ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

EDİTÖRDEN
2.
Editoryal
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Tıp Etiği Eğitiminde Video/Film Gösterimi ve "Monday Mornings" Dizi Önerisi
Usage of Video/Films in the Medical Ethics Education and “Monday Mornings” Series Suggestion
Seyhan Demir Karabulut, Rıfat Vedat Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2018.08760  Sayfalar 3 - 8
Hekimlikten beklenilen ve istenilen, bilgi ve becerisinin yanısıra hem kendi değerlerinin hem de toplumun ve özellikle sorumlu olduğu hastasına ait değerlerin farkında olabilmesidir. Bu anlamda değerlerin anlaşılması ve anlamlandırılması tıp eğitimi süresince verilecek etik eğitimi ile mümkündür. Etik eğitiminde uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin ahlâki gelişimine etkisi olacak ve etik sorunlara yaklaşımı konusunda donanımlı yetişmelerini sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Bu amaçla tıp etiği alanı uzmanlarına, öğrencileri pasif öğrenimden uzaklaştıran ve birçok duyularına hitap eden öğretim yöntemlerinden olan video/film gösteriminin önemi ve bu çerçevede “Monday Mornings” dizisi önerilecektir.
Dizi, Sanjay Gupta’nın 2012 yılı Mart ayında yayınlanan “Monday Mornings” isimli kitabından kurgulanmış ve 2013 yılında yalnızca 10 bölüm olarak yayınlanmıştır. Dizi, hastane ortamında geçmektedir. Dizide farklı kişilik özelliklerine sahip hekimlerin (özellikle cerrahların) vakalar özelinde yaşadıkları etik sorunlar ve bu sorunlar karşısında ortaya koydukları eylemler yer almaktadır. Bu anlamda “Monday Mornings” dizisinin, etik eğitimi süresince değerlendirilmesi ve konuşulması gereken değerlere örnek vaka sunumları ile katkısı olacağı kanısındayız. Bu nedenle çalışmamızda, dizinin önerilme nedenleri ile birlikte dizide yer alan değerlerin vurgulanması amaçlanmıştır.
Besides the knowledge and skill, expected and desired from the physician it is possible to be aware of especially the values of physicians, patients and society.. In this sense, understanding and explaining of values is possible with ethics education during medical training. The teaching methods applied in ethics education should be influential on the moral development of the students and should be of a quality that will provide them with adequate education on approaches to ethical problems. In this purpose, as a teaching method that removes students from passive learning and appeals to many senses, the demonstration of “Monday Mornings” would be offered to the medical specialists.
The serial was adapted by Sanjay Gupta's book, “Monday Mornings”, which was published in March of 2012 and broadcasted in only 10 episodes in 2013. The series goes through the hospital environment. This series included, the ethical problems experienced by physicians who have different personal traits (especially surgeons) in the context of the cases and the actions they perform when they face these problems. In this way, we believe that the "Monday Mornings" would be assessed during ethical training and contributed with sample case presentations to the values that need to be discussed. Due to this cause, in our study, it is aimed to emphasize the reasons for the suggestion of the series and the values are applied in the series.

ÖZGÜN MAKALE
4.
Hekimlik Uygulamalarında Kapsamı Giderek Genişleyen Bir Etik Sorun Olarak Vicdani Ret
Conscientious Objection As An Expanding Ethical Issue In Medical Practice
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.03521  Sayfalar 9 - 17
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada özellikle söz konusu sorunun tanımlanması, vicdani ret kavramı ile ilişkisinin değerlendirilmesi, mevcut durumda yol açtığı ve gelecekte yol açabileceği sorunların saptanması ile çözüm önerilerinin sunulması amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tıp etiği alan yazınında “vicdani ret” kavramının ilk ortaya çıkışı hekimlerin ahlaki gerekçelerle bazı hizmetleri sunmayı reddetmeleri konusunda olmuştur. Bu türden bilinen ilk olaylardan biri, Hippocrates’in Pers Kralı Artaxerxes’in Pers İmparatorluğu’nda süren vebayı sonlandırması için yaptığı teklifi, Atina ile Pers İmparatorluğu’nun savaş halinde olması nedeniyle reddetmesidir. Nazi döneminde Almanya’da bazı hekimlerin, hekimlik ahlakı ile uyuşmayan araştırmaları reddetmeleri de tarihsel olgulara örnek olarak verilebilir. Günümüzde gebeliğin sonlandırılması, ötanazi, yapay dölleme gibi konularda vicdani reddin gündeme geldiğini biliyoruz.
Vicdani reddin temelinde etik değerler, dinsel inanışlar, ideolojik bağlılıklar gibi çeşitli unsurlar yer alabilmektedir. Bu çalışmada, dinsel inançları nedeniyle belirli bir cinsiyetten hasta bakmayı reddetme olgusu ile vicdani ret kavramı arasındaki ilişki, ülkemizdeki görünümleri üzerinde özellikle durulmak suretiyle ele alınarak, etik açıdan değerlendirilecektir.

BULGULAR: Ülkemizde son yıllarda İslami değer yargılarına dayanan yaşam biçiminin kamusal alanda etkisini arttırmasıyla, gündelik hekimlik uygulamalarında cinsiyeti nedeniyle hastayı reddetme ve bu eylemi vicdani ret kavramına dayandırma eğiliminde bir artış yaşanmaktadır. Tarihte yaşanan görünümünden farklı olarak bu kez hem erkek hem de kadın hekimlerin karşı cinsten olan hastaları reddetmeleri, benzer taleplerin hastalardan da gelmesi ve cinsiyeti nedeniyle hekim seçme davranışının yaygınlaşması söz konusudur. Bu durumun hekim ve hasta hakları açısından ele alınıp alınamayacağı, gerektiğinde uygun cinsiyetten hekim sağlanamamasının bir hasta hakkı ihlali olup olmadığı tartışma konusudur. Ayrıca hemşirelik, diş hekimliği, sağlık teknisyenliği gibi alanlarda bu tür eğilimlerin nasıl yaşandığı gibi sorular da yanıt beklemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Benzer bir sorunun, son onyıllarda Yakın ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan kitlesel nüfus hareketinin yöneldiği Avrupa ülkelerinde de saptandığı alanyazına yansıyan çalışmalardan anlaşılmaktadır. İslami değer yargılarının hekimlik uygulamaları ile karşılaştığı modern Batı toplumlarında ortaya çıkan uyumsuzlukların aşılması, öncelikle sorunların kavranması aşamasındaki güçlükler nedeniyle daha da yakıcı düzeydedir.
INTRODUCTION: In this study, it is aimed to define the problem in question, to evaluate its relation with the concept of conscientious objection, to determine the emerging and potential problems that may be caused by the current situation and to present recommendations for solution.
METHODS: The first emergence of the concept of "conscientious objection" in medical ethics literature has been about the physicians’ refusals to provide some medical services for moral reasons. One of the first of such phenomenon was Hippocrates' refusal of the Persian King Artaxerxes’ proposal for ending of the plague outbreak in the Persian Empire. The reason for Hippocrates’s refusal was a conscientious objection based on the warfare between Athens and the Persian Empire. Some physicians’ refusals to participate in the Nazi research that is incompatible with medical ethics are also historical examples for the phenomenon. Today, conscientious objection comes to the fore mostly in abortion, euthanasia, artificial insemination etc.

Conscientious objection bases on various elements such as ethical values, religious beliefs and ideological loyalties. In this study, the relationship between the refusal to provide healthcare services to a patient from a certain gender due to the religious beliefs of the physician and the concept of conscientious objection will be evaluated ethically with special reference to Turkey.
RESULTS: As the influence of the life style based on Islamic value judgments increases in the public sphere in Turkey during the last two decades, the tendency to reject the patient due to his/her gender and to base this action on the concept of conscientious objection has been increased. Unlike the historical examples, both male and female physicians refuse to provide healthcare service to the opposite-sex patients. Similar requests could come from the patients and choosing physicians according to their gender becomes prevalent. Whether this situation can be handled in terms of physician and patient rights and not providing a physician from the appropriate sex should be evaluated as a violation of patients’ rights is a matter of debate. In addition, questions such as how these issues are being experienced in nursing, dentistry, and allied health professions are expected to be answered.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mass movement of the Muslim population, which has emerged due to the conflicts in the last decades, has caused a similar problem in Europe. The recent publications on conscientious objection clearly demonstrate the changing structure of the ethical issue. Overcoming the challenges in the modern Western societies is even more difficult because of the gap between the explanatory models of the secular modern medical practices and the Islamic value judgments.

VAKA ANALİZİ
5.
Çelişki
Contradiction
Yaşar Üzümcü
doi: 10.5505/tjob.2018.18291  Sayfalar 18 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
"Bir yanda pis peynir, bir yanda okula gidemeyecek çocuklar"
"Dirty cheese vs. children who can not go to schoolyard"
Burcu Namal
doi: 10.5505/tjob.2018.41275  Sayfalar 20 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Yarın hangi gün? Gıda Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çocuk Hakları Bağlamında bir Analiz
What day is tomorrow? An Analysis in the Context of Food Safety, Worker Health and Children's Rights
Can Ilgın
doi: 10.5505/tjob.2018.79663  Sayfalar 24 - 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Bugün Günlerden Şeyhmus
Today is Seyhmus
N. Yasemin Yalım, L. Selma Koşan
doi: 10.5505/tjob.2018.30602  Sayfa 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Yaşam ve Ölüm Arasındaki İnce Çizgi Etik Bir Değerlendirme: Sonuç
An Ethical Evaluation Over the Thin Line Between Life and Death: Result
Nuray Demirci Güngördü, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2018.25348  Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
10.
Miss Evers’ Boys Filmi Analizi “Bu çalışma ile tarih yapacağız……”
Miss Evers 'Boys Film Analysis "We will make history with this work......"
Gamze Özbek Güven
doi: 10.5505/tjob.2018.04127  Sayfalar 32 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
11.
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi
Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test
Esra Bengü Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.86729  Sayfalar 35 - 40
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Deneyimlerim ve Düşüncelerim: 10. Ulusal ATABAT Kongresi
Experiences and Thoughts: 10th National ATABAT Congress
Nuri Bıçaklar
doi: 10.5505/tjob.2018.07379  Sayfalar 41 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DİĞER
13.
Hakemlere teşekkür
Reviewer acknowledgement
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 44 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale