ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2017
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
Relationships with Dead Human Body: Opinions of Mersin University Health Vocational School Students
Oya Ögenler, Nuri Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.60783  Sayfalar 3 - 13
GİRİŞ ve AMAÇ: Ölü insan bedeninin ahlaki statüsünün belirsiz olduğunu ve bununla bağlantılı olarak genelde farklı toplum kesimlerinin özelde farklı medikososyal meslek mensuplarının onu nasıl algıladığının ve onunla ilişkiler hakkında hangi görüşlere sahip olduğunun bilinemediğini söylemek mümkündür. İnsan onuru ve biyoetik açısından önem taşıyan bu konuda spekülatif değil araştırmaya dayalı bilgi sahibi olabilmek için alan çalışmaları yapmak lazımdır. Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na devam eden öğrencilerin ölü insan bedenini nasıl algıladıklarını ve ona yönelik davranışlar konusundaki görüşlerini belirleyerek araştırmaya dayalı bilgi birikimine katkı sağlamaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüş; gönüllü olarak araştırmaya katılan ve veri toplama formunu eksiksiz dolduran 201 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada öğrencilerin ölü insan bedeniyle ilişkileri hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik bir veri toplama formu kullanılmıştır. Formda her birine benimseme derecesine göre sıfır-on arası puan verilmesi istenen ölü insan bedeni ile ilişkiler hakkında 50 ifade yer almaktadır. Derlenen veriler bilgisayar ortamında frekans ve ortalama değer üzerinden değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların % 64,7’si kadın ve % 35,3’ü erkek, yaş ortalaması 20,97±.4,17’dir. En fazla benimsenen üç ifade “Ölü insan bedeniyle cinsel ilişki kurma (nekrofili) şiddetle cezalandırılmalıdır”, “Ölü insan bedeni dini ve toplumsal gereklere uygun biçimde defnedilmelidir ve “Ölmüş bir insanın bedenini şaka-eğlence konusu yapan sözler ve hareketler hoş görülemez” şeklindedir. En az benimsenen üç ifade ise “Ölü insan bedeni iğrendiricidir”, “Ölü insan bedeni belediyenin ilgi alanına girer” ve “Anı olarak saklamak üzere ölü insan bedeninin görüntü kaydının (fotoğraf, video) alınması uygundur” şeklindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın katılımcıları ölü insan bedenini saygıdeğer kabul etmekte, ona yönelik geleneksel yaklaşımları benimseyip alışılmamış olanlara soğuk bakmakta, onun üzerinde yürütülen tıbbi işlemleri onaylamaktadır.
INTRODUCTION: It is possible to say that there is an uncertainty regarding the moral status of dead human body and in connection with this, it is difficult to know how different parts of society in general and different medico-social professionals in particular percept it and what their opinions on relationships with it are. In order to have not speculative but research based information about this important issue in terms of human dignity and bioethics, there is a need for fieldworks. The aim of this study is to determine opinions of Mersin University Health Vocational School students’ regarding relationships with dead human body
METHODS: Data of this descriptive research collected during April-May 2014. Data collection form includes 50 statements regarding relationship with dead human body and participants were asked to express their adoption degree by giving a score between zero and ten for each statement. The participants are 201 students of Mersin University Health Vocational School, voluntarily participated and scored all of the statements. Data were evaluated by proportions and mean values.
RESULTS: The average age of participants is 20.97±4.17, 64.7% of them are female and 35.3% are male. The three statements with highest acceptance scores are “Necrophilia must be severely punished”, “Dead human body must be buried according to religious and social necessities”, “To make joke and/or to have fun with dead human body are unacceptable”. The three statements with lowest acceptance scores are “Dead human body is disgusting”, “To look after the dead human bodies is an obligation of municipality” and “It is appropriate to take photo and/or to record video of dead human body as a last souvenir”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to participants of this study dead human body is venerable, they adopt traditional approaches towards it and are strongly against to maltreatment. Medical procedures on dead human body are acceptable according to them.

3.
Tarım-Gıda Etiği/Politikası ve Geleceğimiz: Ekonomi-Politik ve Ötesi Sosyolojik bir Çerçeve
Agriculture-Food Ethics/Policy and Our Future: An Economy-Politic and Beyond Sociological Famework
Hayriye Erbaş
doi: 10.5505/tjob.2017.72691  Sayfalar 14 - 28
Her geçen gün açlık sorunu, gıda terörü, Frankenstein gıdalar, uzun ömürlü gıdalar, hormonlu gıdalar ya da GDO’lu gıdalar gibi kavramlarla daha fazla karşılaşıyor olmamız tarım-gıda ile ilgili gıda güvencesi ve gıda güvenliği sorunlarının daha da önem kazandığını göstermektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı insan ve doğanın geleceği açısından önemli çevresel risklere neden olurken, yediğimiz, içtiğimiz ürünlerin ne olduğunu bilememenin verdiği kaygı düzeyi de giderek yükselmektedir. Bu yazı yaşadığımız dünyayı iyi ya da kötü olarak biçimlendiren politikanın etik duruşla biçimlendiği düşüncesinden hareketle esas olarak, gıda ve ilgili sorunların doğru biçimde ele alınmasını sağlayacak sosyolojik bir çerçeve çizme ve önerme amacını taşımaktadır.
Konunun küresel, ulusal ve yerel düzlemde üretim ve yeniden üretim boyutlarının yanı sıra hem nesnel hem öznel boyutları olan karmaşık bir süreç olması nedeni ile makalede tüm bu boyutları içeren bir çerçeve önerilmektedir. Bu öneride, Türkiye’de yapılan bir çalışmanın verilerine göndermede bulunularak özellikle farkındalık yaratma üzerinden geliştirilen aktör/birey/mikro yaklaşım ve çözüm önerilerinin yetersiz olduğu ortaya konulmaktadır. Sorunların ancak vatandaş-körü ya da kayıtsız devlet (irrelevant state) anlayışı yerine, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimi bir temel insan hakkı olarak gören farklı bir toplum tasarımı ve devlet anlayışı ile çözülebileceği düşüncesi öne çıkarılmaktadır.
Every day we come across with terms such as famine, food terror, Frankenstein foods, durable foods, hormone-injected foods or GM foods, and this situation actually shows that the food security and food safety problems related to agriculture-food become more and more important. The problems regarding the use of new technology carry some important environmental risks for the future of human beings and nature itself and the anxiety, which is caused by not knowing what we eat or drink, is increasing day by day. This paper takes the following idea as a starting point: politics, which shapes our world as good or bad, is shaped by an ethical stance. This paper also aims to draw and propose a sociological frame which will enable the food and associated problems to be handled correctly.
On global, national and local levels, this topic has a complex process including production, reproduction, as well as objective and subjective dimensions. Therefore, a frame covering all these dimensions is proposed here. In the proposed frame, it will be tried to show that the actor/individual/micro approach developed via creating awareness notion and the solution suggestions are insufficient by referring to the data of a study from Turkey. It is suggested that the problems can only be solved by a different society design and state understanding that regards safe and adequate food accessibility as a basic human right, rather than a citizen-blind or irrelevant state understanding.

4.
Tıp Etiği, Öykü ve Yazmak Üzerine
On Medical Ethics, Story and Narrating
Hasan Erbay
doi: 10.5505/tjob.2017.73645  Sayfalar 29 - 35
Öykü, edebiyatın önemli ve özel bir türüdür. Öyküler, insana dair pek çok konuyu ele almaktadır. Öykünün esas amacı öğretici olmak değildir, fakat yine de öykü vasıtasıyla, yaşama ve insan ilişkilerine dair pek çok şey söylenebilir. Bu makalede, “tıp öykücülüğü” şeklinde tanımlanabilecek yeni bir alandan bahsedilmektedir. Bu alan, edebiyatı önceleyerek sağlık alanı üzerine yazmakla ilgilidir. Sağlık alanının en önemli unsurlarından birisi etik konulardır. “Tıp öykücülüğü”, tıp etiği için farklı bir yazım alternatifi sunabilir.
The story is an important and a special type of literature. Stories address a number of issues related to human being. The main purpose of the story is not to be instructive however; through the story, much can be said about life and human relationships, as well. In this paper, it is mentioned a new story field which may be called “medical narratiation”. This field is about writing on the health environment by prioritizing literacy. One of the most important aspects of the health field are the ethical issues. Medical narratiation” may offer a different writing alternative for medical ethics.

VAKA ANALİZİ
5.
Devran Bebek
Baby Devran
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2017.93584  Sayfalar 36 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
HÜTBAT X. Bilim Günlerinin Ardından
After HUTBAT X. Science Days
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.50479  Sayfalar 39 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

FİLM ELEŞTİRİSİ
7.
Philadelphia: İyi Bir Başlangıç
Philadelphia: A Good Start
Aybars Karakaş, Büşra Bilge, Ertuğrul Erek
doi: 10.5505/tjob.2017.40327  Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale