ISSN 2148-5917
Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Durumu ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 34-43 | DOI: 10.5505/tjob.2021.85547

Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Durumu ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi

Mukadder Gün1, Filiz Aslantekin2, Nuriye Karadağ2
1Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara
2Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bir üniversitenin tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bölümünde okuyan öğrencilerinin sağlık okuryazarlık durumu ve etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bir üniversitesinin tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini araştırmayı kabul eden 238 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, demografik soru formu, sağlık okuryazarlığı ölçeği ve özyeterlilik ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 19,840±2,282’dir. Öğrencilerin %45,8’i tıp fakültesinde okumakta olup %26,9’u kadındır. Öğrencilerin e-sağlık okuryazarlığı ortalaması 26,962±7,218, genel sağlık okuryazarlık puan ortalaması 35,87 ±8,05 olarak saptanmıştır. Öğrenciler SO sınıflandırmasına göre, % 10,6’sı yetersiz, % 30,4’ü sınırlı/sorunlu, %34,8’i yeterli sağlık okuryazarı, %24,2’si mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyinde bulunmuştur. Öğrencilerin genel özyeterlilik puan ortalaması 64,06±8,31 (Min=17; Maks=81) olarak saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığı toplam puanları ile e-sağlık okuryazarlığı puanları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sağlık okuryazarlığı ile fiziksel aktivite arasında anlamlı ilişki bulunmuştur ( p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin SO düzeyinin yetersiz olduğu görülmüştür. Geleceğin sağlık profesyoneli olup; sağlık hizmeti sunarken sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapacak olan bu öğrencilerin SO düzeyleri arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, e-sağlık okuryazarlığı, özyeterlilik

Evaluating the Health Literacy of Medical and Vocational School of Health Services Students and Affecting Factors

Mukadder Gün1, Filiz Aslantekin2, Nuriye Karadağ2
1School of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Ufuk University, Ankara, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the health literacy status and the factors affecting the students of medical university and vocational school of health services.
METHODS: This cross-sectional and descriptive study was conducted in the academic year 2017-2018 at a university medical school and vocational school of health services. The sample of the study consisted of 238 students who accepted the study. The research data were collected using a demographic questionnaire, health literacy scale and self-efficacy scale.
RESULTS: The mean age of the students was 19,840 ± 2,282. The rate of students studying in medical school is 45.8% and 26.9% is female. The mean e-health literacy of the students was 26,962 ± 7,218, and the average overall health literacy score was 35,87 ± 8,05. According to HL category, 10.6% of the students were inadequate, 30.4% were limited / problematic, 34.8% had adequate health literacy and 24.2% had excellent health literacy. The mean self-efficacy score of the students was 64.06 ± 8.31 (Min = 17; Max = 81). A positive correlation was found between total health literacy scores and e-health literacy scores (p <0.05). There was a significant relationship between HL and physical activity (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was seen that the HL level of the students of medical faculty and vocational school of health services was insufficient. HL levels should be increased because these students have training and consultancy roles in providing health care as the healthcare professional of the future.

Keywords: Health literacy, e-health literacy, self-efficacy

Mukadder Gün, Filiz Aslantekin, Nuriye Karadağ. Evaluating the Health Literacy of Medical and Vocational School of Health Services Students and Affecting Factors. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 34-43

Sorumlu Yazar: Mukadder Gün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale