ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDİTÖRDEN
2.
Editorden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 45 - 46
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
3.
Tüketicinin Güvenli Gıdaya ve Doğru Bilgiye Ulaşım Hakkı
Consumer's Right to Reach Safe Food and Correct Information
Rahime Petek Ataman
doi: 10.5505/tjob.2017.92408  Sayfalar 47 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
4.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin, Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Karşılaştıkları Zorluklar ve Özyeterlikleri ile İlgili Görüşleri
Ankara University School of Medicine Basic Science Research Assistants' Opinions about Research and Publication Ethics Challenges and Self-Sufficiency
Fatih Namal, Mehmet Demirci, Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2017.02986  Sayfalar 52 - 73
GİRİŞ ve AMAÇ: Lisansüstü eğitim lisans eğitimi sonrası belirli bir alanda bilimsel çalışma ve pratik yapacak ya da akademisyen olarak yetişecek kişilerin çalışma alanı ile ilgili uzmanlaşma ve bilimsel araştırma yapabilme ve yayınlama ile ilgili yeterliliklerini kazandıkları önemli bir eğitim aşamasıdır. Genç araştırmacılardan bilim topluluğunun sahip olduğu genel etik ilkelere uygun olarak bilimsel çalışma yapmaları beklenir. Bu nedenle bilimsel sorumluluk içinde hareket etmekle yükümlü olan araştırma görevlileri, bilgi eksikliği başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak, araştırma ve yayın etiği açısından sorunlu olabilecek tutum ve davranışlarda bulunabilmektedirler. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel bilim dallarında çalışan araştırma görevlilerinin araştırma ve yayın etiği açısından öz yeterlilikleri ile ilgili görüşleri değerlendirilecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamızda yarı yapılandırılmış bir soru formu üzerinden derinlemesine görüşme yapılarak, niteliksel bir çalışma yürütülmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel bilim dallarında çalışan toplam 10 araştırma görevlisi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonrası elde edilen veriler, ham kütüklere dönüştürülmüş ve ardından veriler tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Görüşmelerden elde edilen verilerden tema ve ana temalar oluşturulmuştur. Araştırma konusu ile ilgili ortaya konan ana tema ve temalar “Bilimsel Araştırmanın Amacı”, “Araştırma Yönetimi”, “Araştırmada İletişim ve İlişkiler” ve “Araştırmacının Nitelikleri” bağlamları altında incelenmiştir. Çalışmamızda özellikle kişisel çıkar için araştırma yapma, kişiler arası hiyerarşinin araştırma sürecine yaptığı olumsuz etkiler, istemedikleri çalışmalara dâhil olmak, araştırma ile ilgili görev dağılımlarının ve makale isim sıralarının netleştirilmemesi öne çıkan bulgularımız olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın bulguları, lisansüstü seviyede eğitim alan öğrencilerin araştırma ve yayın etiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu durumun pek çok önemli bileşeni vardır. Söz konusu bileşenlerden biri, eğitimine devam eden genç akademisyenlerin çoğunluğunun bilimsel bir araştırmanın planlama, yürütme ve raporlama aşamalarında deneyimli araştırmacılar tarafından yeterince yönlendirilmemesidir. Bunun dışında, bilimsel araştırmaların yapılma gerekçesidir. Genç akademisyenlerin üniversitenin akademik geleneklerinden ve değerlerinden etkilendiği açıktır. Bu nedenle, bilimsel araştırma yapma motivasyonları, içinde bulundukları akademik üretim ikliminden olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Araştırma ve yayın etiği açısından kuşku duyulmayacak bilimsel çalışmaların yürütülmesi, evrensel bilimsel değerleri benimsemekle olanaklıdır. Bu nedenle sadece akademik yaşamın önemli bir parçası olan araştırma görevlilerinin değil, aynı zamanda diğer öğretim elemanlarının da araştırma ve yayın etiği konusundaki yeterliklerini zaman zaman gözden geçirmeleri faydalı olabilir.
INTRODUCTION: Post-graduate education constitutes the most important training process that people who will make scientific studies and practice in a certain area or who will grow up as academicians gain proficiency in specialization and scientific research and publication in the field of their study. It is expected young researchers to conduct scientific studies in accordance with general ethical principles that the scientific community has. Therefore research assistants who are obliged to act in scientific responsibility can be found in attitudes and behaviors that may be problematic in terms of research and publishing, depending on various reasons, especially the lack of information. In this study, the opinions of the research staff working in the basic science branches of the Ankara University Faculty of Medicine will be evaluated regarding their self-sufficiency in terms of research and publication ethics.
METHODS: In our research, a qualitative study was carried out by conducting in-depth interviews through a semi-structured questionnaire. Face-to-face interviews were conducted with a total of 10 research assistants working in the basic science branches of the Ankara University Faculty of Medicine. The data gained from the interviews was converted to raw logs and analyzed thematically.
RESULTS: Themes and main themes was composed by the data obtained from the interviews. The revealed themes and main themes related with the topic of the research were considered under “The Purpose of Scientific Research", "Research Management", "Communication and Relations in Research", "Qualifications of the researcher" contexts. In our study, we have come to prominent findings especially, conducting research for personal benefit, the negative effects of the interpersonal hierarchy on the research process, to be included in studies they do not want to, the distribution of tasks related to research and the clarification of article name rankings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study indicate that the students who are studying at the graduate level do not have sufficient knowledge about research and publishing. This situation has many important components. One such component is that the majority of young academics who are continuing their education are not adequately guided by experienced researchers during the planning, execution and reporting phases of a scientific research. Another one is the justification of the conduction of scientific researches. It is clear that young academics are influenced by the university's academic traditions and values. For this reason, their motivations for conducting scientific research are influenced positively or negatively by the academic production climate they are in. It is possible to embrace universal scientific values to carry out scientific studies that will not be doubtful in terms of research and publication ethics. Therefore, it may be beneficial to review their proficiency in research and publishing ethics, not only for researchers, who are an important part of academic life, but also for other faculty members.

5.
İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik
Bioethics in Dilemma of Anthropocentrism and Biocentrism
Haluk Aşar
doi: 10.5505/tjob.2017.07078  Sayfalar 74 - 86
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma biyoetiğin kökenlerine inerek onun nasıl ortaya çıktığını, ne olduğunu ve ne olması gerektiğini ortaya koymayı amaç edinmiştir. Biyoetik üzerine yapılan bu araştırma ile biyoetiğin günümüze kadar insan-merkezci canlı-merkezci ilkeler ikileminde ele alındığını ortaya koyacaktır. Ancak biyoetiğin kökenine indiğimizde ortaya çıkan bu ikilemin biyoetiğin ortaya çıkış amacından uzak olduğunu bize göstermektedir. Çünkü biyoetik insan-merkezci etiğe karşı yeni bir algılama ve yorumlama biçimi olarak öne sürülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın sonunda biyoetiğin ne olması gerektiği üzerine tekrardan düşünülecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gerekli kaynaklar incelenecek ve karşılaştırılacaktır.
BULGULAR: Biyoetik insan-merkezci ve canlı-merkezci açıdan uygulamalı bir etik olarak kullanılmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biyoetiğin ne olduğu ve ne olması gerektiği üzerine tartışılacaktır. Sonuç olarak biyoetiğin yeni bir etik olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır.
INTRODUCTION: This study aims to reveal how bioethics emerged, what it is and what it should be by descending on the origins of it. In this study about bioethics will be showed that bioethics has been evaluated in dilemma of anthropocentrism and biocentrism until today. But this dilemma that emerges when we turn to the origin of bioethics shows us that the bioethics is far from being intended. Because bioethics was introduced as a new perception and interpretation to world that against anthropocentric ethics. So, in the end of this study will be rethought on what should be of bioethics.
METHODS: The necessary resources will be examined and compared.
RESULTS: Bioethics in terms of anthropocentrism and biocentrism are used as an applied ethics
DISCUSSION AND CONCLUSION: It will be discussed what is bioethics and what it should be. As a result, it will be tried to show whether bioethics is a new ethics.

VAKA ANALİZİ
6.
Devran Bebek Vakası Etik Analizi
Ethical Analysis of Baby Devran Case
Burçin Çolak
doi: 10.5505/tjob.2017.49469  Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Devran Bebek Üzerine: Önlenebilir Anne Ölümleri ve Etik Sorumluluk
About Baby Devran: Preventable Maternal Deaths and Ethical Responsibility
Can Ilgın
doi: 10.5505/tjob.2017.99608  Sayfalar 92 - 94
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Devran Bebek Hakkında
About Devran Baby
Alişan Burak Yasar
doi: 10.5505/tjob.2017.92485  Sayfa 95
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Devran Bebek - Final
Baby Devran-Finale
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2017.29494  Sayfa 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
10.
Bakıcı: Taşıyıcı Annelik ve Yumurta-Sperm Bankacılığı Üzerine
Inconceivable: On Surrogate Motherhood and Oocyte-Sperm Banking
Deniz Sami Cevher
doi: 10.5505/tjob.2017.47450  Sayfalar 97 - 99
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
11.
Hastalar Ne İster?
What do The Patients Want?
Melisa Zengin
doi: 10.5505/tjob.2017.85570  Sayfalar 100 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRDEN
12.
İlke Kararları
Principles
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2017.54227  Sayfalar 104 - 105
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale