ISSN 2148-5917
Tıp etiği konularına yönelik ilgi: Etik dersi almamış hemşirelik öğrencileri üzerinde bir pilot çalışma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 120-127 | DOI: 10.5505/tjob.2014.98698

Tıp etiği konularına yönelik ilgi: Etik dersi almamış hemşirelik öğrencileri üzerinde bir pilot çalışma

Rana Can1, Selim Kadıoğlu2, Melike Öztürk3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu, Antakya-Hatay
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana

AMAÇ: Sağlık mesleği eğitimi alan öğrencilerin genel olarak tıp etiği konuları ve özel olarak da bu konuların eğitim programlarında yer alması hakkındaki görüşlerinin tıp etiği eğitimcileri için önemli bir geri besleme bilgisi olduğu söylenebilir. Bu pilot çalışmanın amacı farklı tıp etiği konularına yönelik ilgi düzeylerini belirlemeye ve karşılaştırmaya yönelik olarak hazırlanmış özgün bir veri toplama aracının işlevselliğini; anlaşılabilirlik ve cevaplanabilirlik durumunu test etmenin yanı sıra üzerinde yürütüldüğü grubun ilgi profilini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Araştırmacılar tarafından tıp etiği eğitimi kaynakları göz önüne alınarak hazırlanan veri toplama formu iki kısımdan oluşmakta; ilk kısımda beş kişisel bilgi sorusu, ikinci kısımda 50 tıp etiği ders başlığı yer almaktadır. Katılımcılardan 50 başlığın her birine sıfır-on arasında bir puan vererek ilgi derecelerini göstermeleri istenmektedir. Veri toplama formu Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu hemşirelik programı üçüncü sınıf öğrencisi olan henüz tıp etiği dersi almamış 89 kişiye uygulanmıştır. Değerlendirme bağlamında ders başlıklarının puan ortalamaları yüksekten alçağa sıralanmış ve karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 21,60 olup % 67,40’ı kadındır. Çalışma deneyimi olanların oranı % 11,20 ve farklı bir alanda lisans diplomasına sahip olanların oranı % 6.70’dir. Puan ortalamaları en yüksek olan üç ifade “Tıbbi İlişkilerde Mahremiyete Saygı” (8.48), “Hasta Hakları” (7.91); ve “Terminal Dönemdeki Hastaya Yönelik Yaklaşımın Etik ve Hukuki Boyutu”dur (7.71). Puan ortalamaları en düşük olan üç ifade ise “Tıp Etiğinin Kökenleri, Tarihçesi, Evrimi” (2.47), “Etikte ve Tıp Etiğinde Feminist Yaklaşım” (2,99), ve “Felsefede ve Toplum Yaşamında Etik”tir (3.40). Katılımcılar veri toplama formuyla ilgili ciddi bir sorun yaşamamış ve araştırmacılara dikkate değer bir öneride bulunmamıştır.
SONUÇ: Katılımcılar genel olarak anlaşılabilir ve cevaplanabilir bulduğu veri toplama formu kullanıma uygundur. Bununla birlikte bazı ifadelerde küçük değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Pilot çalışmanın üzerinde yürütüldüğü grubun sonuçları katılımcıların en çok gündelik uygulamalarla bağlantılı konulara ilgi duyduğunu, tarihi ve teorik açılımlara ise soğuk baktığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıp etiği müfredatı, hemşirelik eğitimi, biyoetik.

Interest towards medical ethics’ issues: A pilot study on nursing students haven’t had medical ethics training

Rana Can1, Selim Kadıoğlu2, Melike Öztürk3
1Mustafa Kemal University Hatay School of Health, Antakya-Hatay, Turkey
2Çukurova University School of Medicine Department of History of Medicine and Medical Ethics, Adana, Turkey
3Çukurova University Adana School of Health, Adana, Turkey

OBJECTIVE: Health profession students’ opinions regarding medical ethics’ issues in general and their places in the curriculum of medical ethics education in particular may be considered as a valuable feedback for the medical ethics instructors. The aim of this research is to test an original data collection form intended to identify interest towards medical ethics’ issues and also to determine the approach of pilot study group.
METHODS: Data collection form prepared by the researchers with reviewing literature consists of two parts. There are five demographic information questions in the first part and 50 titles of lecture of medical ethics in the second. Participants are invited to score each title, according to their degree of interest, between zero and ten. The form was applied on 89 third class students of Mustafa Kemal University Hatay School of Health who haven’t had medical ethics training yet.
RESULTS: The average age of participants was 21.60; 67.40% of them were female; 6.70% had license degree from another area; 11.20% had work experience. Three title with the highest average score are: “Respect for privacy in medical relationships” (8.48); “Patient rights” (7.91); and “Ethical and legal dimensions of the approaches to the terminal stage patients” (7.71). The three titles with the lowest average score are: “Origins and evolution of medical ethics” (2.47); “Feminist approaches to ethics and medical ethics” (2,99); and “Philosophical and social meaning of ethics” (3.40). Participants didn’t have any serious problem with data collection form and made limited suggestions.
CONCLUSION: The data collection form will be suitable with a minor revision. The pilot study group’s results show up that participants’ interest is focused on the topics related with daily practices and historical and theoretical knowledge is not requested.

Keywords: Medical ethics curriculum, nursing education, bioethics.

Rana Can, Selim Kadıoğlu, Melike Öztürk. Interest towards medical ethics’ issues: A pilot study on nursing students haven’t had medical ethics training. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 120-127

Sorumlu Yazar: Selim Kadıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale