ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - Winter/Kış 2016
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.47965  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 10-11 Mart 2017, Ankara
The 1st National Agricultural and Food Ethics Congress with International Participation, 10-11 March 2017, Ankara
Ayşe Kurtoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.83997  Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Yerelden Küresele Gıda Güvencesi
Food Security From Local to Global
Ahmet Şahinöz
doi: 10.5505/tjob.2016.17894  Sayfalar 184 - 197
GİRİŞ ve AMAÇ: Gıda güvencesi günümüz dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesidir. Her ulusun tartışmasız hakkı olan gıda güvencesinin sağlanması her bir ülkenin kendi koşullarına uygun tarım politikalarının yaşama geçirilmesi ile mümkün olur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Literatür taraması ve istatistiki verilerin kullanılması.
BULGULAR: Bugün dünya nüfusunun üçte biri gıda güvencesinden yoksundur. Türkiye'de ise yetersiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı dengesiz beslenme vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye tarımında düşük verimlilik ve yüksek maliyetler gıda fiyatlarının dünya piyasalarının üzerinde oluşmasına ve ülkede yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Yeniden tanımlanacak etkin bir tarım politikası ile gıdaya erişim kolaylaşacaktır.
INTRODUCTION: Food security is one of the most important problems of the contemporary World. Supply of food security, which is a right of all nations, can only be achieved by imposing the true agriculture policies.
METHODS: Litarature searching and using statistical datas.
RESULTS: The one-third of the World population can not reach food security today. In Turkey, there is malnutrition problem which is sourcing from unhealthy and undernutrition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low efficiency levels and high costs in Turkish agriculture are resulted in food prices' being higher than the World average and poverty levels to be increased. By an effective, a redefined agriculture policy, reaching process to the food will be easier.

4.
GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi
The Effect of Pesticides Used in the GAP Region on Safe Food and Agricultural Ethics
Emin Kaplan
doi: 10.5505/tjob.2016.74436  Sayfalar 198 - 205
GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye dört mevsimin yaşandığı tarımsal üretim çeşitliliği bakımından çok zengin üretim desenine sahip bir ülkedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi son yıllarda GAP’ın büyük bir çoğunluğunun hayata geçirilmesiyle tarımsal üretimde önemli adımlar atılmış olup Türkiye ölçeğinde önemli bir tarımsal üretim merkezi haline gelmiştir. Ülkedeki pamuk üretiminin yaklaşık %50’si bu bölgeden karşılanmaktadır(7).
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bununla birlikte bölgemiz Türkiye’deki buğday ve mercimeğin gen merkezlerindendir. Ayrıca son yıllarda GAP ile beraber sulanabilen alanların artmasıyla bölgedeki mısır üretiminde de önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ancak GAP’ın bölge için çok fazla faydası olmakla birlikte bazı olumsuz durumlara da neden olduğu görülmektedir.
BULGULAR: Nitekim GAP tarım alanlarında daha fazla ürün elde etmek adına insan ve çevre sağlığını tehdit edecek düzeyde çok fazla yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Kuşkusuz bu uygulamaların önemli bir kısmını bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan kimyasal pestisitler oluşturmaktadır. Çünkü kimyasal pestisitler sentetik zehirli maddeler oluptoprak, su ve hava ile birlikte bitkisel ürünlerde uzun süre kalıntı oluşturabilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle kimyasal pestisitler insan ve çevre sağlığı ile birlikte bölge ekolojisinde de bazı bozulmalara neden olmakla birlikte tarımsal üretimin yıllar içerisinde giderek düşeceği ve artık bu alanlarda üretimin yapılamayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada GAP tarım alanlarında kullanılan kimyasal pestisitlerin güvenilir gıda ve tarım etiğine olan etkisi değerlendirilmiştir.
INTRODUCTION: 400/5000
Turkey is a country with a very rich production pattern in terms of the diversity of agricultural production experienced by all four seasons. Southeastern Anatolia Region has been taking important steps in agricultural production with the vast majority of GAP being alive in recent years and it has become an important agricultural production center in Turkey scale. Approximately 50% of cotton production in the country is covered in this region (7).
METHODS: However, our region is Turkey's wheat and lentil gene centers. In addition, in recent years there have been significant increases in corn production in the region with the increase of irrigable fields along with GAP. However, it is seen that GAP is causing too many benefits for the region as well as some negative situations.
RESULTS: As a matter of fact, in order to obtain more products in GAP agricultural areas, too many misapplications are being made to threaten human and environmental health. Of course, a significant proportion of these applications are chemical pesticides that are used to combat plant diseases and harm. Because chemical pesticides are synthetic toxic substances, they can form long-term residues in plant products together with soil, water and air.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For this reason, it is predicted that chemical pesticides will cause some degradation in the ecology of the region as well as human and environmental health, and that the agricultural production will gradually decrease over the years and that production can no longer be done in these areas. In this study, the effect of chemical pesticides used in GAP agriculture on the safe food and agricultural ethics was evaluated.

5.
Ütopya (1516) ve Walden (1854)’da Hayvan Algısı
Animal Perception on Utopia (1516) and Walden (1854)
Muhammet Arslan
doi: 10.5505/tjob.2016.92905  Sayfalar 206 - 215
GİRİŞ ve AMAÇ: Hayvanların ahlaki statülerinin belirlenmesi ekonomik ve duygusal değerlerinin etkisiyle her zaman önemli olmuştur. Bu statü, insan ile hayvan arasındaki ilişkinin şekillenmesinde de etkin rol oynamıştır. Thomas More ve Henry David Thoreau'nun ütopyalarının incelendiği çalışmada, eserlerdeki hayvan algısının ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elde edilen bulgular Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi (1978) ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. Çalışma için tarihin iki önemli döneminden "ütopik" örnekler seçilmesinin amacı; hayvan algısının tarihsel perspektifte değişiminin ortaya konması ve hayvanların ütopyalardaki konumlarının belirlenmesidir.
BULGULAR: Thomas More Ütopya’yı 16. yüzyılda; feodal düzenden kapitalist düzene geçişin de etkisiyle, hayvanların kendi başlarına birer amaç değil, araç olarak değerlendirildikleri bir dönemde yazarken; Thoreau ise Walden’ı, More'dan üç yüzyıl sonra, sanayileşme ile birlikte yeni tarımsal üretim metotlarının ve hayvanlara yönelik yeni bakış açılarının ortaya çıktığı bir dönemde kaleme almıştır. More'un eserinde hayvanlar Ütopyalıların düşünce dünyalarında özsel bir değer olarak değil, ideal bir toplum inşası amacına hizmet eden birer “nesne” olarak yer bulmuşlardır. Thoreau'da ise hayvan algısı, diğer tüm canlılar gibi hayvanların da "var olmaları" sebebiyle değerli oldukları yönündedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Söz konusu eserlerdeki hayvan algısını ortaya koymanın; 16 ve 19. yüzyıllarda hayvanların toplumsal konumlarının ve ahlaki statülerinin belirlenmesine fayda sağlayacağı ileri sürülebilir.
INTRODUCTION: The moral status of animals has always been important because of their economic and emotional values. This status has also played an important role on the relationship between human and animals. The purpose of the study was to present the perception of animals on two respective utopias of Thomas More and Henry David Thoreau.
METHODS: The obtained data was associated with the Universal Declaration of Animal Rights (1978). The aim to select “utopic” examples from two important periods of time; was to reveal the change of animal perception and the place of animals through historical ongoing.
RESULTS: Thomas More wrote the Utopia in 16th century on which the animals were evaluated as “means to an end” instead of being “end in themselves”; while Thoreau wrote the Walden in a time which was three centuries after More; new agricultural production methods and different approaches to understand the animals have arisen following the industrialization process. In More’s work, animals were not considered as “essential” values in the world of thought of Utopians, instead, they were considered as “objects” which only serves the purpose of building the ideal society. In the case of Thoreau; animal perception was evaluated as that they are precious only because of their “existence” just like all living creatures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be said that presenting the perception of animals on those respective utopias, might be beneficial for the determination of the societal place and moral status of animals in 16th and 19th centuries.

6.
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Letters of Applications Given to the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee
Gülay Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2016.96967  Sayfalar 216 - 223
GİRİŞ ve AMAÇ: Son birkaç yıl içerisinde, çok sayıda yayımlanan klinik araştırmalar ile ilgili kılavuz ve yönetmelikler incelendiğinde, ilaç dışı klinik araştırmalar için Bakanlığın etik kurullara yol gösterici bir düzenlemesi mevcut değildir. Bu durum, kurullar arasında Türkiye genelinde karar verme ve işleyiş standartlarının bulunmamasına yol açmıştır. İnsanın yararını hedefleyen tıbbi araştırmaların zarar verici konuma gelme olasılığına karşın tıbbi araştırmaların etik ve bilimselliğinin etik kurul tarafından çok daha özenle yapılması ve denetlenmesi önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu başvuru dosyalarının incelenmesi süreçlerinde yapılan eleştirileri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2014-Mart 2016 tarihleri arasında etik kurul arşivinde karara bağlanmış 450 araştırma başvuru dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmanın verileri, “dosya tarama bilgi formu” ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel ölçüt olarak frekans, yüzdelik dağılımı kullanılmıştır.
BULGULAR: Başvuru dosyalarının %76.5’inin düzeltme eleştirisi aldığı, %8’inin red edildiği, araştırma niteliğinin %50.3’ünün anket ile %25.9’unun dosya taramasıyla yapılan araştırma olduğu belirlendi. Dosyalara ilişkin yapılan eleştirilerin en fazla %91.9’nun yöntemin, %68.4’ünün aydınlatılmış onamın ve %15.9’unun çalışmanın öneminin, bilimsel dayanağının açıklanmasıyla ilgili olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmacıların çoğunlukla çalışma metodolojisinin, aydınlatılmış onam formunun, çalışmanın öneminin ve bilimsel dayanağın hazırlaması konularında sorun yaşadıkları saptanmıştır. Katılımcıların bu konularda duyarlılıklarının arttırılması için stratejiler belirlenmeli ve etik kurul üyelerinin değerlendirme yapabilecekleri standart inceleme prosedürü formları oluşturulmalıdır.
INTRODUCTION: The review of the guidelines and regulations of published on clinical trials in the past few years revealed that the Ministry of Health does not have any guiding regulation for the ethical committees regarding non-pharmacologic clinical trials, which has led to the lack of decision-making and functioning standards between ethical committees in Turkey. Given the possibility of medical research targeting human benefit to be harmful, it is highly important for ethics committees to control ethical and scientific aspects of medical investigations elaborately. The aim of the research in this context is to evaluate the criticisms made during the examination of the application files by non-interventional clinical research ethics committees.
METHODS: Four-hundred fifty letters of research application files adjudicated in the ethics committee archive from March 2014 to March 2016 were examined retrospectively. The data of the study was collected using the file screening form. For the analysis of the study data, percentage distribution was used as a descriptive statistical criterion.
RESULTS: Of the application files, 76.5% were requested to be revised, 8% were rejected. While 50.3% of the research was conducted by questionnaire and 25.9% of the research was conducted by file screening. Of the criticisms towards files, 91.9% were on the method, 68.4% were on the informed consent and 15.9% on the importance of the study and explanation of the scientific basis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the researchers were determined to have had problems mostly in the preparation of the research methodology, the informed consent form, the importance and the scientific basis of the study. Strategies should be set up to raise participants’ awareness of these issues, and forms enabling the members of ethics committees to use standard examination procedures to evaluate should be created.

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Tıp Öğrencilerinde Tıp Etiğine Karşı Görülen İlgisizlik Hakkındaki Düşüncelerim
My Opinions about the Medical Students' Lack of Interest towards Medical Ethics
Deniz Sami Cevher
doi: 10.5505/tjob.2016.05706  Sayfalar 224 - 225
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
8.
Troleybüs Problemi
The Trolley Problem
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.33042  Sayfalar 226 - 227
Makale Özeti |Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
9.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.29484  Sayfa 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale