ISSN 2148-5917
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 59-69 | DOI: 10.5505/tjob.2020.87528

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler

Nurcan Kırca
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde çalışan hemşirelerin profesyonel değerler algısı ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı tipte planlanmıştır ve çok merkezli olarak yürütülmüştür. Araştırmaya kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan 52 hemşire katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ)” kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %46,2’si 40 yaş ve üzeri ve %80,8’i lisans mezunudur. Katılımcıların %55,8’inin hemşire olarak toplam çalışma süresi 16 yıl ve üzeridir. Katılımcıların HPDÖ’nden aldıkları toplam puan ortalaması 132,90±14,38’dir. Bu çalışmada hemşirelerin profesyonel değerlere verdikleri önemin yüksek olduğu görülmektedir. Hemşirelerin mesleği isteyerek seçme, meslekten memnun olma ve eğitim durumlarına göre HPDÖ ve alt boyutlarından alınan toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerden mesleğini isteyerek seçen, mesleğinden memnun olan, eğitim durumu lisansüstü olan katılımcıların profesyonel değerler algısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitimin profesyonel değer algısının oluşması ve öneminin kavranmasındaki yeri düşünüldüğünde hemşirelik eğitimi sırasında profesyonel değerlere yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin gerçekçi olması ve klinik uygulamalar ile pekiştirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel, değer, hemşirelik, profesyonel değerler

Professional Perception of Values and Affecting Factors in Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics

Nurcan Kırca
Akdeniz University, Faculty Of Nursing, Department Of Obstetrics & Gynecological Nursing,Antalya,Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the professional values perception and the influencing factors of nurses working in the obstetrics and gynecology clinics.
METHODS: This study was planned in a descriptive type and conducted in a multi-center. 52 nurses working in obstetrics and gynecology clinics participated in the study. The data were collected using “Personal Information Form” and “Nurses Professional Values Scale (NPVS)”.
RESULTS: 46.2% of the nurses participating in the study are 40 years old and above and 80.8% are undergraduate. The total working time of 55.8% of the participants as a nurse is 16 years or more. The total score average of the participants from the NPVS is 132.90 ± 14.38. In this study, it is seen that the importance that nurses attach to professional values is high. It was determined that there is a statistically significant difference between the total mean scores obtained from the NPVS and its sub-dimensions according to the nurses’ willingly choosing the profession, being satisfied with the profession and their educational status (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants who voluntarily chose their profession from nurses, who were satisfied with their profession, and whose educational background was graduate, had a higher perception of professional values. Considering the importance of education in the formation of professional value perception and its importance, it is necessary to provide training for professional values during nursing education. In addition, it is important that these trainings are realistic and reinforced with clinical applications.

Keywords: Values, nursing, professional values

Nurcan Kırca. Professional Perception of Values and Affecting Factors in Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(2): 59-69

Sorumlu Yazar: Nurcan Kırca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale