ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2016
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.86570  Sayfa 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Bir öğrenci topluluğu: MEDISEP-Tıp etiği teması
A student organization: MEDISEP- Medical ethics pillar
Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya
doi: 10.5505/tjob.2016.54154  Sayfalar 129 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Değişen ben miyim? Hastalar mı?
Am I the one who changes, or are the patients?
Gamze Erzin
doi: 10.5505/tjob.2016.40085  Sayfalar 132 - 136
Günümüzde hekimler dahil sağlık çalışanlarının çoğunluğunda psikiyatrik hastalığı olan insanlara karşı mesafeli duruş ve psikiyatrik hastalığı olan insanlardan kaçınma davranışı gözlenmektedir. Bu derlemenin amacı tıp eğitiminde psikiyatrik hastalıkları damgalanmayı azaltmaya yönelik eğitimin önemini vurgulamaktır. Bu derlemede hem literatürden elde edilen bilgilerden hem de yazarın mesleki deneyimlerinden yararlanılmıştır.
Today, the majority of health professionals, including physicians, are observed to avoid people with psychiatric disorders.This compilation emphasizes the importance of training to reduce stigmatization of psychiatric diseases in the medical education.This review has benefited both from the literature and from the author's professional experience.

ÖZGÜN MAKALE
4.
Bir kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşleri
Views of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures
Rana Can, Zekiye Turan, Hatice Tambağ, Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.81300  Sayfalar 137 - 145
Amaç: Araştırmanın amacı kadın ve çocuk sağlığı alanında hizmet veren bir kurumda görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşlerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 142 hemşire ve ebe oluşturmaktadır. Kullanılan veri toplama formu araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanmıştır. Demografik bilgileri belirlemeye yönelik üç soru ve üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunların yer aldığı sekiz ifade içermektedir. Katılımcılardan bu sekiz ifade hakkındaki görüşlerini üçlü Likert üzerinden (katılıyorum-kararsızım-katılmıyorum) belirtmeleri istenmiştir.
Bulgular: Katılımcıların % 97,20’si kadın, % 61,98’i ebe ve % 43,70’i lisans mezunu olup yaş ortalamaları 36,72’dir. Veri toplama formunda yer alan ifadeler arasında katılımcıların en çok benimsediklerini belirttikleri görüşler çocuk sahibi olamayan çiftlerin son umudu olan sperm ve ovum bağışının ülkemizde yasal hale getirilmesinin (% 77,40) ve bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere sperm ve ovum bağışına teşvik etmek için donörlere ücret ödenmesinin uygun olduğudur (% 58,20). Katılımcıların yüksek oranda karşı çıktıkları iki görüş ise invitro fertilizasyon için hazırlanıp kullanılmayan döllenmiş yumurtaları bilimsel çalışma malzemesi olarak değerlendirmenin uygun olduğu (% 74,60) ve sosyal güvenlik kurumlarının üreme yardımı için yapılan bedelleri hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ödemesi gerektiğidir (% 73,20).
Sonuç: Hem mesleki hem de geleneksel kültüre ait değerlerin katılımcıların üremeye yardımcı uygulamalar hakkındaki görüşlerini etkilediğini söylemek olanaklıdır.
Introduction: The aim of this study is to determine views of a group of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures.
Methods: The study sample is 142 nurses and midwives working in Hatay Gynecology-Obstetrics and Pediatrics Hospital who were accepted to participate. Data collection form prepared by the researchers with literature review consists of two parts. It includes three question of demographic information and eight expressions regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures. Participants were asked to indicate their views on these eight statements on the triple Likert (agree - undecided - disagree).
Results: Participants’ 97.20% are female, 61.98% are midwife, and 43.70% have license degree. Their average age was 36.72. Most participants agreed with stated opinions: sperm and ovum donation, as the last hope of infertile couples, must be legalized in Turkey (77.40%); it is suitable to make payment to donors of sperm and ovum for scientific researches as an encouragement (58.20%). Participants strongly denied two opinions: in vitro prepared for infertility treatment but not implanted human embryos may be used as material of scientific research (74.60%); social security system should pay for medical reproduction procedures without limitations (73.20%).
Conclusion: As a conclusion, it is possible to suggest that both professional and traditional cultural values seem to be influential on participants’ opinions.

5.
İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar
The ethical problems that occupational safety specialists face because of getting their wages from the institutions they inspect
Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas
doi: 10.5505/tjob.2016.21939  Sayfalar 146 - 164
GİRİŞ ve AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çalışanların yaşamını tehlikeye sokan, sağlığını tehdit eden, ekonomiye zarar veren, ‘iş kazası’ ve ‘meslek hastalığı’ denilen olayları önlemeyi amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının iş yerlerinde etik değerleri gözeterek denetim yapabilmeleri için mesleki bağımsızlığa sahip olmaları ve işlerinin temel öğesi olan sağlık ve güvenliği öncelik olmaktan çıkaracak herhangi bir zorunluluğa tabi olmamaları gerekmektedir. Bu çalışmada iş güvenliği uzmanının denetlenen kuruluşla kurdukları istihdam ve ücretlendirme ilişkisinin, uzmanların mesleki bağımsızlığı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Ankara’da araştırmanın yapıldığı tarihte aktif olarak görev yapan ve en az 6 aylık tecrübe sahibi toplam 10 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla görüşülmüştür. Ham veri tematik analize tabi tutulmuştur.
BULGULAR: “Mesleki motivasyon”, “meslek hayatında yaşanan sorunlar”, “ücretin denetlenen kuruluştan alınması” ve “görüşmecilerin çözüm önerileri” ana temalar olarak belirlenmiştir. Alt-temalar, bu boyutların sonuç ve işlevleri bakımından ayrıca gruplandırılmıştır. Çalışmamızda uzmanların, işsizlik kaygısı yaşadıkları, baskı altında çalıştıkları, taviz vermek zorunda kaldıkları, işlevsiz hissettikleri ve işlerine yabancılaştıkları temel bulgular olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İşverenin tutumu ve tavrı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının verimliliğini etkilemekte, uzmanların mesleki bağımsızlığı, işverenin inisiyatifine bırakılmaktadır. İş güvenliği uzmanı, işçinin sağlığını korumak ile kendi ev geçimini sağlamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda bağımsız kararlar alarak uygulayabilmeleri ancak işverenle kurdukları istihdam ilişkisinin ortadan kalkmasıyla mümkün görünmektedir.
INTRODUCTION: The occupational health and safety practice, aims to prevent the events called “work accident” and “occupational disease,” which jeopardize the life and health of the employees and are harmful to the economy. To conduct inspections regarding the ethical values, it is necessary that the occupational health and safety (OHS) specialist is independent professionally and is not tied to any obligations that would take precedence over the main factors of their job; safety and health. In this study, the effect of the employment and charging relations between the OHS specialists and the inspected enterprise on the independence of OHS specialist is inquired.
METHODS: Semi-structured in-depth interview technique was used in this study. 10 OHS specialist were interviewed who were working actively at the time the data was collected and had at least 6 months job experience by then. The rough data were analyzed thematically.
RESULTS: “Professional motivation”, “professional problems”, “being paid by the inspected institution”, “solution offers of the interviewers” emerged as the main themes. The sub-themes were classified in the terms of the functions and outcomes of these dimensions. It is determined as the main findings that the OHS specialist feel unemployment anxiety, work under pressure, have to compromise with unpleasant conditions, feel useless and alienate to the work.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The attitude of the employer effects the productivity of the occupational health and safety practices. The level of professional independence of the OHS specialist is dependent on the employer. The OHS specialist is usually obliged to prefer either protecting the employee’s health or sustaining his/her own means of living. The OHS specialist’s ability to make a judgment independently in accordance with his/her wise and consciences seems to be possible only when the employment and charging relations between the hirer and OHS specialist are removed.

6.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487  Sayfalar 165 - 172
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) tüberküloz hastasının ilaçlarını bir gözetmen eşliğinde kullanması ve bunun kayda alınması şeklinde uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır. Bu tedavi yaklaşımı, tüm tüberküloz hastalarının tedaviye uyumsuz olabileceği ön kabulüne dayanmaktadır. DGT’nin amacı, tedavinin düzenli ve eksiksiz bitirilmesini sağlayarak tüberküloz insidansını azaltmak, ilaç direnci gelişmesine engel olmaktır. Bu nedenle dünya da ve ülkemizde tüberküloz tedavisi için bir strateji olarak benimsenmiştir ve uygulanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, DGT uygulamasının temelinde bulunan dayatmanın, toplum yararını öne alarak, hastaların özerkliğine saygı ilkesinin ihlal edilmesine yol açtığını, bu değersel seçimin doğru olmadığını kanıtlamaktır. Tüberküloz gibi bulaşıcı olan bir hastalıkta, tıp etiğinin temel ilkelerinden olan yarar sağlama ve özerkliğe saygı ilkeleri arasında karşılaşılan ikileme, etik açıdan daha az değer harcayan ve daha fazla değeri koruyan bir çözüm sunulmaya çalışılacaktır.
Tüberküloz kontrolünde DGT olmazsa olmaz bir tedavi yaklaşımı değildir. Hastanın ilacını kullanma şeklini ya da DGT yapılmasına onay veriyorsa gözetimini yapacak kişiyi belirleme hakkı, özerkliğe saygı ilkesinin gereğidir. Özerkliğe saygı; insan haklarının, dolayısıyla da hasta haklarının temel öğesidir. DGT uygulaması yapılırken hastalardan mutlaka onam alınmalıdır. Bu onam alınırken hastanın kültürel değerleri göz önünde tutulmalı, dayatma, zorlama olmamalı; gönüllülük temel alınmalıdır. Tedavi başarısını artırmada sosyal belirleyici ölçütleri düzeltmek, hastalık ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapmak DGT’den daha önemli ve etkilidir ve geri plana itilmemelidir. DGT’de öne alınan yarar sağlama ilkesi nedeniyle özerkliğe saygı ilkesi gözardı edilmemeli, bazı özelliklere sahip hastalar dışında DGT dayatılmamalıdır.
Directly observed treatment is a kind of treatment approach during which the patient gets his/her medicine with the help of an observer who records this process. This treatment approach is based on a hypothesis which claims that all tuberculosis patients could show maladaptive behavior. The aim of directly observed treatment is to complete the treatment process accurately and significantly, decrease tuberculosis incidence and prevent medical resistance. Therefore, this treatment has been embraced and applied both in Turkey and universally.
The purpose of this study is to prove that directly observed treatment, which brings in the benefit of society and invade respect to autonomy of the patient, is not true. The dilemma about the fundamental principles of benefits and respects to the individual right will be presented and a solution is presented which putting on less values ethically and producing more values ethically in this article.
Directly observed treatment is not essential during tuberculosis process. Determining patient’s the way of medicine usage and the person approving DOT is one of the important principles of respect for autonomy. Respect for autonomy is the fundamental parts of human and patient’s rights. Before DOT, it is crucial to get permission from the patient. During this permission process, the cultural values of the patient should be taken into consideration. Enforcement and coercion should be avoided and volunteering should be the first important principle. In order to increase the treatment success, the regulation of social determinant factor, explaining the illness and treatment in detail can be more crucial than DOT. These factors should not be the background push. Because of the benefit of DOT, the principles of autonomous respect should not ignorable. DOT should not be imposed except for some specific patients.

VAKA ANALİZİ
7.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158  Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti |Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
9.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.41713  Sayfa 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale