ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - Winter/Kış 2018
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 147 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Yaman Örs: Zamanın Ötesinde Bir Aydın
Yaman Örs: An Intellectual Beyond Time
Feyziye Özberk
doi: 10.5505/tjob.2018.69188  Sayfalar 149 - 150
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi
An Analysis of the Characteristics of Nurse Susie Monahan Character in ‘Wit’ Film within the Framework of Nursing Definition of Virginia Avenel Henderson
Güven Soner
doi: 10.5505/tjob.2018.42714  Sayfalar 151 - 164
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Wit filmindeki Hemşire Susie Monahan karakterinin Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımı çerçevesinde incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada film incelemesi, nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizi; desenleri, temaları, varsayımları ve anlamları tanımlamak için belirli bir materyal gövdesinin dikkatli, ayrıntılı, sistematik bir incelemesi ve bütünüyle yorumlanmasıdır. İçerik analizi 2001 yılında vizyona giren ‘Wit’ filmi için uygulanmış ve filmdeki Hemşire Susie Monahan karakteri Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Filmin ana karakteri, İngiliz Edebiyatı profesörü Vivian Bearing’dir. Vivian Bearing aldığı over kanseri tanısı nedeniyle tam doz kemoterapi tedavisi almaya başlamaktadır. Film boyunca doktorlar Bearing’e duygusuz ve kapalı bir iletişim ile yaklaşır ve ona bir araştırma konusu olarak davranmaktadırlar. Hemşire Monahan karakteri ise filmde tıbbın insani yanını temsil eden profesyonel bir hemşiredir. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının aksine Hemşire Monahan, Bearing ile empatik, şefkatli, saygılı bir ilişkiye sahiptir. Monahan, Bearing’in son anına kadar, hemşirelik bakımını özenle sunmakta ve Bearing’in savunuculuğunu yapmaktadır. Hemşire Susie Monahan’ın Virginia Avenel Henderson’ın hemşirelik tanımı çerçevesi ile örtüşen bir hemşire olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşire Susie Monahan karakteri, Virginia Avenel Henderson’un hemşirelik tanımını karşılayan bir hemşiredir. ‘Wit’ film; hemşirelik öğrencileriyle etik, hemşirelik etiği, hasta-hemşire ilişkisi gibi konuları tartışmak için önemli bir filmdir.
INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the characteristics of Nurse Susie Monahan character in the Wit film within the framework of nursing definition of Virginia Avenel Henderson.
METHODS: In the research, film analysis was done by content analysis which is one of the qualitative research methods. Content analysis; is a careful, detailed, systematic review and a thorough interpretation of a particular material body to define patterns, themes, assumptions and meanings. The content analysis was applied for the film ‘Wit’ which was released in 2001 and analyzed Nurse Susie Monahan character in the film within the framework of nursing definition of Virginia Avenel Henderson.
RESULTS: The main character of the film is Vivian Bearing, professor of English Literature. Vivian Bearing is taking full-dose chemotherapy treatment for ovarian cancer diagnosis. Throughout the film, doctors approach Bearing with an insensitive and closed communication, and they treat him as a research subject. Nurse Monahan is a professional nurse who represents the human side of medicine in the film. Unlike doctors and other health professionals, Nurse Monahan has an empathic, compassionate and respectful relationship with Bearing. Monahan diligently carries out nursing care and advocates for Bearing until the last moment of Bearing. Nurse Susie Monahan appears to be a nurse who coincides with Virginia Avenel Henderson’s nursing definition framework.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurse Susie Monahan is a nurse in Virginia Avenel Henderson’s definition of nursing. ‘Wit’ is an important film to discuss about ethics, nursing ethics, patient-nurse relationship with nursing students.

4.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Riskli Davranışlar Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Skorlamalarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Risk Behaviour Scale Scores and Scale of Moral Maturity Scores Between Baskent University Term 2 Students of Faculty of Medicine and 2Nd Grade Students in Health Sciences Faculty School of Nursing
Vedat Yıldırım, Yağmur Zengin
doi: 10.5505/tjob.2018.72473  Sayfalar 165 - 174
GİRİŞ ve AMAÇ: Risk idrak edilmekte olan spesifik bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan bir kavramdır. Bir başka deyişle risk zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır. Riskli davranış, çocuk ve/veya ergenler için; ‘onların iyilik hallerini tehdit eden ve sorumlu bir yetişkin olma potansiyellerini sınırlayan istemli davranışlar’ olarak tanımlanmaktadır. Ahlaki olgunluk “ahlaki duygu, düşünce, yargı, tutum ve davranış bakımından yetkin ve zirvede olma durumu ve bu duruma en zengin, en gerekli ve en dolgun anlamını veren ahlaki niteliklerin toplamını ifade eder” biçiminde tanımlanır.
Bu çalışmanın amacı sağlık alanında eğitim alan iki farkı grup olan Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 2. Sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile riskli davranış düzeylerini ve bu düzeylerin demografik veriler ile olan ilişkilerini değerlendirmektir. Çalışmanın hipotezi, “çalışmaya alınacak öğrencilerin ahlaki olgunluk ölçeği skorları ile riskli davranışlar ölçeği skorları arasında Tıp Fakültesi öğrencileri lehine anlamlı bir fark vardır ve her iki grupta bulunan öğrencilerin riskli davranışlar ölçeği skorları ile ahlaki olgunluk ölçeği skorları arasında ilişki bulunmaktadır” biçimindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öğrencilerin demografik verilerine ait bilgiler alındıktan sonra 60 maddeden oluşan “Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu” ve 66 maddeden oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinden 38 (%60), Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 26 (%40) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş dağılımı medyan (min-maks) olarak ifade edildiğinde 20(19-24) şeklindedir. Öğrencilerin üniversite hayatından önce yaşadıkları yer %98,50 oranında kent-şehir merkezi %1,50 oranında kırsal kesimdir. Ahlaki olgunluk skor ortalamalarına bakıldığında hemşirelik öğrencilerinin tıp öğrencilerine göre yaklaşık 10 birim daha yüksek olduğu görünmektedir. Bu farklılık %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,081). Riskli davranışların alt boyutlarına bakıldığında ise alkol ve madde kullanımı açısında tıp öğrencilerinin eğiliminin yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı, okul terki açısından hemşirelik öğrencilerinin eğiliminin yüksek ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak diğer alt boyutlar açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın hipotezlerinin ikisi de kısmen desteklenmiştir. Ahlaki olgunluk skorlarına bakıldığında hemşirelik öğrencilerinin tıp öğrencilerine göre skorlarının yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Tıp öğrencilerinde ahlaki olgunluk skorları ile riskli davranışların yedi alt boyutundan dördü arasında korelasyon, hemşirelik öğrencilerinde ise altısı arasında korelasyon olduğu sonucu çıkmıştır. Yani tıp ve hemşirelik öğrencilerinde ahlaki olgunluk arttıkça riskli davranışların bazı boyutlarında eğilim azalmaktadır.
INTRODUCTION: Risk is a concept that encompasses the likelihood of a specific danger being realized and the consequences of the danger. Risky behavior for children and / or adolescents; ‘Voluntary behaviors that threaten their well-being and limit their potential to become a responsible adult’. The moral maturity is defined as “the sum of ethical qualities that give the richest, most necessary and fullest meaning to the state of being competent and summit in terms of moral emotion, judgment, attitude and conduct”.
The hypothesis of the study is that there is a significant difference in favor of the Faculty of Medicine Term 2 students between the moral maturity scale scores and risky behavior scale scores of these two groups. Also, there is a relationship between risky behavior scale scores and moral maturity scale scores of the students in both groups.
METHODS: fter obtaining information about the demographic data of the students, the “Risky Behavior Scale University Form” consisting of 60 items and the “Moral Maturity Scale” consisting of 66 items were applied.
RESULTS: 38 (60%) of the students in Period II of Başkent University Medical Faculty, and 26 (40%) of the students in Nursing Department of Health Sciences Faculty participated in the study. The age distribution of the participants is expressed as median (min-max), it is 20 (19-24). The place where the students live before university life is 98.50% urban-city center and 1,50% rural. According to the average score of the maturity of the maturity, nursing students seem to be about 10 units higher than the medical students. This difference was not statistically significant at 95% confidence level (p = 0.081). When the sub-dimensions of risky behaviors were examined, it was seen that the tendency of medical students was high and statistically significant in terms of alcohol and substance use, the tendency of nursing students was high and this difference was statistically significant in terms of school effect. However, there was no significant difference between two groups in terms of other sub-dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both hypotheses of study are partially supported. When the moral maturity scores were considered, the scores of the nursing students were higher than the medical students, but this difference was not statistically significant. There was a correlation between the moral maturity scores of the medical students and four of seven sub-dimensions of risk behaviors. As the moral maturity increases in medical and nursing students, tendency decreases in some dimensions of risk behaviors.

VAKA ANALİZİ
5.
Acilde Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusu Yönetimi Vakası: Ne yapıldı? Ne oldu?
The Management of a “Violence Against Women Case” in Emergency Unit: What was done? What happened?
Arif Hüdai Köken
doi: 10.5505/tjob.2018.06978  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Yol Ayrımı
Fork of the Way
Hasan Erbay
doi: 10.5505/tjob.2018.41636  Sayfalar 177 - 182
Bu yazıda, Down Sendromlu gebeliği olan bir çiftin öyküsü anlatılmaktadır. Kadın ve kadın arasındaki etik değer farklılıkları ve bu farklılıklar nedeniyle kürtaj kararı öncesinde yaşadıkları ikilem tartışılmıştır. Bu yazı, hem kurmaca anlatısal öğelerin kullanılması hem de etik kaygı içeren metinsel arka planı olması nedeniyle bir "anlatısal etik" çalışmasıdır.
In this paper, it is told the story of a couple with Down Syndrome pregnancy. The ethical value differences between the woman and the man, and because of these differences, the dilemma they experienced before the decision of curettage are discussed. This is a "narrative ethics" study as both the use of fictional narrative elements and the textual background including ethical concerns.

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi III
Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test III
Esra Bengü Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.06078  Sayfalar 183 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
8.
Sanata Felsefeyle Bakmak
To Look at Art with Philosophy
Bircesu Uslu
doi: 10.5505/tjob.2018.57966  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Yürekten Gelen Öğütler
Advices from Heart
Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi
doi: 10.5505/tjob.2018.40469  Sayfalar 195 - 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Hastalık yok, hasta vardır: Hermann Hesse’nin Çarklar Arasında Romanı Üzerine Tıbbi Değerlendirmeler
There is no disease but the patient: Medical observations on Hermann Hesse’s Novel Beneath the Wheel
Halil Tekiner
doi: 10.5505/tjob.2018.42104  Sayfalar 198 - 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale