ISSN 2148-5917
Türkiye’de Tarım Danışmanlığı Modelinin İş ve Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 99-113 | DOI: 10.5505/tjob.2020.97759

Türkiye’de Tarım Danışmanlığı Modelinin İş ve Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi

Cevahir Kaynakçı1, İsmet Boz2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, 2006 yılında yayınlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe (TYDD) dayandırılarak uygulanan “Tarım Danışmanlığı Modelinde” istihdam edilen danışmanlarının görevlerini iş ve meslek etiği açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma nitel olarak yürütülmüştür. Bu bağlamda, araştırma verileri, çalışma sahası olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 9 ilinden, karar örneklemesi metoduna göre seçilen toplam 27 tarım danışmanı ile yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi yöntemi ile toplanmıştır. Nitel veriler betimsel ve içerik analiz yöntemine göre değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada tarım danışmanlığı modelinde çiftçilere hizmet sunan ve modelin paydaşları arasındaki iletişimi sağlayan tarım danışmanlarının kurum içinde ve kurum dışında iş ve yönetim etiği açısından karşılaştıkları etik olmayan davranış ve uygulamalar tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları; danışmanların görev tanımları dışındaki birtakım işleri yapmak zorunda kalmaları, oda ve çiftçi örgütleri yöneticilerinin bazılarının danışmanın görev alanına müdahale etmesi, danışmanın görevini yapacak araç ve ekipmanlara erişimde sorun yaşaması, danışmanların kamu ya da özel sektörde eş değer iş yaptıkları meslektaşları ile karşılaştırıldığında oldukça düşük ve asgari ücretin altında ücret almaları ve çoğu kurumda ücretlerin devletin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin ödenmesine yönelik destek ile sınırlı kalması olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Danışmanlar, eş değer iş yapan meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında özlük haklarının iyileştirilmesi ve daha adil koşullarda çalışma talebinde bulunmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: İş etiği, meslek etiği, tarım danışmanlığı, tarımsal yayım ve danışmanlık

Evaluation of Farm Advisory Model in Turkey according to Work and Occupational Ethics

Cevahir Kaynakçı1, İsmet Boz2
1Kahramanmaraş Sutcu Imam University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Economics
2Ondokuz Mayıs University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Economics

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the work and occupational ethics aspects of the profession of the “Agricultural Advisory Model” initiated with the “Regulation of Agricultural Extension and Advisory Services (2006)” to provide a pluralistic structure of extension services. Ethics in the workplace has been evaluated by taking into account the fields of “work ethics” and “occupational ethics”. The research was conducted qualitatively.
METHODS: In this context, the research data were collected by semi-structured focus group interviews with 27 agricultural advisors selected according to the decision sampling method from 9 provinces of the Southeastern Anatolia Region. Qualitative data were evaluated according to the descriptive and content analysis method.
RESULTS: In this study, the unethical behaviors and practices that agricultural consultants, who provide services to farmers and provide communication between the stakeholders of the model, in terms of business and management ethics in the agricultural consultancy model were determined. Some of those; advisors have to do some work outside of their job descriptions, some of the managers of chamber and farmer organizations intervene in the advisors’s field of duty, the consultant has problems in accessing the tools and equipment to perform his duty, the advisors are very low compared to their colleagues in the public or private sector and in most institutions the fees are limited to support for the payment of agricultural extension and advisory services of the state.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Advisors demand improvement of their personal rights and working under fairer conditions compared to their colleagues doing equivalent work.

Keywords: Business ethics, professional ethics, agricultural advisor, agricultural extension and advisor

Cevahir Kaynakçı, İsmet Boz. Evaluation of Farm Advisory Model in Turkey according to Work and Occupational Ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 99-113

Sorumlu Yazar: İsmet Boz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale