ISSN 2148-5917
Tıp fakültesi iyi hekimlik uygulamalarını yürüten eğiticilerin etik eğitimi (Hacettepe Üniversitesi örneği) [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 206-214 | DOI: 10.5505/tjob.2014.98608

Tıp fakültesi iyi hekimlik uygulamalarını yürüten eğiticilerin etik eğitimi (Hacettepe Üniversitesi örneği)

Ece Şükriye Abay1, Barış Sezer1, Nezaket Bilge Başusta2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları (İHU) Dönem I Etik ve Profesyonel değerler oturumlarına katılan eğiticilerin, bu oturumlara ilişkin görüşlerini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Bu çalışma öğretim üyelerinin iyi hekimlik uygulamaları kapsamında gereksinimlerinin belirlenmesi, uygulamaların güçlü ve zayıf taraflarının tespit edilmesi, iyileştirilmesi gereken uygulama alanlarının ortaya konulması ve program etkinliklerinin etkililiğinin ölçümünü amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 akademik yılı Dönem 1 İHU’larını yürüten öğretim üyeleri/görevlileri oluşturmaktadır. İHU’yu yürüten 30 öğretim üye/görevlilerinden gönüllü olan 24‘ü araştırmaya katılım göstermiştir. Bununla birlikte asıl çalışma konusu olmayan öğrencilerin görüşleri İHU kapsamında kullanılan e-portfolyodan alınmıştır. Veriler frekans, yüzde dağılımlar hesaplanarak özetlenmiştir.
BULGULAR: Öğretim üyeleri/görevlileri İHU kapsamında yer alan etik oturumlarına ilişkin; eğitim rehberinin yararlılığı; tartışılmak üzere seçilen filmlerin ve gazete küpürlerinin Dönem I öğrencilerinin tıbbi etiğe giriş açısından uygunluğu konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Öte yandan bu çalışmanın dışında yer alan öğrencilerden elde edilen nitel verilerinde bu durumu desteklediği belirlenmiştir.
SONUÇ: Araştırmanın sonuçları ele alındığında her ne kadar materyallerin ve klasik öğretim yönteminin oldukça tatmin edici düzeyde yeterli olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılsa da, bu oturumlarda yöntem olarak da çeşitlilik yaratmanın önemli olacağı hiç şüphesiz söylenebilir. Dört öğretim üyesi "Eklemek İstedikleriniz” bölümünde örnek olay gösterimi, rol oynama, kitap üzerinden tartışma gibi öğrencilerin etkin olacağı yöntemlerin de kullanılmasının materyal çeşitliliği ile birlikte yöntem zenginliğini de sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Bu yöntemler öğrencilerin dikkatini konuya daha fazla çekebileceği gibi, motivasyonlarını da olumlu yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: İyi hekimlik uygulamaları, etik ve profesyonelizm, eğitici görüşleri, eğitim materyalleri.

Opinions of tutors in Good Medical Practice Programme about ethics education at Faculty of Medicine (Example of Hacettepe University )

Ece Şükriye Abay1, Barış Sezer1, Nezaket Bilge Başusta2
1Hacettepe University Faculty Of Medicine Medical Education And Informatics Department
2Mersin University Education Faculty Assesment And Evaluation Department

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the wievs of the tutors who took part in the Good Medical Practise (GMP) Phase I Ethics and Professionalism sessions in Hacettepe University, Faculty of Medicine.
METHODS: his study was a descriptive study aiming to assess the needs of tutors in GMP Program, to define strong and weak points of GMP, to reveal the ıssues that needed improvements, and to measure the effectiveness of activities in the programme. The study group was composed of the instructors or the faculty members conducted GMP Phase I sessions during 2012-2013 academic year. Twenty- four of the 30 tutors volunteered to participate in this study. Although the students were not the subject of this study we also get students' views from e-portfolio which was used in GMP. Data were summarized in frequencies and percentages.
RESULTS: Tutors mentioned their positive opinions on the usefulness of the guideline and the appropriateness of films and newspapers clippings selected for the discussions of first year medical students on ethical issues. Findings from students' views support this situation.
CONCLUSION: Considering the results of study although there are findings that conventional teaching methods and materials are very satisfactory and sufficient, it would be important to create diversity in methods. Four tutors added suggestions on the “Additional Opinions” part that employments of methods such as role play, case study or discussions on book, which ensure students’ active participation, would provide diversity in material and richness in method. This richmess will have a positive effect on students’ motivation and also better attract the students’ attention to the issues.

Keywords: Good Medical Practise, ethics and professionalism, tutor’s opinions, educational materials.

Ece Şükriye Abay, Barış Sezer, Nezaket Bilge Başusta. Opinions of tutors in Good Medical Practice Programme about ethics education at Faculty of Medicine (Example of Hacettepe University ). Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 206-214

Sorumlu Yazar: Ece Şükriye Abay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale