ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - Yaz/Summer 2015
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 85 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
UNESCO Etik Eğiticilerinin Eğitimi Kursu: Ortadoğu, Amman (Ürdün-Jordan) izlenimlerim
UNESCO Ethic Teacher' Training Course: My impressions of The Middle East, Amman (Jordan)
Mukadder Gün
Sayfalar 87 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Bir beden neler yapabilir? Sorusunun biyoetiksel yankıması ya da ölüm ve yaşam üzerine felsefi bir soruşturma
Bioethical resonance of the question what can a body do? or a philosophical investigation on life and death
Ayşe Uslu
doi: 10.5505/tjob.2015.66376  Sayfalar 90 - 103
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu metinde, öncelikli olarak yaşam ve ölümün tarih içinde nasıl konumlandırıldığı ve nasıl algılandığı üzerinde durulacak; ikinci olarak modern dünyada ölümün bireyselleştirici ve bireyselleşmiş algısından yola çıkılarak bunun yaşam algımız üzerindeki etkisi incelenecek; üçüncü olarak, modern yaşam ve ölüm algısının dışına düşmeyen bir tavırla biyoetiğin kural koyucu mekanizmalarının nasıl çalıştığına bakılacak; dördüncü olarak, yaşam ve ölüme karşı modern tavır, biyopolitika kavramı çerçevesinde incelenecek; ve son olarak da, bir içkin yaşam alanı olarak beden anlayışı üzerinden yaşam ve ölüm mefhumları yeniden ele alınacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kuramsal analiz.
BULGULAR: yeni bir yaşam tanımının biyoetik alanda ihtiyacı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: biyoetik alanında yaşam ve ölüm tanımlarının yeniden ele alınması gerekliliği
INTRODUCTION: In this article, it will be first dwelled on how life and death are located and perceived throughout the history; secondly, the individuated and also individuating impact of death on our perception of life will be examined; thirdly, how moralizing and rulling mechanisms of bioetihics which is not out of modern perception of death; fourthly, modern attitude toward life and death will be examined in terms of bioethics; and finally, the concepts of life and death will be reevaluated via understanding of body as the site of immanent life.
METHODS: theoretical analysis
RESULTS: the need of a new definition of life for bioethical concern
DISCUSSION AND CONCLUSION: the necessity of reexamining the existing definition of life and death for bioethical concern

4.
Mühendislik Lisans Müfredatlarında Etik Eğitimi
Ethics Education in Undergraduate Engineering Curricula
Canan Özgen
doi: 10.5505/tjob.2015.46855  Sayfalar 104 - 116
21. Yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, toplumda etik davranış ve ilişkiler hususunda bir farkındalık yaratmayı ve bir standart oluşturmayı gerektirmektedir ki, bu da ancak eğitimle mümkün olabilir. Bu eğitim olabildiğince erken bir aşamada verilmelidir. Aslında biraz geç olsa da, üniversitede etik eğitimi de bu amaç doğrultusunda, önemli bir aşama olarak ele alınabilir. Üniversite öğrencisinin değişik ve karmaşık etik problemleri ve ikilemleri anlama, analiz etme ve çözme yetisi oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. Böylece, bütün meslekler le ilgili etik sorumluluk farkındalığının ve değişik meslek uygulamalarının toplumda ki etkilerinin ve etik problemlerinin muhtemel çözümlerinin anlaşılmasının etik eğitimi ile oluşturulması gerekmektedir. Üniversitede lisans programlarında etik eğitimi için düşünülen birçok metod içinden, birinci sınıftan başlayarak, programdaki farklı derslerde ele alınarak, programa entegre edilen ve son sınıfta ki temel bir derste “örnek vakalar” ile sonlandırılan metod, bu çalışmada önerilmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Etik Eğitimi Komitesinin etik eğitimi üzerine yaptığı bir çalışmaya dayanarak, ders veya diğer uygulamaların süresinin lisans eğitim programı için en az 14 saat ( bir kredilik ders eşdeğeri) olması önerilmektedir.
Abstract In the 21st century the fast advancement in science and technology necessitates an awareness construction and a standard-setting for ethical behavior and conduct in the society which can only be achieved by education. This education must be given as early as possible. Although it is somewhat late, ethics education at the universities is one of the stages that can be considered with this respect. University students’ ability to understand, to deal and to find solutions to different and complex ethical problems and dilemmas must be developed and improved. Thus, an awareness of ethical responsibilities associated with all the professions and an understanding of the impact of different professions’ applications and probable solutions of ethical problems must be established by ethics education. Considering many possible methods for ethics education, one that starts from freshman and which is integrated in different courses through the curriculum, and which lasts with case studies in a capstone senior level course, is the one which is recommended.
Basing also on the results of the Middle East Technical University-Ethics Education Committee’s study on ethics education, the duration for the different teaching tools and courses must be at least 14 hours (one credit course equivalent) per semester.

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
5.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations
Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
doi: 10.5505/tjob.2015.85856  Sayfalar 117 - 126
Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı başında taslak olarak hazırladığı ve ilgili kurumlardan görüş istedikten sonra son şeklini vereceğini bildirdiği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı tıbbi uygulamaların kapsamında yer almayan ve hastalar açısından risk/yarar değerlendirmesinin yapılmadığı, üstelik tartışmalı uygulamaların yer aldığı ilgili yönetmeliğin; amaç, kapsam, terminoloji, sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine güvenli erişim bağlamında bilimsel ve etik açıdan değerlendirilmesi ve yönetmeliği ile yönetmelik ile yönetmelik taslağının karşılaştırılmasıdır.
At the beginning of 2014 the Ministry of Health prepared a Regulation on Traditional, Complementary and Alternative Medicine Practices Draft and declared that, it’s final shape will be given after asking the opinion of the relevant authorities. Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices was promulgated in the Official Gazette with number 29158, on 27 October 2014.

The purpose of this study is to evaluate the scientific and ethical aspects in the context of; purpose, scope, terminology, right to health, secure access to health services and compare of traditional, complementary medicine draft regulations and regulations.

ÖZGÜN MAKALE
6.
Uzmanlık eğitimi alan bir grup hekimin aydınlatma ve onam alma hakkındaki görüşleri
Views of a group of physician in residency training on informed consent
Oya Öğenler, Nursel Bilgin, Selim Kadıoğlu, Tamer Akça
doi: 10.5505/tjob.2015.87587  Sayfalar 127 - 136
GİRİŞ ve AMAÇ: Aydınlatma ve onam alma, çağdaş tıp uygulamaları çerçevesinde hem hukuki hem de etik bir zorunluluktur. Bir yandan benimsenmesi gereken teorik bir ilke diğer yandan geliştirilmesi gereken pratik bir beceri olan aydınlatma ve onam alma, mezuniyet öncesi ve özellikle mezuniyet sonrası tıp eğitiminin kritik konularından biridir.
Çalışmamızın amacı uzmanlık eğitimi alan bir grup hekimin aydınlatma ve onam alma hakkındaki görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin konuyla ilgili yasal düzenlemeyle ne ölçüde bağdaştığını saptamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Ocak-Mart 2011 döneminde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar klinik branşlarda tıpta uzmanlık eğitimi alan 228 hekimin 118’idir.
Tarafımızdan hazırlanan veri toplama formunda katılımcıların sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik dört soru ve konuyla ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 37 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerin oluşturulmasında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”ndan yararlanılmıştır. Sosyodemografik özellikler ile ilgili sorularda çoktan seçmeli yanıt sistemi kullanılmıştır. Görüşlerini belirlemeye yönelik olarak ise, katılımcılardan ifadelerin her birine 0-10 arasında puan vermeleri istenmiştir. Her bir ifade için tüm katılımcıların puan ortalamaları hesaplanmıştır.
Verilerin özetlenmesinde frekans [yüzde] ve ortalama, grup karşılaştırmalarında student t, one way ANOVA ve korelasyon yöntemleri kullanılmıştır. p<0,05 istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR: : Cinsiyete göre dağılımları % 33,9 [40] dişi, % 63,6 [75] erkek ve % 2,5 [3] cevap vermemiş olan katılımcıların ortalama yaşı 30,45’tir [23-42]. Ortalama meslekte çalışma süreleri ise 7,17 yıl [1-19] olan katılımcıların % 51,7’si [61] dahili branşlarda, 48,3’ü [57] cerrahi branşlarda eğitim almaktadır.
Tüm katılımcıların tüm ifadelere verdikleri puanların ortalaması 8,22’dir. “majör cerrahi müdahaleler için hastaların bilgilendirilmesi ve onamlarının alınması önemlidir” 9,19 ile ortalama puanı en yüksek olan ifadedir. Ortalama puanı 2,05 ile en düşük olan ifade ise “Hastaların bilgilendirilmesi başvurdukları bölümün sekreteri tarafından yapılmalıdır”dır.
Katılımcılar alt gruplara ayrılarak karşılaştırma yapıldığında, cinsiyet grupları arasında hiçbir ifade için istatistik açıdan anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
Aralarında istatistik açıdan anlamlı fark bulunmuş olan alt gruplar ise dahili branş uzmanlık öğrencileri ile cerrahi branş uzmanlık öğrencileridir. Bu çerçevede ifadelerden 12’sine cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi alanlar, dahili branşlardakilere göre daha yüksek benimseme puanları vermiştir.
Katılımcıların yaş ortalamalarının artışı, ifadelerden birine verilen benimseme puan ortalamasını istatistik açıdan anlamlı ölçüde yükselmektedir. Meslekte çalışma süresinin artması ise iki ifadeye verilen benimseme puanlarında anlamlı azalmaya yol açmaktadır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcılar aydınlatma ve onam alma yaklaşımını oldukça kuvvetli biçimde benimsemiş olup görüşleri Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hazırladığı yasal düzenleme ile büyük ölçüde uyumludur. Cerrahi branşlarda eğitim alan katılımcılar, dahili branşlarda eğitim alanlara göre bu yaklaşım konusunda görece daha duyarlıdır.
INTRODUCTION: Adopting the informed consent approach is both legal and ethical obligation in the context of modern medicine. Informed consent is on one hand a theoretical principle that should be adopted, on the other hand a practical skill that should be developed. Therefore this approach is a critical subject of medical education, especially in residency training.
The aim of our study is to find out the views of a group of physician in residency training on informed consent and to determine how much these views are compatible with regulations.

METHODS: Our research was conducted in the Training Hospital of Mersin University in January-March 2011. Participants are 118 of 228 physicians in residency training in different clinical branches.
In the data collection tool prepared by us there are four questions to detect socio-demographic features of participants and 37 statements in order to detect their view about the issue. “Informed Consent Regulations Draft” prepared by Turkish Health Ministry in the realizing period of our research was utilized in the preparation of statements. To declare their views, participants gave points in the range of 0-10. In the summarization of data frequency and average methods; in group comparisons student t, one way ANOVA and correlation methods were used. p<0.05 was accepted statistically significant.

RESULTS: Average age of participants according to gender; 33.9% female, 63.6% male and 2.5% who has not answered, is 30.45. Average duration of occupation is 7.17 years. 51.7% of the participants are resident in the branches of internal medicine, 48.3% of them are resident in the branches of surgery.
Average of the points given for all statements by all participants is 8.22.
“Informing patients and taking their consent is very important for major surgical operations” is the highest statement with average points of 9.19. The statement with lowest point is “Patients should be given information by the secretary of the department that they have applied to” with 2.05 average point.
In the context of a comparison of sub-groups, it is seen that there is no statistically significant difference between gender sub-groups.
There are statistically significant differences between residents of the branches of internal medicine and residents of the branches of surgery. In this context 12 of the statements were given highest adoption points by residents of the branches of surgery.
Increase in the age average of participants rise up the average of adoption point given for one of the statements is statistically significant. Increase in the occupation duration cause statistically significant decrease in adoption points given for two statements.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants strongly adopt the informed consent and their views comply with the regulations of Health Ministry. Participants who are in residency training in the branches of surgery are more sensitive to informed consent.

7.
Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi
Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.25733  Sayfalar 137 - 154
GİRİŞ ve AMAÇ: Ulusal hemşirelik dergilerinin yayın politikalarında yayın etiğine ve buna ilişkin kurallara ne ölçüde yer verdiklerini internet sitelerinde bu konuda yer alan bildirimleri değerlendirerek incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini, hemşirelik alanında akademik yayın yapan ve 2015 yılı itibariyle yayın hayatına devam etmekte olan toplam 15 ulusal hemşirelik dergisi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yayın yapan tüm hemşirelik dergilerinin internet siteleri incelenmiş; internet sitelerindeki yayın etiğine ilişkin ifadeler başlıklar altında toplanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler frekans analiziyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelik dergilerinin hepsi hakemli dergi olup, % 53,3’ü de indeksli dergidir. İncelenen hemşirelik dergilerinin internet sitelerindeki içeriğe ilişkin değerlendirmede; dergilerin % 93,3’ü dergiye yayınlanmak üzere sunulan yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmasını; % 73,3’ü daha önce sunulan çalışmaların sunulduğu toplantı adı, yer ve tarihin belirtilmesini; % 53,3’ü insan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulmasını; % 60,0’ı etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul kararı alınmış olmasını; % 53,3’ü alınmış olan etik kurul kararının belgelendirilmesini ve bir kopyasının dergiye gönderilmesini; % 53,3’ü gönderilen araştırmalarda katılımcılar ya da vasilerinden aydınlatılmış onam alındığının belirtilmesini; % 73,3’ü araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmışsa belirtilmesini, yazar(lar)ın bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi içinde olup olmadığını “Çıkar çatışması” başlığı altında bildirilmesini; % 60,0’ı telif haklarıyla ilgili yazarlara bilgi vermekte ve dergiye devretmesini istemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İncelenen dergilerin kullandıkları ortak bir standart olmadığı, dergilerin yayın etiği ile ilgili süreci elektronik ortamda yeterli düzeyde belirtmedikleri, bazı konularda detaylı, bazı konulardaysa kısa açıklamalar halinde yetersiz bilgi verdikleri görülmüştür.
INTRODUCTION: To examine to what extent the national journals of nursing announce their policies about publication ethics and related rules on their websites.
METHODS: Target population of the study is all the national academic nursing journals which are being published in Turkey as of 2015; total number of the journals that meets this criterion is 15. composed totally of 15 national nursery journals performing academic publication about nursery and which are active as of 2015. Websites of all these journals are examined and the expressions about publication ethics on their websites are gathered and classified. The data is evaluated by frequency analysis.
RESULTS: All the journals included in the research are peer-reviewed and 53.3% of them are indexed. The content analysis of the website texts revealed that 93.3% of the journals require that the submitted papers should not have been published beforehand in any other journals nor accepted for publication or taken under evaluation. 73.3% want the name, place and date of the meeting if the submitted studies were previously presented in a scientific occasion. 53.3% of them require the researchers to follow Helsinki Declaration’s rules in all studies including human subjects and 60% of them ask ethics committee decisions to be taken for studies requiring ethical council decision; where 53.3% want these decisions to be documented. 53.3% of the journals want researchers to declare informed consents either from the participants or representatives of the participants of the research were received. 73.3% of the journals require a declaration that indicates financial support or funding received from any organization under the rubric of conflict of interest. 60% of them inform authors about copyright issues and ask the authors to fill up a copyright transfer form.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that examined journals have no common standards, that they do not sufficiently mention the process about publication ethics in electronic environment, that they sometimes provide too much details and sometimes insufficient information in the form of short explanations.

VAKA ANALİZİ
8.
İki olgu, bir karar ve etik açıdan değerlendirilmesi
Two cases, one decision and evaluation of ethical aspects
Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2015.08379  Sayfalar 155 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
Genetik mühendislik: Dost mu düşman mı?
Genetic engineering: Friend or foe?
Mehmet Aşkın
doi: 10.5505/tjob.2015.36855  Sayfalar 160 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Lizbon'a Gece Treni
Night Train to Lisbon
Nuray Yaşar Soydan
doi: 10.5505/tjob.2015.46036  Sayfalar 166 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale