ISSN 2148-5917
Bilgilendirmenin Non-İnvaziv Prenatal Test Hakkındaki Görüş ve Kaygılara Etkisinin Belirlenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 34-46 | DOI: 10.5505/tjob.2020.95967

Bilgilendirmenin Non-İnvaziv Prenatal Test Hakkındaki Görüş ve Kaygılara Etkisinin Belirlenmesi

Mustafa Levent Özgönül1, Mekin Sezik2, Derya Alparslan3, Mustafa Kemal Alimoğlu4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
3T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık çalışanları ve diğer bireylerin doğum öncesi tanı testleri hakkındaki görüş ve kaygılarını belirlemek karşılaştırmak ayrıca yapılacak işlem hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin görüş ve kaygılar üzerindeki etkisini araştırmak üzere planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada yazarlar tarafından hazırlanan bir veri toplama formu kullanılmıştır. Formun başında katılımcılara araştırmaya ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde “doğum öncesi tarama testleri bilgilendirme metni” yer almaktadır. Bu bölümdeki metin “kısa” ve “uzun” olmak üzere iki ayrı düzeyde hazırlanmıştır. Veri toplama formunun üçüncü bölümünde ise katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve gebelikle ilgili deneyimlerine yönelik sorular yer almaktadır. Formun son kısmında ise, katılımcıların invaziv olmayan prenatal test (NİPT)kullanımına yönelik görüşlerini (18 adet) ve teste dair kaygılarını (14 adet) belirlemek üzere tümü beşli Likert tipi maddeden oluşan toplamda 32 adet madde yer almaktadır. Çalışmada, herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmamıştır.
BULGULAR: Katılımcıların en yüksek oranda kaygı algısına sahip olduğu iki madde, testin tüm genetik yapıyı tarayacak şekilde genişlemesi ve maliyet nedeni ile uygulamadaki eşitsizliklerdir. Uzun ve kısa bilgilendirme metni verilen katılımcıların anket sorularına verdikleri yanıtlar karşılaştırıldığında sadece “bu testi kendim veya eşim için yaptırma konusunda doktorum ne önerirse onu yaparım” maddesinin ortalama puanı, uzun form verilenlerde kısa form verilenlere göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksek olarak bulunmuştur. Ortalama madde skorlarında bunun dışında anlamlı fark saptanmamıştır. NİPT hakkında verilen kısa ya da uzun bilgilendirmenin ankette yer alan test hakkındaki görüş ve kaygı belirten maddelerin istatistik puanlarını önemli oranda değiştirmediği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NİPT hakkındaki bazı görüş ve kaygılar sağlık çalışanları ve sağlık dışı alanlardaki bireyler arasında, ayrıca sağlık çalışanlarının branşlarına göre, farklılıklar göstermektedir. Testin anne ve bebek açısından güvenirliği, genetik danışmanlık ihtiyacı, tarama içeriğinin genişlemesi ve devlet desteği gibi hususlar sağlık çalışanları ve sağlık dışı alanlardaki katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır. NİPT hakkında farklı düzeylerde yazılı bilgilendirme yapılması konuyla ilgili görüş ve tutumlarda önemli değişikliğe yol açmıyor gözükmektedir. Mevcut verilerin, daha geniş çalışma gruplarında boylamsal şekilde ve nitel yöntemler de kullanılarak doğrulanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Non-invaziv prenatal test, etik, aydınlatılmış onam

Determination of the Effect of Briefing on Opinions and Concerns about Non-Invasive Prenatal Test

Mustafa Levent Özgönül1, Mekin Sezik2, Derya Alparslan3, Mustafa Kemal Alimoğlu4
1Akdeniz University Medical History and Ethics
2Süleyman Demirel University Gynecology and Obstetrics
3Research assistant, T.C. Ministry of Health Ankara City Hospital General Surgery
4Akdeniz University Medical Education

INTRODUCTION: This study was planned to determine and compare the opinions and concerns of healthcare professionals and other individuals about prenatal diagnostic tests and to investigate the effect of detailed information about the procedure to be performed on opinions and concerns.
METHODS: A data collection form prepared by the authors was used in this study. At the beginning of the form, the participants were given information about the research. In the second section, “Prenatal screening tests information text” that has been prepared in two different levels as “short” and “long” was included. There were questions about the sociodemographic characteristics of the participants and their experiences about pregnancy in the third part of the data collection form. In the last part of the form, there were 18 questions to determine the opinions of the participants about the use of non-invasive prenatal tests (NIPT) and 14 questions to determine the concerns about the use of NIPT. All of the32 questions consisted of five-point Likert type items. Any population sampling was not utilized in the present study.
RESULTS: The two items, in which the participants have the highest perception of anxiety were the expansion of the test to screen the entire genome and the inequalities in accessibility due to cost. When answers given to the questionnaire items given long and short information texts were compared, the mean score from the item “I would only do whatever my doctor suggested to have this test done for myself or my spouse” was statistically significantly higher in those given the long text compared to those given the short text. There were no significant differences in mean item scores except this item. Short or long briefing son NIPT did not generally seem to change the views and concerns about the test.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Some opinions and concerns about NIPT differ among healthcare professionals and other participants, as well as across different branches of healthcare professionals. Issues such as the reliability of the test for the mother and the baby, requirement for genetic counseling, extension of the screening content, and public funding of the test are emphasized by healthcare professionals, and non-healthcare individuals. Providing written information about NIPT at different levels does not seem to lead to a significant change in views and attitudes on the subject. Existing data need to be longitudinally validated in larger study groups using qualitative methods.

Keywords: Non-invasive prenatal testing, ethics, informed consent

Mustafa Levent Özgönül, Mekin Sezik, Derya Alparslan, Mustafa Kemal Alimoğlu. Determination of the Effect of Briefing on Opinions and Concerns about Non-Invasive Prenatal Test. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 34-46

Sorumlu Yazar: Mustafa Levent Özgönül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale