarism behavior, and in practice, they exhibit irregu-lar behaviors that will seriously affect patient care, safety and quality. Among the reasons that push nursing students to academic dishonesty, it is stated that factors such as academic success, technological developments, parental pressure, homework, personal experiences, factors that prevent moral development, stress, age, gender, peer relationship, and intelligence. In nursing, which is an applied health discipline based on science and art, which includes theoretical knowledge and skills, students are expected to act in accordance with ethical rules for quality patient care. It is thought that academic dishonesty behaviors can cause serious problems in both education and patient care. For this reason, it is important to know the behaviors of students regarding academic dishonesty. In this review, the definition of academic dishonesty, the concepts related to it, the causes of academic dishonesty, and the studies conducted with the nursing students on the subject are summarized and academic dishonesty is described.

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
5.
Çehov’un Vanya Dayı (1897) Adlı Eserinde Çevre Etiğinin Erken Dönem Yansıması
Early Reflection of Environmental Ethics in Chekhov’s Uncle Vanya (1897)
Halil Tekiner
doi: 10.5505/tjob.2020.85047  Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı