ISSN 2148-5917
İnfertilite Tedavilerinde Etik Sorunlar [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(1): 12-20 | DOI: 10.5505/tjob.2020.86547

İnfertilite Tedavilerinde Etik Sorunlar

Nurcan Kırca, Meryem Öngen
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Tarih boyunca infertilite nedeniyle birçok kişi ciddi zorluklar yaşamıştır. Günümüzde üreme çağındaki çiftlerin %15’i infertiliteden etkilenmektedir. Bu doğrultuda 1900’lerde infertiliteye yönelik tedaviler geliştirilmeye başlanmıştır ve günümüzde infertil bireyin tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmıştır. Ancak infertilite tedavilerindeki bu gelişmelerle birlikte etik sorunlar da gündeme gelmiştir. İnfertilite tedavilerinde yer alan, gamet hücrelerinin kriyoprezervasyonu, embriyo transferi, dondurulan embriyolara ne yapılacağı, donör embriyo/gamet kullanımı ve uterus nakli gibi birçok uygulamanın etik boyutları tartışılmıştır. Ayrıca ülke yasaları ile etik ilkelerin çatıştığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, infertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin ve hemşirelerin etik değerlere sahip olmaları ve aynı zamanda ülke yasalarından da haberdar olmaları gerekmektedir. İnfertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin yapacakları uygulamalarda etik ilkelere uyarak ve bu konuda belirlenen yasalar çerçevesinde hareket etmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: etik, etik sorunlar; hemşirelik; infertilite tedavileri

Ethical Issues in Infertility Treatments

Nurcan Kırca, Meryem Öngen
Akdeniz University Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Antalya, Turkey

Throughout history, many people have experienced serious difficulties due to infertility. Today, 15% of couples of reproductive age are affcted by infertility. In this direction, it was started to develop treatments for infertility in the 1900s and many treatment methods used in the treatment of the infertile individual have emerged today. However, with these developments in infertility treatments, ethical problems have also come to the fore. Ethical aspects of many applications in infertility treatments such as cryopreservation of gamete cells, embryo transfer, what to do with frozen embryos, use of donor embryo/gametes and uterus transplantation have been discussed. In addition, there are situations in which the laws of the country and ethical principles conflict. For this reason, health professionals and nurses working in the field of infertility must have ethical values and at the same time be aware of the laws of the country. It is important for health professionals working in the field of infertility to act in accordance with the ethical principles and within the laws determined in this regard.

Keywords: ethics, ethics problems; nursing; infertility treatments

Nurcan Kırca, Meryem Öngen. Ethical Issues in Infertility Treatments. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(1): 12-20

Sorumlu Yazar: Nurcan Kırca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale