ISSN 2148-5917
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ile Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 198-210 | DOI: 10.5505/tjob.2020.93685

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ile Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Esra Tural Büyük, Nihal Ünaldı Baydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıkları ile kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 514 hemşirelik öğrencisi oluşturmuş olup, 412 öğrenci çalışmamızın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan Tanımlayıcı Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği (HÖUEDÖ) ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği (HÖKSVKKTÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %44.4’ü klinik uygulamalarda etik sorunlarla karşılaştığını ve %89.3’ü klinik uygulamalarında hastaların kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına dikkat edildiğini belirtmişlerdir. HÖUEDÖ toplam puan ortalamasının 4.92±0.57 olduğu ve HÖKSVKKTÖ toplam puan ortalamasının ise 130.28±17.38 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyeti ile HÖUEDÖ ve HÖKSVKKTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve kadın öğrenciler için pozitif yönde olduğu saptanmıştır. Etik duyarlılık ölçeği toplam puan ortalamaları ile kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunması tutumun ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.421, **p<0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmışken, hastaların kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumlarının ise yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, etik duyarlılık; kişisel sağlık verisi; kaydı; veri korunması

Association Between Ethical Sensitivity and Attitudes Towards Recording and Protecting Personal Data in Nursing Students

Esra Tural Büyük, Nihal Ünaldı Baydın
Faculty Of Health Sciences, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to find out the association between ethical sensitivities of nursing students and their attitudes towards recording and protecting personal health data.
METHODS: The population of this descriptive study consists of 514 nursing students studying at nursing department of a university during 2019-2020 academic year spring term and the sample of the study consists of 412 students. Descriptive Information Form prepared by the researchers in line with the literature, Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students (ESQ-NS) and Attitude Scale for Recording and Protecting Personal Health Data for Nursing Students (ASRPPHDNS) were used as data collection instruments.
RESULTS: Results: 44.4% of the students stated that they encountered ethical problems in clinical practices and 89.3% stated that care was taken in recording and protecting personal health data in clinical practices. It was found that average total score of ESQ-NS was 4.92±0.57 and average total score of ASRPPHDNS was 130.28±17.38. Statistically significant association was found between students’ gender and average ethical sensitivity and attitude for recording and protecting personal health data scores and it was found to be positive for female students. A positive moderately significant association was found between average ESQ-NS total scores and ASRPPHDNS total scores (r=0.421, **p<0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was found that students had moderate level of ethical sensitivity and high attitudes towards recording and protecting patients’ personal health data.

Keywords: Nursing students, ethical sensitivity; personal health data; data registration; data preservation

Esra Tural Büyük, Nihal Ünaldı Baydın. Association Between Ethical Sensitivity and Attitudes Towards Recording and Protecting Personal Data in Nursing Students. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 198-210

Sorumlu Yazar: Esra Tural Büyük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale