ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2018
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.82905  Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurulması için Önemli Bir Adım I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi İzlenimleri
A Significant Step Towards the Foundation of the Department of Nursing History and Ethics; the Impressions of I. International & III. National Nursing History Congress
Şerife Yılmaz Gören, Gamze Özbek Güven
doi: 10.5505/tjob.2018.53825  Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Mahremiyet Nedir? Mahremiyetin Sağlık Hizmetleri Penceresinden Görünürlüğü Nasıldır?
What is Privacy? How is the Visibility of Privacy from the Health Services Window?
Elif Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.49368  Sayfalar 110 - 116
GİRİŞ ve AMAÇ: İnsan doğasından kaynağını alan ve kadim bir olgu olan “mahremiyet”, giyim kuşamından, evlerin mimari tasarımlarına kadar yaşama dair insanın somut tercihlerini etkilemektedir. Mahremiyet; bireyin soyut sahiplikleri de dâhil olmak üzere özerkliği kapsamında korunması gereken bir değer, bir hak, bir duygu olarak bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerinde eylemlerine yön veren bir kavramdır. Aynı zamanda toplumun ahlak ve etiket kurallarını da şekillendirir.Çalışmanın amacı mahremiyet kavramını ve önemini ele almak, sağlık hizmeti sunumundaki yerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada mahremiyetin anlamı, kapsamı, insanın varlığı ve sosyal ilişkileri içinde özellikleri incelenmektedir. Korunması gereken bir değer, bir hak olarak mahremiyetin önemi, hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi değerler ve haklarla ilişkili olduğu, düşünürlerin gözüyle farklı düşünce sistemlerinde hangi ortak yönler ile korunmaya değer bulunduğu, tarihsel süreçte değişime uğrayan koşullar içinde uygulamaların nasıl etkilendiği, insanın geçirdiği değişim sonucunda ortaya çıkan yeni kavramlara nasıl ışık tuttuğu bakımlarından geniş bir alanın varlığı ortaya çıkmaktadır. Burada ayrıca özel olarak da sağlık etiği kapsamındaki önemini, sağlık hizmetlerinde mahremiyet kavramının kendine nasıl yer bulduğunu ve görünür olup olmadığını ele alacağız.
BULGULAR: İncelemeler sonucunda mahremiyet hakkının bireyin özerkliği ve toplumsal fayda için korunması gereken bir değer olduğu ortaya çıkmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık hizmetlerinin sunumu bakımından hasta hekim ilişkisinde hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve işlenmesi önemlidir. Ancak, mahremiyet konusunu sağlık etiği çerçevesinden ele aldığımızda hasta bilgilerinin saklanması, tıbbi uygulamalarda hasta mahremiyetine duyarlı olunması ve hekimin sır saklama ödevinin yerine getirmesi de mahremiyet hakkının korunmasını sağlamak için gerekliliktir.
INTRODUCTION: Having roots in human nature and as an ancient fact “privacy” effects the physical choices of humans from clothing and finery to architectural designs of homes. Privacy; as, including the non tangible assets of the individual, a value that should be protected within its individuality (autonomy), a right, a feeling is a guiding term for the individuals relationships with the other individuals and with the society. At the same time forms the societies moral and ethichet rules. The purpose of the study is to examine the concept and importance of privacy and to examine its place in health service delivery.
METHODS: In this study the meaning, scope, the specifications within humans being and social relations of the privacy is investigated. A vast area is appeared regarding the the importance of privacy as a right, value to be protected, in what circumstances it appered, with which rights and values it is related, with what common domains it is appreciated as to be protected in different ideologies, how practices changed regarding the changing circumstances in historical process, how it guides the new concepts appeared with the change of the human being. Here also specially its importance in scope of the health ethics, how privacy concept finds its place in health services and its visibility will also be evaluated.
RESULTS: As a result, it is revealed that the right to privacy is a value that should be protected for the autonomy and social benefit of the individual.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to record and process patient information in relation to patient physician in terms of healthcare delivery. However, when we deal with confidentiality from the context of health ethics, it is necessary to keep patient information, to be sensitive to patient privacy in medical practice, and to fulfill the confidentiality duty of physician in order to maintain the right of privacy.

4.
Türkiye’de 65 Yaşında Olmak: Birey ve Yeterli Olmanın Sonu mu?
To Be 65 Years Old in Turkey: Is It the End of Being an Individual and Competent?
Abdullah Yıldız
doi: 10.5505/tjob.2018.89410  Sayfalar 117 - 125
GİRİŞ ve AMAÇ: Artan yaşlı nüfusa paralel olarak yaşlılık ile ilgili etik sorunların da artacağı düşünülebilir. Özellikle yaşlıların yeterliliği ve özerkliği gibi konular, önemi artan etik sorunlar arasındadır. Bu çalışmada Türkiye’de mevcut haliyle etik bir sorun olduğu düşünülen, 65 yaşından itibaren kişilerin yeterliliklerinin sorgulanması konusu ele alınmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’de bazı kurumlar 65 yaş üzerindeki bireyleri karar verme aşamalarında yeterlilik denetimine tabi tutmaktadır ve bu her yeni durum için tekrarlanmaktadır. Sonuç olarak 65 yaş üstü bireyler, tıbbi bir durum olmadığı halde kendilerini, değerlendirici bir hekim karşısında bulmaktadırlar. Bu sorun alanını şu sorular çerçevesinde tartışılması amaçlanmıştır: “65 yaş, bir insanın yeterliliğini sorgulamak için ne ölçüde meşrudur? Yeterliliği sorgulanan bir insan kendisini nasıl hisseder? Daha önce hissettiği kişi olarak kalabilir mi? İnsanın birey olması veya yeterliliği ne zaman ortadan kalkar ya da kalkabilir mi? Buna kim ya da kimler karar verebilir?”
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut durumda 65 yaş üstü bireylerin özerkliğinin belli ölçüde ihlal edildiği ve 65 yaş üstünde olmanın normal dışı bir durum gibi algılanmaya başlanacağı düşünülmektedir.
INTRODUCTION: It can be thought that ethical problems will rise as the population gets older. Issues such as competence and autonomy of the elderly are among the rising ehtical problems. The fact people aged 65 and over are being questioned about their competence, is an ethical problem in Turkey and this issue is discussed in this work.
METHODS: Many institutions subject people over 65 to adequacy audit in decision making stage and this is repeated for every new situation. As a result of this, people over 65 have to be examined by a doctor although there isn’t a medical condition. This problem has been discussed within the framework of the following questions: “In what extent is it legitimate to question the adequacy of a person aged over 65? How does a person feel when her/his adequacy is questioned? Can she/he be the same person as she/he feels before? When does being and individual or adequacy of a person disappear? And, who can decide in this issue?”
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been thought that autonomy of people over 65 years is violated partly and being over 65 years is perceieved as an abnormal situation.

DERLEME
5.
Merhamet Kavramı ve Schopenhauer’in Merhamet Yaklaşımının Değerlendirilerek Farklı Düşünürlerin Görüşleriyle Karşılaştırılması
The Concept of Compassion and the Comparison of Schopenhauer’s Approach to Compassion with the Ideas of other Philosophers
Handan Şekure Akın
doi: 10.5505/tjob.2018.07279  Sayfalar 126 - 131
Arthur Schopenhauer, şefkat ve merhametin filozofudur; onun felsefesinde “irade (istenç)”ve “merhamet” kavramlarına sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Bu çalışma, merhamet kavramını tanımlamayı, Schopenhauer’in felsefi bakışında merhamet ve ahlaka ilişkin görüşlerinin ne olduğunu araştırmayı ve aynı zamanda farklı görüşteki bazı düşünürlerin fikirleriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda merhametin farklı tanımları incelenmiş ve merhamet kavramını etik ve felsefi anlamda değerlendiren bazı düşünürlerin görüşlerinden söz edilmiştir.
Schopenhauer, Batı felsefi geleneğine paralel olmayan bir biçimde merhamete ahlaki ve metafizik bir önem vermiştir. Schopenhauer’e göre, “ahlak”, kimsenin birbirine zarar vermediği ve herkesin birbirine olabildiğince yardım ettiği bir ilişki biçimidir; merhamet duygusudur. Başka bazı filozoflar da merhametli olmanın ahlaki bir erdem olarak görülebileceğini vurgulamışlardır. Bu erdeme sahip olmak için merhametin doğasını anlamak gerekmektedir. Ahlaki değerin merhametin bir sonucu olarak gerçekleşebileceğine inanan Schopenhauer, sevgi ve şefkatin ahlaki açıdan iyi karaktere sahip bireylerde bulunacağına inanmaktadır. Bu yüzden kişinin iradesini desteklemesi gerektiğini düşünür. Egoizm ve kötülük ayrıca kötü davranış ve kötü fikirlere de neden olur. Schopenhauer’e göre, egoizmi ve kötülüğü çözecek tek şey merhamettir. Merhamet, insanı gerçek adalete ve insan sevgisine götüren bir duygudur.
Arthur Schopenhauer is a philosopher of compassion and mercy; his concepts of willpower and compassion are frequently seen in his philosophy. This study aims to define the concept of compassion and morality are and at the same time, compare them with the ideas of some thinkers of different views. In this context, different definitions of compassion were examined and the views of some thinkers who evaluated the concept of compassion in the ethical and philosophical sense were mentioned.
Schopenhauer, applied a moral and metaphysical importance to compassion that is without parallel in the Western philosophical tradition. According to Schopenhauer,“morality” is a way of relationship in which nobody hurts one another and everybody helps each other so far as possible; is the feeling of compassion. Some other philosophers have also emphasized that compassion can be seen as a moral virtue. It is necessary to understand the nature of compassion in order to have this virtue. Believing that moral value can be realized as a result of compassion, Schopenhauer believes that love and compassion will be found in people of good moral character. That’s why he thinks that the person must suppres his willpower. Egoism and malice also cause to bad action and bad ideas in behaviours. To Schopenhauer, the only thing they would resolve egoism and malice is compassion. Compassion is an emotion that takes man to true justice and love of human as well.

VAKA ANALİZİ
6.
ET TU BRUTE !
ET TU BRUTE !
Raziye Tamay Başağaç Gül
doi: 10.5505/tjob.2018.25338  Sayfalar 132 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Biyoetiğin Geleceği
The Future of Bioethics
Arif Hüdai Köken
doi: 10.5505/tjob.2018.88597  Sayfalar 138 - 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Biyoçeşitliliğin Korunması Yaklaşımlarında Etik Sorunlar
Ethical Issues in Biodiversity Conservation Approaches
Oğulcan Görgeç
doi: 10.5505/tjob.2018.04695  Sayfalar 144 - 146
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale