ISSN 2148-5917
Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 137-148 | DOI: 10.5505/tjob.2014.86580

Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması

Aslıhan Ardıç Çobaner1, Türkan Işık2
1Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü, Mersin
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Mersin

Son yıllarda tüm dünyada İnternet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sosyal medya iletişim açısından son derece önemli bir araç halini almıştır. “Dijitallik”, “Hipermetinsellik”, “Etkileşimsellik” ve “Kullanıcı türevli içerik” gibi özellikleriyle geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olan yeni medyanın sağlık iletişimi açısından da yeni bir dönem başlattığını söylemek mümkündür. Sosyal medyanın sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hemşireler açısından önemi ve kullanımı da giderek artmaktadır. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının artması bu ortamların bireyler, gruplar ve kurumlar açısından yararlarına ve risklerine dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yararlarını ve etik açıdan risklerini tartışarak; bu alandaki literatüre bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda uluslararası literatür, politika ve rehber dokümanlar gözden geçirilerek yararlar ve riskler bağlamında bir çerçeve çizilmeye çalışılmış ve Türkiye’de yapılacak çalışmalara bir zemin hazırlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, yeni medya, sosyal medya, hemşirelik, tıp etiği.

Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics

Aslıhan Ardıç Çobaner1, Türkan Işık2
1Department Of Social Work, Mersin University School Of Health, Mersin, Turkey
2Department Of Nursing, Mersin University School Of Health, Mersin, Turkey

Within the recent years, social media has become an important medium with the development of Internet technologies all around the world. It is possible to say that social media has opened a new era in the health communication field with its different characteristics such as “Digitality”, “Interactivity”, “Hypertext”, “User generated context” from conventional mass media. The importance of use of social media and use among nurses, a significant part of health sector, is increasing. Increase in social media use among nurses brings together some debates about benefits and risks in terms of individuals, groups and institutions. This study discusses social media use among nurses; and aims at showing these advantages and ethical risks as well as contributing to literature in this field. In this context, a framework is tried to be drawn by reviewing international literature, policy and guiding documents and a basis is tried to be set for following studies in Turkey.

Keywords: Internet, new media, social media, nursing, medical ethics.

Aslıhan Ardıç Çobaner, Türkan Işık. Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 137-148

Sorumlu Yazar: Aslıhan Ardıç Çobaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale