ISSN 2148-5917
Diş hekimlerinin hasta tercihleri: Adana örneğinde bir araştırma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 225-234 | DOI: 10.5505/tjob.2015.83803

Diş hekimlerinin hasta tercihleri: Adana örneğinde bir araştırma

Funda Gülay Kadıoğlu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimliği, kendine özgü yapısı nedeniyle, hem hasta hem hekim için odağında stresin yer aldığı özel bir uğraş alanıdır. Diş hekiminden veya hastadan kaynaklanan tüm stres yaratıcı unsurlar başarılı bir tedavi için engel oluşturabilir ve diş hekimi-hasta ilişkisindeki stresin azalmasında diş hekimlerinin çalışmayı tercih ettikleri hastaların niteliklerini belirlemek yardımcı olabilir. Bu araştırma, diş hekimlerinin çalışmayı tercih ettikleri hastalara ilişkin niteliksel verileri yerel ölçekte saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinde görev yapan diş hekimleri üzerinde 2013 yılının Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen Meslek İçi Etik Eğitimi etkinlikleri sırasında yürütülmüştür. Çalışma hakkında bilgi verilmesini takiben, veri toplama formu araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 106 diş hekimine dağıtılmıştır. Kullanılan veri formu, tıp ve diş hekimliği literatüründeki benzer çalışmalardan derlenen bilgilerin çalışmamıza uyarlanmasıyla oluşturulmuştur. Veri toplama formunun ilk bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. Katılımcıların hasta tercihleri hakkındaki görüşlerine ilişkin ifadelerin bulunduğu ikinci bölümde ise iki adet sıralama sorusuna yer verilmiştir. İlk soruda diş hekimlerinden hastaya ait 20 olası niteliği; ikinci soruda ise “hastaya zarar verilmesi halinde ortaya çıkacak endişe verici durumlar” karşısında benimseyebilecekleri 5 tutumu sıralamaları istenmiştir. Her bir ifade için tüm katılımcıların 5 üzerinden verdikleri puan ortalamaları hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi tanımlayıcı analizler, Ki-Kare testleri, Pearson korelasyon analizleri kullanılarak yapılmış; istatistiksel önem düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: Örneklem grubunu oluşturan 106 diş hekiminin 43’ü kadın, 63’ü erkektir ve yaş ortalaması 39’dur. Diş hekimlerinin bir günde baktığı hasta sayısı ortalaması 34’tür. Araştırmamıza katılan diş hekimlerinin çalışmayı tercih edecekleri hastalarda aradıkları nitelikler arasında puan ortalaması en yüksek olanlar “hekimine güvenme”, “iletişim kurma becerisi kuvvetli olma”, “klinik sorunu ifade edebilme” iken düşük puan verilen nitelikler “endişeli ve gergin olan hasta”, “maddi kazanç sağlamayan hasta” ve “belirlenmiş iş yüküne ek olarak gelen hasta” olarak sıralanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hekim ile hastası arasında kurulması gereken güvene dayalı ilişki diş hekimliği etiği açısından da önemli bir husustur. Diş hekimlerinin etkili iletişim kurulabilecek hastaları daha çok tercih etmeleri, hasta yoğunluğu nedeniyle sınırlı bir zaman diliminde çok sayıda hastayı muayene etmek zorunda kalmalarından kaynaklanmaktadır. Diş hekimleri “hastaya zarar verme durumunda vicdan azabı çekme” seçeneğine de en yüksek puanı vermiştir. Bu durum, hekimlik mesleğinin “ahlaki değerler” ile yoğrulmuş bir meslek olmasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ağız diş sağlığı hizmetinin kalitesinin arttırılmasında hastanın diş hekimleri hakkındaki görüşlerinin saptanmasının yanında, diş hekiminin hastalarını nasıl algıladığının araştırılması da önemlidir. Örneklem grubumuzdaki diş hekimlerinin çalışmayı tercih ettikleri hastalara ait niteliklerin göz önünde bulundurulması başarılı bir hasta-diş hekimi ilişkisinin kurulmasında anahtar rol üstlenebilir.

Anahtar Kelimeler: hasta-hekim ilişkisi, diş hekimliği etiği, diş hekimlerinin hasta tercihleri

Dentists’ patient preferences: a survey in the Adana sample

Funda Gülay Kadıoğlu
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Medical Ethics, Adana

INTRODUCTION: Dentistry may be perceived as stressful by both dentist and patient, with one source of stress arising from the dentist–patient relation itself. The factors causing stress experienced by dentist or patient may act as a barrier to treatment and to determine the dentist preferences for patients may help to decrease this stress. The aim of this study was to examine dentist preferences for patients in regional scale.
METHODS: The sample for this study comprised 106 dentists working in oral and dental health care centers in Adana, Turkey.The data were collected in October and November of 2013 using the survey form during the ethics courses. The questionnaire form consisted of two parts. In the first part, there were some questions aiming to identify personal information. In the second part, there were two ranking questions. Firstly, the participants were asked to evaluate 20 potential qualifications for patients. Secondly the participants scored the 5 statements about “in the case of medical malpractice, the main concern will be …”. Descriptive statistics, chi-square tests and Pearson correlation tests were used for data analysis, with statistical significance set at P < 0.05.
RESULTS: The participants consisted of 106 dentists working in oral and dental health care centers (63 male and 43 female) and mean age was 39. The average number of patients seen per day by dentists was 34. Based on the results, while the most preferred qualifications were “patient is a person who has confidence in the dentist”, patient is a person "who has good communication skills” and “who explains his/her dental problems”; the less preferred qualifications were “patient is a person who are anxious”, “who are not willing to pay for recommended optimal care” and “who are leading to excessive workloads”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The relationship between patients and their physicians which is based on trust is important in terms of dental ethics. The reason of dentists’ preferences for “patients who has good communication skills” is the increase in number of daily patients in a limited time period. The statement of “in case of medical malpractice, my main concern will be guilty conscience” was the most rated by dentists. Therefore, it can be suggested that the medical profession contains deeply the moral values. Successful medical care requires ongoing collaboration between patients and physicians. Taking into account the dentists preferences for patients has a key role for a good physician-patient relationship in dentistry.

Keywords: patient-physician relationship, dental ethics, dentist preferences for patients

Funda Gülay Kadıoğlu. Dentists’ patient preferences: a survey in the Adana sample. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 225-234

Sorumlu Yazar: Funda Gülay Kadıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale