ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2014
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 133 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Yeni Dünya'da yeni ufuklar; bir yaz okulu serüveni
New ideas in the New World; a summer school adventure
Celalettin Göçken
doi: 10.5505/tjob.2014.93063  Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması
Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics
Aslıhan Ardıç Çobaner, Türkan Işık
doi: 10.5505/tjob.2014.86580  Sayfalar 137 - 148
Son yıllarda tüm dünyada İnternet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sosyal medya iletişim açısından son derece önemli bir araç halini almıştır. “Dijitallik”, “Hipermetinsellik”, “Etkileşimsellik” ve “Kullanıcı türevli içerik” gibi özellikleriyle geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olan yeni medyanın sağlık iletişimi açısından da yeni bir dönem başlattığını söylemek mümkündür. Sosyal medyanın sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hemşireler açısından önemi ve kullanımı da giderek artmaktadır. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının artması bu ortamların bireyler, gruplar ve kurumlar açısından yararlarına ve risklerine dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yararlarını ve etik açıdan risklerini tartışarak; bu alandaki literatüre bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda uluslararası literatür, politika ve rehber dokümanlar gözden geçirilerek yararlar ve riskler bağlamında bir çerçeve çizilmeye çalışılmış ve Türkiye’de yapılacak çalışmalara bir zemin hazırlamak amaçlanmıştır.
Within the recent years, social media has become an important medium with the development of Internet technologies all around the world. It is possible to say that social media has opened a new era in the health communication field with its different characteristics such as “Digitality”, “Interactivity”, “Hypertext”, “User generated context” from conventional mass media. The importance of use of social media and use among nurses, a significant part of health sector, is increasing. Increase in social media use among nurses brings together some debates about benefits and risks in terms of individuals, groups and institutions. This study discusses social media use among nurses; and aims at showing these advantages and ethical risks as well as contributing to literature in this field. In this context, a framework is tried to be drawn by reviewing international literature, policy and guiding documents and a basis is tried to be set for following studies in Turkey.

VAKA ANALİZİ
4.
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma
Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity
Aslıhan Akpınar
doi: 10.5505/tjob.2014.29491  Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
5.
Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi
Historical evolution of home care applications in legislative base in Turkey
Mustafa Çoban, Afsun Ezel Esatoğlu, Mustafa Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.29392  Sayfalar 154 - 176
AMAÇ: Demokratik hukuk devletlerinde sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu, mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de evde sağlık ve bakım uygulamalarının tarihsel süreç içerisindeki mevzuat açıdan değişimi incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Türkiye’de 7 Şubat 1921 tarihinden 31 Ocak 2012 tarihine kadar yayınlanan 28190 Resmî Gazete evde sağlık ve bakım uygulamaları anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Taramada saptanan mevzuat metinleri, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Evde sağlık ve bakım uygulamalarının yer aldığı mevzuatta, 123 düzenleme saptanmıştır. Türkiye’de ilk kez Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) Tatbikatına Dair Tamim’de “ev ziyareti” kavramı ile mevzuatta evde sağlık ve bakım uygulamaları başlamıştır. Evde sağlık bakım hizmetlerine özel çıkartılmış ilk mevzuat, 2005 yılında yayınlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’tir.
SONUÇ: Türkiye’de evde sağlık ve bakım uygulamaları yeni bir uygulama biçimi olmayıp temelleri Cumhuriyetin ilk dönemlerine dayanmaktadır. Toplumsal değişime paralel olarak evde sağlık ve bakım uygulamalarında kavramsal ve içeriksel bir değişim yaşanmıştır.
OBJECTIVE: In democratic states governed by the rule of law, the health services are carried out in the frame of legal regulations. In this study, variations in applcations on health at home and home care services in legislative base have been investigated. These gazzettes were investigated
METHODS: Totally 28190 official gazzette published from the date of 7th February 1921 to 31 th January 2012 was studied. Health at home and home care applications were used as keywords during the search. The texts in these official gazzetes were studied with using the content analysis method.
RESULTS: It was found totally 123 legal regulations that include this research keywords “health at home” and “home care”. In Turkey, home care applications were started firstly with the term of "home visit” in Public Health Law – (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) Tatbikatına Dair Tamim) in 1930. The first legal regulation specially focused on home care services was come into force in 2005.
CONCLUSION: The concept of homecare services and health at home is not a new approach because the history of these concepts based on the early date of Republic of Turkey. In paralell with evolution in society, home care applications have been also improved in matter and in manner in conceptual base

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Bir kısa anamnez: Sağlık sistemi ekseninde tıp uygulamaları ve öğrenciler
A short anamnesis: Medical applications and medicine students under the health system
Rohat Barış Özkan
doi: 10.5505/tjob.2014.99609  Sayfalar 177 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
7.
Farklı bir Robinson ve Cuma macerası
A different adventure of Robinson and Friday
Emine Topçu
doi: 10.5505/tjob.2014.03522  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale